Awtomatiaeth yw'r gwaith allanol newydd

Awtomatiaeth yw'r gwaith allanol newydd
CREDYD DELWEDD: Quantumrun

Awtomatiaeth yw'r gwaith allanol newydd

  Yn 2015, profodd Tsieina, gwlad fwyaf poblog y byd, a prinder gweithwyr coler las. Unwaith, gallai cyflogwyr recriwtio llu o weithwyr rhad o gefn gwlad; yn awr, mae cyflogwyr yn cystadlu dros weithwyr cymwys, gan godi cyflog canolrifol gweithwyr ffatri. Er mwyn osgoi'r duedd hon, mae rhai cyflogwyr Tsieineaidd wedi rhoi eu cynhyrchiad ar gontract allanol i farchnadoedd llafur rhatach De Asia, tra eraill wedi dewis buddsoddi mewn dosbarth newydd, rhatach o weithwyr: Robotiaid.

  Mae awtomeiddio wedi dod yn gontract allanol newydd.

  Nid yw peiriannau sy'n disodli llafur yn gysyniad newydd. Dros y tri degawd diwethaf, crebachodd cyfran llafur dynol o allbwn byd-eang o 64 i 59 y cant. Yr hyn sy'n newydd yw pa mor rhad, galluog a defnyddiol y mae'r cyfrifiaduron a'r robotiaid newydd hyn wedi dod wrth eu cymhwyso i loriau'r swyddfa a'r ffatri.

  Mewn geiriau eraill, mae ein peiriannau'n dod yn gyflymach, yn ddoethach ac yn fwy hyfedr na ni ym mron pob sgil a thasg, ac yn gwella'n llawer cyflymach nag y gall bodau dynol esblygu i gyd-fynd â galluoedd peiriannau. O ystyried y cynnydd hwn mewn cymhwysedd peiriant, beth yw'r goblygiadau i'n heconomi, ein cymdeithas, a hyd yn oed ein credoau ynghylch byw bywyd pwrpasol?

  Graddfa epig o golli swyddi

  Yn ôl arolwg diweddar Adroddiad Rhydychen, Bydd 47 y cant o swyddi heddiw yn diflannu, yn bennaf oherwydd awtomeiddio peiriannau.

  Wrth gwrs, ni fydd y swydd hon yn cael ei cholli dros nos. Yn lle hynny, fe ddaw mewn tonnau dros yr ychydig ddegawdau nesaf. Bydd robotiaid a systemau cyfrifiadurol cynyddol alluog yn dechrau defnyddio swyddi llafur llaw sgiliau isel, fel y rhai mewn ffatrïoedd, dosbarthu (gweler ceir hunan-yrru), a gwaith porthor. Byddant hefyd yn mynd ar ôl y swyddi canol-sgiliau mewn meysydd fel adeiladu, manwerthu ac amaethyddiaeth. Byddant hyd yn oed yn mynd ar ôl y swyddi coler wen mewn cyllid, cyfrifeg, cyfrifiadureg a mwy. 

  Mewn rhai achosion, bydd proffesiynau cyfan yn diflannu; mewn eraill, bydd technoleg yn gwella cynhyrchiant gweithiwr i bwynt lle na fydd cyflogwyr angen cymaint o bobl ag o'r blaen i gyflawni'r swydd. Cyfeirir at y senario hwn lle mae pobl yn colli eu swyddi oherwydd ad-drefnu diwydiannol a newid technolegol fel diweithdra strwythurol.

  Ac eithrio rhai eithriadau, nid oes unrhyw ddiwydiant, maes na phroffesiwn yn gwbl ddiogel rhag gorymdaith technoleg ymlaen.

  Pwy fydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan ddiweithdra awtomataidd?

  Y dyddiau hyn, mae'r pwysicaf rydych chi'n ei astudio yn yr ysgol, neu hyd yn oed y proffesiwn penodol rydych chi'n hyfforddi ar ei gyfer, yn aml yn mynd yn hen ffasiwn erbyn i chi raddio.

  Gall hyn arwain at droell ddieflig ar i lawr lle, er mwyn cadw i fyny ag anghenion y farchnad lafur, bydd angen i chi ailhyfforddi'n barhaus ar gyfer sgil neu radd newydd. A heb gymorth y llywodraeth, gall ailhyfforddi cyson arwain at gasgliad enfawr o ddyled benthyciad myfyrwyr, a allai wedyn eich gorfodi i weithio oriau llawn amser i dalu i lawr. Bydd gweithio’n llawn amser heb adael amser ar gyfer ailhyfforddi pellach yn y pen draw yn eich gwneud yn ddarfodedig yn y farchnad lafur, ac unwaith y bydd peiriant neu gyfrifiadur yn disodli’ch swydd o’r diwedd, byddwch mor ar ei hôl hi o ran sgiliau ac mor ddwfn mewn dyled y gall methdaliad fod. yr unig opsiwn sydd ar ôl i oroesi. 

  Yn amlwg, mae hwn yn senario eithafol. Ond mae hefyd yn realiti y mae rhai pobl yn ei wynebu heddiw, ac mae'n realiti y bydd mwy a mwy o bobl yn ei wynebu ym mhob degawd i ddod. Er enghraifft, mae adroddiad diweddar gan y Banc y Byd Nodwyd bod pobl ifanc 15 i 29 oed o leiaf ddwywaith yn fwy tebygol nag oedolion o fod yn ddi-waith. Byddai angen inni greu o leiaf bum miliwn o swyddi newydd y mis, neu 600 miliwn erbyn diwedd y degawd, dim ond i gadw'r gymhareb hon yn sefydlog ac yn unol â thwf y boblogaeth. 

  Ar ben hynny, mae dynion (yn rhyfeddol ddigon) mewn mwy o berygl o golli eu swyddi na menywod. Pam? Oherwydd bod mwy o ddynion yn tueddu i weithio mewn swyddi sgiliau isel neu swyddi crefft sy'n cael eu targedu'n weithredol ar gyfer awtomeiddio (meddyliwch gyrwyr lori yn cael eu disodli gan lorïau heb yrwyr). Yn y cyfamser, mae menywod yn tueddu i weithio mwy mewn swyddfeydd neu waith tebyg i wasanaeth (fel nyrsys gofal yr henoed), a fydd ymhlith y swyddi olaf i gael eu disodli.

  A fydd eich swydd yn cael ei bwyta gan robotiaid?

  I ddysgu a yw eich proffesiwn presennol neu broffesiwn yn y dyfodol ar y bloc torri awtomeiddio, edrychwch ar y atodiad o hyn Adroddiad ymchwil a ariennir gan Rydychen ar Ddyfodol Cyflogaeth.

  Os byddai'n well gennych gael ffordd ysgafnach wedi'i darllen a ffordd ychydig yn haws ei defnyddio i chwilio i ba raddau y bydd eich swydd yn goroesi, gallwch hefyd edrych ar y canllaw rhyngweithiol hwn o bodlediad Planet Money NPR: A fydd eich gwaith yn cael ei wneud gan beiriant?

  Grymoedd sy'n gyrru diweithdra yn y dyfodol

  O ystyried maint y golled swyddi a ragwelir, mae'n deg gofyn beth yw'r grymoedd sy'n gyrru'r holl awtomeiddio hwn.

  Llafur. Mae'r ffactor cyntaf sy'n gyrru awtomeiddio yn swnio'n gyfarwydd, yn enwedig gan ei fod wedi bod o gwmpas ers dechrau'r chwyldro diwydiannol cyntaf: costau llafur cynyddol. Yn y cyd-destun modern, mae isafswm cyflog cynyddol a gweithlu sy'n heneiddio (yn gynyddol yn wir yn Asia) wedi annog cyfranddalwyr ceidwadol ariannol i bwyso ar eu cwmnïau i dorri eu costau gweithredu, yn aml trwy leihau maint gweithwyr cyflogedig.

  Ond ni fydd tanio gweithwyr yn gwneud cwmni'n fwy proffidiol os dywedir bod angen gweithwyr i gynhyrchu neu wasanaethu'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau y mae'r cwmni'n eu gwerthu. Dyna lle mae awtomeiddio yn cychwyn. Trwy fuddsoddiad ymlaen llaw mewn peiriannau a meddalwedd cymhleth, gall cwmnïau leihau eu gweithlu coler las heb beryglu eu cynhyrchiant. Nid yw robotiaid yn galw i mewn yn sâl, maent yn hapus i weithio am ddim, ac nid oes ots ganddynt weithio 24/7, gan gynnwys gwyliau. 

  Her lafur arall yw diffyg ymgeiswyr cymwys. Yn syml, nid yw'r system addysg heddiw yn cynhyrchu digon o raddedigion a chrefftwyr STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) i gyd-fynd ag anghenion y farchnad, sy'n golygu bod yr ychydig sy'n graddio yn gallu hawlio cyflogau uchel iawn. Mae hyn yn gwthio cwmnïau i fuddsoddi mewn datblygu meddalwedd a roboteg soffistigedig a all awtomeiddio rhai tasgau lefel uchel y byddai gweithwyr STEM a masnach yn eu cyflawni fel arall. 

  Mewn ffordd, bydd awtomeiddio, a'r ffrwydrad mewn cynhyrchiant y mae'n ei gynhyrchu yn cael yr effaith o gynyddu'r cyflenwad llafur yn artiffisial—gan dybio ein bod yn cyfrif bodau dynol a pheiriannau gyda'i gilydd yn y ddadl hon. Bydd yn gwneud llafur yn helaeth. A phan fydd digonedd o lafur yn cwrdd â'r stoc gyfyngedig o swyddi, rydym yn y pen draw mewn sefyllfa o gyflogau isel ac undebau llafur yn gwanhau. 

  rheoli ansawdd. Mae awtomeiddio hefyd yn caniatáu i gwmnïau gael gwell rheolaeth dros eu safonau ansawdd, gan osgoi costau sy'n deillio o gamgymeriadau dynol a all arwain at oedi wrth gynhyrchu, difetha cynnyrch, a hyd yn oed achosion cyfreithiol.

  diogelwch. Ar ôl datgeliadau Snowden ac ymosodiadau hacio cynyddol reolaidd (cofiwch y Sony darnia), mae llywodraethau a chorfforaethau yn archwilio dulliau newydd o ddiogelu eu data trwy dynnu'r elfen ddynol o'u rhwydweithiau diogelwch. Trwy leihau nifer y bobl sydd angen mynediad at ffeiliau sensitif yn ystod gweithrediadau dyddiol arferol, gellir lleihau achosion difrifol o dorri diogelwch.

  O ran y fyddin, mae gwledydd ledled y byd yn buddsoddi'n helaeth mewn systemau amddiffyn awtomataidd, gan gynnwys dronau ymosod o'r awyr, tir, môr a thanddwr a all weithredu mewn heidiau. Bydd meysydd brwydrau yn y dyfodol yn cael eu hymladd gan ddefnyddio llawer llai o filwyr dynol. A bydd llywodraethau nad ydynt yn buddsoddi yn y technolegau amddiffyn awtomataidd hyn yn cael eu hunain dan anfantais dactegol yn erbyn cystadleuwyr.

  Pwer cyfrifiadurol. Ers y 1970au, mae Moore's Law wedi darparu cyfrifiaduron yn gyson gyda phŵer cyfrif ffa cynyddol. Heddiw, mae'r cyfrifiaduron hyn wedi datblygu i bwynt lle gallant drin, a hyd yn oed berfformio'n well na, bodau dynol mewn ystod o dasgau wedi'u diffinio ymlaen llaw. Wrth i'r cyfrifiaduron hyn barhau i ddatblygu, byddant yn caniatáu i gwmnïau ddisodli llawer mwy o'u gweithwyr swyddfa a choler wen.

  Pŵer peiriant. Yn debyg i'r pwynt uchod, mae cost peiriannau soffistigedig (robotiaid) wedi bod yn gostwng yn raddol flwyddyn ar ôl blwyddyn. Lle unwaith yr oedd yn gostus i ddisodli eich gweithwyr ffatri gyda pheiriannau, mae bellach yn digwydd mewn canolfannau gweithgynhyrchu o'r Almaen i Tsieina. Wrth i'r peiriannau hyn (cyfalaf) barhau i ostwng yn y pris, byddant yn caniatáu i gwmnïau ddisodli mwy o'u gweithwyr ffatri a choler las.

  Cyfradd newid. Fel yr amlinellwyd yn pennod tri o’r gyfres Dyfodol Gwaith hon, mae’r gyfradd y mae diwydiannau, meysydd, a phroffesiynau’n cael eu tarfu neu eu gwneud yn ddarfodedig bellach yn cynyddu’n gyflymach nag y gall cymdeithas ei chadw.

  O safbwynt y cyhoedd, mae'r gyfradd newid hon wedi dod yn gyflymach na'u gallu i ailhyfforddi ar gyfer anghenion llafur yfory. O safbwynt corfforaethol, mae'r gyfradd newid hon yn gorfodi cwmnïau i fuddsoddi mewn awtomeiddio neu fentro cael eu tarfu allan o fusnes gan fusnes newydd sbon. 

  Llywodraethau yn methu achub y di-waith

  Mae caniatáu i awtomeiddio wthio miliynau i ddiweithdra heb gynllun yn senario na fydd yn bendant yn dod i ben yn dda. Ond os ydych chi'n meddwl bod gan lywodraethau'r byd gynllun ar gyfer hyn i gyd, meddyliwch eto.

  Mae rheoleiddio'r llywodraeth yn aml flynyddoedd y tu ôl i dechnoleg a gwyddoniaeth gyfredol. Edrychwch ar y rheoleiddio anghyson, neu ddiffyg rheoleiddio, o amgylch Uber wrth iddo ehangu'n fyd-eang o fewn ychydig flynyddoedd yn unig, gan amharu'n ddifrifol ar y diwydiant tacsis. Gellir dweud yr un peth am bitcoin heddiw, gan nad yw gwleidyddion eto wedi penderfynu sut i reoleiddio'r arian cyfred digidol di-wladwriaeth cynyddol soffistigedig a phoblogaidd hwn yn effeithiol. Yna mae gennych AirBnB, argraffu 3D, trethu e-fasnach a'r economi rannu, trin genetig CRISPR - mae'r rhestr yn mynd ymlaen.

  Mae llywodraethau modern wedi arfer â chyfradd newid graddol, un lle gallant asesu, rheoleiddio a monitro diwydiannau a phroffesiynau newydd yn ofalus. Ond mae’r gyfradd y mae diwydiannau a phroffesiynau newydd yn cael eu creu wedi gadael llywodraethau’n analluog i ymateb yn feddylgar ac mewn modd amserol - yn aml oherwydd nad oes ganddyn nhw’r arbenigwyr pwnc i ddeall a rheoleiddio’r diwydiannau a’r proffesiynau dywededig yn iawn.

  Mae hynny'n broblem fawr.

  Cofiwch, prif flaenoriaeth llywodraethau a gwleidyddion yw cadw grym. Os bydd llu o’u hetholwyr yn cael eu rhoi allan o swydd yn sydyn, bydd eu dicter cyffredinol yn gorfodi gwleidyddion i ddrafftio rheoliadau llym a allai gyfyngu’n sylweddol neu wahardd technolegau a gwasanaethau chwyldroadol rhag bod ar gael i’r cyhoedd. (Yn eironig, gallai'r anghymhwysedd hwn gan y llywodraeth amddiffyn y cyhoedd rhag rhai mathau o awtomeiddio cyflym, er dros dro.)

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar yr hyn y bydd yn rhaid i lywodraethau ymgodymu ag ef.

  Effaith colli swyddi ar gymdeithas

  Oherwydd y bwgan trwm o awtomeiddio, bydd swyddi lefel isel i ganolig yn gweld eu cyflogau a'u pŵer prynu yn aros yn llonydd, gan ddileu'r dosbarth canol, tra bod elw gormodol awtomeiddio yn llifo'n llethol tuag at y rhai sy'n dal swyddi haen uwch. Bydd hyn yn arwain at:

  • Datgysylltiad cynyddol rhwng y cyfoethog a'r tlawd wrth i ansawdd eu bywyd a'u safbwyntiau gwleidyddol ddechrau ymwahanu'n wyllt oddi wrth ei gilydd;
  • Y ddwy ochr yn byw'n amlwg ar wahân i'w gilydd (adlewyrchiad o fforddiadwyedd tai);
  • Cenhedlaeth ifanc heb lawer o brofiad gwaith a datblygiad sgiliau sy'n wynebu dyfodol o botensial ennill oes crebachlyd fel yr isddosbarth newydd nad yw'n gyflogadwy;
  • Mwy o ddigwyddiadau o fudiadau protest sosialaidd, yn debyg i'r 99% neu symudiadau Te Parti;
  • Cynnydd amlwg yn y llywodraethau poblyddol a sosialaidd yn ysgubo i rym;
  • Gwrthryfeloedd difrifol, terfysgoedd ac ymgeisiau mewn cenhedloedd llai datblygedig.

  Effaith economaidd colli swyddi

  Ers canrifoedd, mae enillion cynhyrchiant mewn llafur dynol yn draddodiadol wedi bod yn gysylltiedig â thwf economaidd a chyflogaeth, ond wrth i gyfrifiaduron a robotiaid ddechrau disodli llafur dynol yn llu, bydd y cysylltiad hwn yn dechrau datgysylltu. A phan fydd yn gwneud hynny, bydd gwrth-ddweud strwythurol bach budr cyfalafiaeth yn cael ei amlygu.

  Ystyriwch hyn: Yn gynnar, bydd y duedd awtomeiddio yn hwb i weithredwyr, busnesau, a pherchnogion cyfalaf, gan y bydd eu cyfran o elw cwmni'n tyfu diolch i'w gweithlu mecanyddol (chi'n gwybod, yn lle rhannu'r elw dywededig fel cyflogau i weithwyr dynol ). Ond wrth i fwy a mwy o ddiwydiannau a busnesau wneud y newid hwn, bydd realiti ansefydlog yn dechrau byrlymu o dan yr wyneb: Pwy yn union sy'n mynd i dalu am y cynhyrchion a'r gwasanaethau y mae'r cwmnïau hyn yn eu cynhyrchu pan fydd y rhan fwyaf o'r boblogaeth yn cael ei gorfodi i ddiweithdra? Awgrym: Nid y robotiaid mohono.

  Llinell amser o ddirywiad

  Erbyn diwedd y 2030au, bydd pethau'n dod i ferwi. Dyma linell amser y farchnad lafur yn y dyfodol, senario debygol o ystyried y tueddiadau a welwyd yn 2016:

  • Mae awtomeiddio’r rhan fwyaf o broffesiynau coler wen heddiw yn treiddio drwy economi’r byd erbyn dechrau’r 2030au. Mae hyn yn cynnwys lleihau nifer sylweddol o weithwyr y llywodraeth.
  • Mae awtomeiddio'r rhan fwyaf o broffesiynau coler las heddiw yn treiddio trwy economi'r byd yn fuan wedyn. Sylwch, oherwydd y niferoedd llethol o weithwyr coler las (fel bloc pleidleisio), y bydd gwleidyddion yn mynd ati i amddiffyn y swyddi hyn trwy gymorthdaliadau a rheoliadau'r llywodraeth yn llawer hirach na swyddi coler wen.
  • Drwy gydol y broses hon, mae cyflogau cyfartalog yn aros yn eu hunfan (ac mewn rhai achosion yn gostwng) oherwydd y gormodedd o gyflenwad llafur o gymharu â'r galw.
  • Ar ben hynny, mae tonnau o ffatrïoedd gweithgynhyrchu cwbl awtomataidd yn dechrau ymddangos y tu mewn i genhedloedd diwydiannol i dorri i lawr ar gostau llongau a llafur. Mae'r broses hon yn cau canolfannau gweithgynhyrchu tramor ac yn gwthio miliynau o weithwyr o wledydd sy'n datblygu allan o waith.
  • Mae cyfraddau addysg uwch yn dechrau cromlin ar i lawr yn fyd-eang. Mae cost gynyddol addysg, ynghyd â marchnad lafur ôl-raddio ddigalon, wedi'i dominyddu gan beiriannau, yn gwneud i addysg ôl-uwchradd ymddangos yn ofer i lawer.
  • Mae'r bwlch rhwng y cyfoethog a'r tlawd yn mynd yn ddifrifol.
  • Gan fod mwyafrif y gweithwyr yn cael eu gwthio allan o gyflogaeth draddodiadol, ac i mewn i'r economi gig. Mae gwariant defnyddwyr yn dechrau gwyro i bwynt lle mae llai na deg y cant o'r boblogaeth yn cyfrif am bron i 50 y cant o wariant defnyddwyr ar gynhyrchion/gwasanaethau a ystyrir yn rhai nad ydynt yn hanfodol. Mae hyn yn arwain at gwymp graddol yn y farchnad dorfol.
  • Mae'r galw ar raglenni rhwydi diogelwch cymdeithasol a noddir gan y llywodraeth yn cynyddu'n sylweddol.
  • Wrth i incwm, cyflogres, a refeniw treth gwerthu ddechrau sychu, bydd llawer o lywodraethau o wledydd diwydiannol yn cael eu gorfodi i argraffu arian i dalu am gost gynyddol taliadau yswiriant diweithdra (EI) a gwasanaethau cyhoeddus eraill i'r di-waith.
  • Bydd gwledydd sy'n datblygu yn ei chael hi'n anodd oherwydd gostyngiadau sylweddol mewn masnach, buddsoddiad tramor uniongyrchol, a thwristiaeth. Bydd hyn yn arwain at ansefydlogrwydd eang, gan gynnwys protestiadau ac o bosibl terfysgoedd treisgar.
  • Mae llywodraethau'r byd yn cymryd camau brys i ysgogi eu heconomïau gyda mentrau creu swyddi enfawr sy'n cyfateb i Gynllun Marshall ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Bydd y rhaglenni gwneud hyn yn canolbwyntio ar adnewyddu seilwaith, tai torfol, gosodiadau ynni gwyrdd, a phrosiectau addasu i newid yn yr hinsawdd.
  • Mae llywodraethau hefyd yn cymryd camau i ailgynllunio polisïau ynghylch cyflogaeth, addysg, trethiant, a chyllid rhaglenni cymdeithasol ar gyfer y llu mewn ymgais i greu status quo newydd—Bargen Newydd newydd.

  Pilsen hunanladdiad cyfalafiaeth

  Efallai ei bod yn syndod dysgu, ond y senario uchod yw sut y dyluniwyd cyfalafiaeth yn wreiddiol i ddod i ben - ei buddugoliaeth yn y pen draw hefyd oedd ei dadwneud.

  Iawn, efallai bod angen mwy o gyd-destun yma.

  Heb blymio i mewn i ddyfynbris Adam Smith na Karl Marx, gwyddoch fod elw corfforaethol yn cael ei gynhyrchu'n draddodiadol trwy dynnu gwerth dros ben oddi wrth weithwyr - hy talu gweithwyr yn llai na gwerth eu hamser ac elwa o'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau y maent yn eu cynhyrchu.

  Mae cyfalafiaeth yn cymell y broses hon drwy annog perchnogion i ddefnyddio eu cyfalaf presennol yn y ffordd fwyaf effeithlon drwy leihau costau (llafur) i gynhyrchu’r elw mwyaf. Yn hanesyddol, mae hyn wedi cynnwys defnyddio llafur caethweision, yna gweithwyr cyflogedig â dyled fawr, ac yna anfon gwaith ar gontract allanol i farchnadoedd llafur cost isel, ac yn olaf i ble’r ydym heddiw: disodli llafur dynol ag awtomeiddio trwm.

  Unwaith eto, awtomatiaeth llafur yw tuedd naturiol cyfalafiaeth. Dyna pam y bydd ymladd yn erbyn cwmnïau yn anfwriadol yn awtomeiddio eu hunain allan o sylfaen defnyddwyr ond yn gohirio'r anochel.

  Ond pa opsiynau eraill fydd gan lywodraethau? Heb drethi incwm a gwerthiant, a all llywodraethau fforddio gweithredu a gwasanaethu'r cyhoedd o gwbl? A allant ganiatáu iddynt gael eu gweld yn gwneud dim wrth i'r economi gyffredinol roi'r gorau i weithredu?

  O ystyried y penbleth hwn sydd ar ddod, bydd angen rhoi ateb radical ar waith i ddatrys y gwrth-ddweud strwythurol hwn—ateb yr ymdrinnir ag ef mewn pennod ddiweddarach yn y gyfres Dyfodol Gwaith a Dyfodol yr Economi.

  Cyfres dyfodol gwaith

  Mae anghydraddoldeb cyfoeth eithafol yn arwydd o ansefydlogi economaidd byd-eang: Dyfodol yr economi P1

  Trydydd chwyldro diwydiannol i achosi achos o ddatchwyddiant: Dyfodol yr economi C2

  System economaidd y dyfodol i ddymchwel cenhedloedd sy'n datblygu: Dyfodol yr economi P4

  Mae Incwm Sylfaenol Cyffredinol yn gwella diweithdra torfol: Dyfodol yr economi P5

  Therapïau ymestyn oes i sefydlogi economïau'r byd: Dyfodol yr economi P6

  Dyfodol trethiant: Dyfodol yr economi P7

  Beth fydd yn disodli cyfalafiaeth draddodiadol: Dyfodol yr economi P8