Sut y bydd Cenhedlaeth Z yn newid y byd: Dyfodol Poblogaeth Ddynol P3

CREDYD DELWEDD: Cwantwmrun

Sut y bydd Cenhedlaeth Z yn newid y byd: Dyfodol Poblogaeth Ddynol P3

  Mae siarad am ganmlwyddiannau yn anodd. O 2016, maent yn dal i gael eu geni, ac maent yn dal yn rhy ifanc i fod wedi ffurfio eu safbwyntiau cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol yn llawn. Ond gan ddefnyddio technegau rhagweld sylfaenol, mae gennym syniad am y byd y mae canmlwyddiant ar fin tyfu iddo.

  Mae'n fyd a fydd yn ail-lunio hanes ac yn newid yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn ddynol. Ac fel rydych chi ar fin gweld, bydd Centennials yn dod yn genhedlaeth berffaith i arwain dynoliaeth i'r oes newydd hon.

  Canmlwyddiant: Y genhedlaeth entrepreneuraidd

  Wedi'i eni rhwng ~2000 a 2020, ac yn bennaf yn blant i Gen Xers, bydd pobl ifanc canmlwyddiant heddiw yn dod yn garfan genhedlaeth fwyaf y byd yn fuan. Maent eisoes yn cynrychioli 25.9 y cant o boblogaeth yr Unol Daleithiau (2016), 1.3 biliwn ledled y byd; ac erbyn i'w carfan ddod i ben erbyn 2020, byddant yn cynrychioli rhwng 1.6 a 2 biliwn o bobl ledled y byd.

  Fe'u disgrifir fel y gwir frodorion digidol cyntaf gan nad ydynt erioed wedi adnabod byd heb y Rhyngrwyd. Fel rydyn ni ar fin trafod, mae eu dyfodol cyfan (hyd yn oed eu hymennydd) yn cael ei weirio i addasu i fyd cynyddol gysylltiedig a chymhleth. Mae'r genhedlaeth hon yn gallach, yn fwy aeddfed, yn fwy entrepreneuraidd, ac mae ganddi fwy o ymdrech i gael effaith gadarnhaol ar y byd. Ond beth a ysgogodd y tueddiad naturiol hwn i ddod yn fwystwyr sy'n ymddwyn yn dda?

  Y digwyddiadau a luniodd feddylfryd y Canmlwyddiant

  Yn wahanol i'r Gen Xers a'r milflwyddiannau o'u blaenau, nid yw canmlwyddiant (o 2016) eto wedi profi digwyddiad mawr unigol sydd wedi newid y byd yn sylfaenol, o leiaf yn ystod eu blynyddoedd ffurfiannol rhwng 10 ac 20 oed. Roedd y rhan fwyaf yn rhy ifanc i ddeall neu ni chawsant eu geni hyd yn oed yn ystod digwyddiadau 9/11, rhyfeloedd Afghanistan ac Irac, yr holl ffordd hyd at Wanwyn Arabaidd 2010.

  Fodd bynnag, er efallai nad oedd geopolitics wedi chwarae llawer o rôl yn eu seice, gweld yr effaith a gafodd argyfwng ariannol 2008-9 ar eu rhieni oedd y sioc wirioneddol gyntaf i’w system. Roedd rhannu yn y caledi y bu'n rhaid i aelodau eu teulu fynd drwyddo yn dysgu gwersi cynnar mewn gostyngeiddrwydd iddynt, tra hefyd yn eu dysgu nad yw cyflogaeth draddodiadol yn sicr o sicrwydd ariannol. Dyna pam 61 y cant o ganmlwyddiant yr Unol Daleithiau yn cael eu cymell i ddod yn entrepreneuriaid yn hytrach na gweithwyr.

  Yn y cyfamser, o ran materion cymdeithasol, mae canmlwyddiant yn tyfu i fyny yn ystod cyfnod gwirioneddol flaengar gan ei fod yn ymwneud â chyfreithloni cynyddol priodas hoyw, y cynnydd mewn cywirdeb gwleidyddol eithafol, ymwybyddiaeth gynyddol o greulondeb yr heddlu, ac ati Ar gyfer canmlwyddiant a anwyd yng Ngogledd America a Ewrop, mae llawer yn tyfu i fyny gyda safbwyntiau llawer mwy derbyniol am hawliau LGBTQ, ynghyd â llawer mwy o sensitifrwydd i gydraddoldeb rhywiol a materion cysylltiadau hiliol, a hyd yn oed safbwynt mwy cynnil tuag at ddad-droseddoli cyffuriau. Yn y cyfamser, 50 y cant mae mwy o ganmlwyddiant yn nodi eu bod yn amlddiwylliannol nag a wnaeth ieuenctid yn 2000.

  O ran y ffactor amlycaf sydd wedi llunio meddylfryd canmlwyddol—y Rhyngrwyd—mae gan ganrifoedd olwg rhyfeddol o lac tuag ato na chanmlwyddiannau. Er bod y we yn cynrychioli tegan hollol newydd a sgleiniog i filflwyddiaid obsesiwn â nhw yn ystod eu 20au, ar gyfer canmlwyddiannau, nid yw'r we yn wahanol i'r aer rydyn ni'n ei anadlu neu'r dŵr rydyn ni'n ei yfed, sy'n hanfodol i oroesi ond nid yw'n rhywbeth y maent yn ei weld yn newid gêm. . Mewn gwirionedd, mae mynediad canmlwyddiant i'r we wedi normaleiddio i'r fath raddau fel bod 77 y cant o bobl ifanc 12 i 17 oed bellach yn berchen ar ffôn symudol (2015).

  Mae'r Rhyngrwyd mor naturiol yn rhan ohonyn nhw fel ei fod hyd yn oed wedi siapio eu ffordd o feddwl ar lefel niwrolegol. Mae gwyddonwyr wedi canfod bod effaith tyfu i fyny gyda'r we yn amlwg wedi lleihau rhychwantau sylw ieuenctid heddiw i 8 eiliad, o'i gymharu â 12 eiliad yn 2000. Ar ben hynny, mae ymennydd canmlwyddiant yn wahanol. Mae eu meddyliau yn dod llai abl i archwilio pynciau cymhleth a dysgu llawer iawn o ddata ar gof (hy nodweddion y mae cyfrifiaduron yn well eu gwneud), tra maent yn dod yn llawer mwy medrus wrth newid rhwng llawer o wahanol bynciau a gweithgareddau, a meddwl yn aflinol (hy nodweddion sy'n ymwneud â meddwl haniaethol cyfrifiaduron yn cael trafferth ar hyn o bryd).

  Yn olaf, gan fod canmlwyddiant yn dal i gael ei eni tan 2020, bydd eu hieuenctid presennol ac yn y dyfodol hefyd yn cael ei effeithio'n drwm gan y cerbydau ymreolaethol a'r dyfeisiau Rhithwirionedd a Realiti Estynedig (VR/AR) sydd ar ddod i'r farchnad dorfol. 

  Er enghraifft, diolch i gerbydau ymreolaethol, Centennials fydd y genhedlaeth gyntaf, fodern nad oes angen iddi bellach ddysgu sut i yrru. Ar ben hynny, bydd y gyrwyr ymreolaethol hyn yn cynrychioli lefel newydd o annibyniaeth a rhyddid, sy'n golygu na fydd Canmlwyddiant bellach yn dibynnu ar eu rhieni neu frodyr a chwiorydd hŷn i'w gyrru o gwmpas. Dysgwch fwy yn ein Dyfodol Trafnidiaeth gyfres.

  O ran dyfeisiau VR ac AR, byddwn yn archwilio hynny tua diwedd y bennod hon.

  System gredo'r Canmlwyddiant

  O ran gwerthoedd, mae canmlwyddiant yn gynhenid ​​​​ryddfrydol o ran materion cymdeithasol, fel y nodwyd uchod. Ond efallai y bydd yn synnu llawer i ddysgu bod y genhedlaeth hon mewn rhai ffyrdd hefyd yn syndod o geidwadol ac yn ymddwyn yn dda o'i gymharu â'r mileniaid a Gen Xers pan oeddent yn ifanc. Y ddwyflynyddol Arolwg System Goruchwylio Ymddygiad Risg Ieuenctid a gynhaliwyd ar ieuenctid yr Unol Daleithiau gan Ganolfannau Rheoli ac Atal Clefydau yr Unol Daleithiau wedi canfod, o gymharu â ieuenctid ym 1991, mai pobl ifanc heddiw yw: 

  • 43 y cant yn llai tebygol o ysmygu;
  • 34 y cant yn llai tebygol o oryfed mewn pyliau ac 19 y cant yn llai tebygol o fod wedi rhoi cynnig ar alcohol erioed; yn ogystal a
  • 45 y cant yn llai tebygol o gael rhyw cyn 13 oed.

  Mae'r pwynt olaf hwnnw hefyd wedi cyfrannu at y gostyngiad o 56 y cant mewn beichiogrwydd yn yr arddegau a gofnodwyd heddiw o'i gymharu â 1991. Datgelodd canfyddiadau eraill fod canmlwyddiant yn llai tebygol o ymladd yn yr ysgol, yn fwy tebygol o wisgo gwregysau diogelwch (92 y cant), ac yn bryderus iawn. am ein heffaith amgylcheddol ar y cyd (76 y cant). Anfantais y genhedlaeth hon yw eu bod yn fwyfwy agored i ordewdra.

  Ar y cyfan, mae'r tueddiad gwrth-risg hwn wedi arwain at sylweddoliad newydd am y genhedlaeth hon: Lle mae Millennials yn aml yn cael eu hystyried yn optimistiaid, mae canmlwyddiannau yn realwyr. Fel y soniwyd yn gynharach, fe wnaethon nhw dyfu i fyny yn gweld eu teuluoedd yn cael trafferth i ddod dros argyfwng ariannol 2008-9. Yn rhannol o ganlyniad, canmlwyddiant wedi llawer llai o ffydd yn y Freuddwyd Americanaidd (a'r cyffelyb) na chenedlaethau blaenorol. Allan o'r realaeth hon, mae canmlwyddiant yn cael ei yrru gan fwy o ymdeimlad o annibyniaeth a hunangyfeiriad, nodweddion sy'n cyfrannu at eu tueddiad at entrepreneuriaeth. 

  Gwerth canmlwyddiant arall a allai ddod yn adfywiol i rai darllenwyr yw eu hoffter o ryngweithio personol dros gyfathrebu digidol. Unwaith eto, gan eu bod yn tyfu i fyny mor ymgolli mewn byd digidol, bywyd go iawn sy'n teimlo'n newydd sbon iddynt (eto, gwrthdroad o'r persbectif milflwyddol). O ystyried y dewis hwn, mae'n ddiddorol gweld bod arolygon cynnar o'r genhedlaeth hon yn dangos: 

  • dywed 66 y cant ei bod yn well ganddynt gysylltu â ffrindiau yn bersonol;
  • mae'n well gan 43 y cant siopa mewn siopau brics a morter traddodiadol; gymharu a
  • Mae'n well gan 38 y cant brynu ar-lein.

  Datblygiad canmlwyddiant cymharol ddiweddar yw eu hymwybyddiaeth gynyddol o'u hôl troed digidol. O bosibl mewn ymateb i ddatgeliadau Snowden, mae canmlwyddiant wedi dangos mabwysiadu a ffafriaeth amlwg at wasanaethau cyfathrebu dienw ac dros dro, fel Snapchat, yn ogystal â gwrthwynebiad i gael eu tynnu lluniau mewn sefyllfaoedd cyfaddawdu. Mae'n ymddangos bod preifatrwydd ac anhysbysrwydd yn dod yn werthoedd craidd y 'genhedlaeth ddigidol' hon wrth iddynt aeddfedu'n oedolion ifanc.

  Dyfodol ariannol canmlwyddiant a'u heffaith economaidd

  Gan fod mwyafrif y canmlwyddiannau yn dal yn rhy ifanc i hyd yn oed ymuno â'r farchnad lafur, mae'n anodd rhagweld eu heffaith lawn ar economi'r byd. Wedi dweud hynny, gallwn gasglu'r canlynol:

  Yn gyntaf, bydd niferoedd canmlwyddiant yn dechrau dod i mewn i'r farchnad lafur mewn niferoedd sylweddol yng nghanol y 2020au a byddant yn dechrau eu prif flynyddoedd cynhyrchu incwm erbyn y 2030au. Mae hyn yn golygu mai dim ond ar ôl 2025 y bydd cyfraniad canmlwyddiant ar sail treuliant i'r economi yn dod yn sylweddol. Tan hynny, bydd eu gwerth yn gyfyngedig i raddau helaeth i fanwerthwyr nwyddau defnyddwyr rhad, a dim ond dylanwad anuniongyrchol ar gyfanswm gwariant cartrefi y maent yn ei gael trwy ddylanwadu ar y penderfyniadau prynu o'u rhieni Gen X.

  Wedi dweud hynny, hyd yn oed ar ôl 2025, efallai y bydd effaith economaidd canmlwyddiant yn parhau i fod yn grebachlyd am gryn amser. Fel y trafodwyd yn ein Dyfodol Gwaith cyfres, mae 47 y cant o swyddi heddiw yn agored i awtomeiddio peiriannau / cyfrifiaduron o fewn yr ychydig ddegawdau nesaf. Mae hynny'n golygu, wrth i gyfanswm poblogaeth y byd gynyddu, y bydd cyfanswm y swyddi sydd ar gael yn crebachu. A chyda'r genhedlaeth filflwyddol o faint cyfartal a rhuglder digidol cymharol gyfartal â chanmlwyddiannau, mae'n debygol y bydd y swyddi sy'n weddill yn y dyfodol yn cael eu defnyddio gan y mileniaid gyda'u degawdau hwy o flynyddoedd cyflogaeth gweithredol a phrofiad. 

  Y ffactor olaf y byddwn yn sôn amdano yw bod canmlwyddiannau yn dueddol o fod yn gynnil gyda'u harian. 57 y cant byddai'n well ganddo arbed na gwario. Pe bai’r nodwedd hon yn parhau i fod yn oedolyn canmlwyddol, gallai gael effaith llaith (er yn sefydlogi) ar yr economi rhwng 2030 a 2050.

  O ystyried yr holl ffactorau hyn, efallai ei bod yn hawdd dileu canmlwyddiant yn gyfan gwbl, ond fel y gwelwch isod, gallent fod yn allweddol i achub ein heconomi yn y dyfodol. 

  Pan fydd Centennials yn cymryd drosodd gwleidyddiaeth

  Yn debyg i’r miloedd o flynyddoedd o’u blaenau, mae maint y garfan canmlwyddiant fel bloc pleidleisio wedi’i ddiffinio’n llac (hyd at ddwy biliwn o gryf erbyn 2020) yn golygu y bydd ganddynt ddylanwad aruthrol dros etholiadau a gwleidyddiaeth yn gyffredinol yn y dyfodol. Bydd eu tueddiadau cymdeithasol rhyddfrydol cryf hefyd yn eu gweld yn cefnogi hawliau cyfartal i bob lleiafrif, yn ogystal â pholisïau rhyddfrydol tuag at gyfreithiau mewnfudo a gofal iechyd cyffredinol. 

  Yn anffodus, ni fydd y dylanwad gwleidyddol rhy fawr hwn i'w deimlo tan ~ 2038 pan fydd pob canmlwyddiant yn dod yn ddigon hen i bleidleisio. A hyd yn oed wedyn, ni fydd y dylanwad hwn yn cael ei gymryd o ddifrif tan y 2050au, pan fydd mwyafrif y canmlwyddiant yn ddigon aeddfed i bleidleisio’n rheolaidd ac yn ddeallus. Tan hynny, bydd y byd yn cael ei redeg gan bartneriaeth fawreddog Gen Xers a millennials.

  Heriau'r dyfodol lle bydd Centennials yn dangos arweiniad

  Fel yr awgrymwyd yn gynharach, bydd canmlwyddiant yn gynyddol yn cael eu hunain ar flaen y gad o ran ailstrwythuro enfawr yn economi'r byd. Bydd hon yn her wirioneddol hanesyddol y bydd canmlwyddiant yn unigryw i fynd i'r afael â hi.

  Yr her honno fydd awtomeiddio torfol swyddi. Fel yr eglurwyd yn llawn yn ein cyfres Dyfodol Gwaith, mae'n bwysig deall nad yw robotiaid yn dod i gymryd ein swyddi, maent yn dod i gymryd drosodd (awtomataidd) tasgau arferol. Gweithredwyr switsfwrdd, clercod ffeiliau, teipyddion, asiantau tocynnau - pryd bynnag y byddwn yn cyflwyno technoleg newydd, mae tasgau undonog, ailadroddus sy'n cynnwys rhesymeg sylfaenol a chydlynu llaw-llygad yn disgyn ar ymyl y ffordd.

  Dros amser, bydd y broses hon yn dileu proffesiynau cyfan neu'n lleihau cyfanswm y gweithwyr sydd eu hangen i gyflawni prosiect. Ac er bod y broses aflonyddgar hon o beiriannau yn disodli llafur dynol wedi bodoli ers gwawr y chwyldro diwydiannol, yr hyn sy'n wahanol y tro hwn yw cyflymder a graddfa'r aflonyddwch hwn, yn enwedig erbyn canol y 2030au. P'un a yw'n goler las neu'n goler wen, mae bron pob swydd ar y bloc torri.

  Yn gynnar, bydd y duedd awtomeiddio yn hwb i weithredwyr, busnesau a pherchnogion cyfalaf, gan y bydd eu cyfran o elw cwmni yn tyfu diolch i'w gweithlu mecanyddol (chi'n gwybod, yn lle rhannu'r elw dywededig fel cyflogau i weithwyr dynol). Ond wrth i fwy a mwy o ddiwydiannau a busnesau wneud y newid hwn, bydd realiti ansefydlog yn dechrau byrlymu o dan yr wyneb: Pwy yn union sy'n mynd i dalu am y cynhyrchion a'r gwasanaethau y mae'r cwmnïau hyn yn eu cynhyrchu pan fydd y rhan fwyaf o'r boblogaeth yn cael ei gorfodi i ddiweithdra? Awgrym: Nid y robotiaid mohono. 

  Mae'r senario hwn yn un y bydd canmlwyddwyr yn mynd ati i weithio yn ei herbyn. O ystyried eu cysur naturiol gyda thechnoleg, cyfraddau uchel o addysg (tebyg i filoedd o flynyddoedd), eu tueddiad aruthrol tuag at entrepreneuriaeth, a'u mynediad rhwystredig i'r farchnad lafur draddodiadol oherwydd y gostyngiad yn y galw am lafur, ni fydd gan y canmlwyddwyr unrhyw ddewis ond cychwyn eu busnesau eu hunain. en llu. 

  Mae’n siŵr y bydd y ffrwydrad hwn mewn gweithgarwch creadigol, entrepreneuraidd (sy’n debygol o gael ei gefnogi/ariannu gan lywodraethau’r dyfodol) yn arwain at amrywiaeth o ddatblygiadau technolegol a gwyddonol newydd, proffesiynau newydd, hyd yn oed diwydiannau cwbl newydd. Ond mae'n parhau i fod yn aneglur a fydd y don gychwyn canmlwyddiant hon yn y pen draw yn cynhyrchu cannoedd o filiynau o swyddi newydd sydd eu hangen yn y sectorau elw a dielw i gefnogi pawb sy'n cael eu gwthio i ddiweithdra. 

  Bydd llwyddiant (neu ddiffyg) y don gychwyn canmlwyddiant hon yn penderfynu’n rhannol pryd/os bydd llywodraethau’r byd yn dechrau sefydlu polisi economaidd arloesol: y Incwm Sylfaenol Cyffredinol (UBI). Wedi'i esbonio'n fanwl iawn yn ein cyfres Dyfodol Gwaith, mae'r UBI yn incwm a roddir i bob dinesydd (cyfoethog a thlawd) yn unigol ac yn ddiamod, hy heb brawf modd neu ofyniad gwaith. Mae'r llywodraeth yn rhoi arian am ddim i chi bob mis, fel y pensiwn henaint ond i bawb.

  Bydd yr UBI yn datrys y broblem o bobl nad oes ganddynt ddigon o arian i fyw oherwydd diffyg swyddi, a bydd hefyd yn datrys y broblem economaidd fwy trwy roi digon o arian i bobl brynu pethau a chadw'r economi sy'n seiliedig ar ddefnyddwyr yn hymian. Ac fel y gwnaethoch ddyfalu, canmlwyddiant fydd y genhedlaeth gyntaf i dyfu i fyny o dan system economaidd a gefnogir gan yr UBI. P'un a fydd hyn yn effeithio arnynt mewn modd cadarnhaol neu negyddol, bydd yn rhaid inni aros i weld.

  Mae dau arloesiad/tueddiad mawr arall y bydd canmlwyddiant yn dangos arweinyddiaeth ynddynt.

  Y cyntaf yw VR ac AR. Eglurir yn fanylach yn ein Dyfodol y Rhyngrwyd cyfres, mae VR yn defnyddio technoleg i ddisodli'r byd go iawn â byd efelychiedig (cliciwch i enghraifft fideo), tra bod AR yn addasu neu'n gwella'ch canfyddiad o'r byd go iawn yn ddigidol (cliciwch i enghraifft fideo). Yn syml, bydd VR ac AR i'r canmlwyddiannau, beth oedd y Rhyngrwyd i filoedd o flynyddoedd. Ac er y gall millennials fod y rhai i ddyfeisio'r technolegau hyn i ddechrau, canmlwyddiant fydd yn eu gwneud yn rhai eu hunain ac yn eu datblygu i'w llawn botensial. 

  Yn olaf, y pwynt olaf y byddwn yn cyffwrdd ag ef yw peirianneg enetig ddynol ac ychwanegiad. Erbyn i'r canmlwyddiaid gyrraedd diwedd eu 30au a'u 40au, bydd y diwydiant gofal iechyd yn gallu gwella unrhyw glefyd genetig (cyn ac ar ôl genedigaeth) a gwella'r rhan fwyaf o unrhyw anaf corfforol. (Dysgwch fwy yn ein Dyfodol Iechyd cyfres.) Ond bydd y dechnoleg y byddwn yn ei defnyddio i wella'r corff dynol hefyd yn cael ei defnyddio i'w wella, boed hynny trwy newid eich genynnau neu osod cyfrifiadur y tu mewn i'ch ymennydd. (Dysgwch fwy yn ein Dyfodol Esblygiad Dynol cyfres.) 

  Sut bydd canmlwyddiant yn penderfynu defnyddio'r naid cwantwm hwn mewn gofal iechyd a meistrolaeth fiolegol? A allwn yn onest ddisgwyl iddynt ei ddefnyddio yn unig i aros yn iach? Oni fyddai'r rhan fwyaf ohonynt yn ei ddefnyddio i fyw rhychwant oes estynedig? Oni fyddai rhai yn penderfynu dod yn oruwchddynol? Ac os byddan nhw'n cymryd y camau hyn ymlaen, oni fydden nhw eisiau darparu'r un manteision i'w plant yn y dyfodol, hy babanod dylunwyr?

  Golwg byd y Canmlwyddiant

  Centennials fydd y genhedlaeth gyntaf i wybod mwy am dechnoleg sylfaenol newydd - y Rhyngrwyd - na'u rhieni (Gen Xers). Ond nhw hefyd fydd y genhedlaeth gyntaf a enir i:

  • Byd na fydd efallai angen pob un ohonynt (ynghylch: llai o swyddi yn y dyfodol);
  • Byd llawn digonedd lle gallent weithio llai i oroesi nag sydd gan unrhyw genhedlaeth mewn canrifoedd;
  • Byd lle mae'r real a'r digidol yn cael eu huno i ffurfio realiti cwbl newydd; a
  • Byd lle bydd terfynau'r corff dynol am y tro cyntaf yn dod yn addasadwy diolch i feistrolaeth gwyddoniaeth. 

  Yn gyffredinol, ni chafodd canmlwyddiannau eu geni i unrhyw gyfnod o amser; dônt i oed i gyfnod a fydd yn ailddiffinio hanes dynolryw. Ond o 2016, maent yn dal yn ifanc, ac nid oes ganddynt unrhyw syniad o hyd pa fath o fyd sy'n aros amdanynt. … Nawr fy mod yn meddwl am y peth, efallai y dylem aros am ddegawd neu ddau cyn i ni adael iddynt ddarllen hwn.

  Cyfres dyfodol poblogaeth ddynol

  Sut y bydd Cenhedlaeth X yn newid y byd: Dyfodol y boblogaeth ddynol P1

  Sut y bydd Millennials yn newid y byd: Dyfodol y boblogaeth ddynol P2

  Twf poblogaeth yn erbyn rheolaeth: Dyfodol y boblogaeth ddynol P4

  Dyfodol heneiddio: Dyfodol poblogaeth ddynol P5

  Symud o ymestyn bywyd eithafol i anfarwoldeb: Dyfodol y boblogaeth ddynol P6

  Dyfodol marwolaeth: Dyfodol y boblogaeth ddynol P7

  Diweddariad nesaf wedi'i amserlennu ar gyfer y rhagolwg hwn

  2023-12-22

  Cyfeiriadau rhagolwg

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y rhagolwg hwn:

  Golwg Bloomberg (2)
  Wicipedia
  Amseroedd Busnes Rhyngwladol
  Effaith Rhyngwladol
  Prifysgol gogledd-ddwyreiniol (2)

  Cyfeiriwyd at y dolenni Quantumrun canlynol ar gyfer y rhagolwg hwn: