Mamaope: siaced fiofeddygol ar gyfer diagnosis gwell o Niwmonia

Mamaope: siaced fiofeddygol ar gyfer diagnosis gwell o Niwmonia
CREDYD DELWEDD:  

Mamaope: siaced fiofeddygol ar gyfer diagnosis gwell o Niwmonia

  • Awdur Enw
   Kimberly Ihekwoaba
  • Awdur Handle Twitter
   @iamkihek

  Stori lawn (DIM OND defnyddiwch y botwm 'Gludo O Word' i gopïo a gludo testun o ddogfen Word yn ddiogel)

  Cyfartaledd o Achosion 750,000 yn cael eu hadrodd bob blwyddyn o farwolaethau plant a achosir gan niwmonia. Mae'r niferoedd hyn hefyd yn syfrdanol oherwydd bod y data hwn yn cyfrif am wledydd Affrica Is-Sahara yn unig. Mae'r doll marwolaeth yn sgil-gynnyrch absenoldeb triniaeth ddigonol ar unwaith, yn ogystal ag achosion llym o ymwrthedd i wrthfiotigau, oherwydd y defnydd cynyddol o wrthfiotigau mewn triniaeth. Hefyd, mae camddiagnosis o niwmonia yn digwydd, gan fod ei symptomau cyffredinol yn debyg i rai Malaria.

  Cyflwyniad i Niwmonia

  Mae niwmonia yn cael ei nodweddu fel haint yr ysgyfaint. Mae fel arfer yn gysylltiedig â pheswch, twymyn, ac anhawster anadlu. Mae'n hawdd ei drin gartref i'r rhan fwyaf o bobl. Fodd bynnag, mewn senarios sy'n ymwneud â chlaf sy'n oedrannus, yn faban, neu'n dioddef o afiechydon eraill, gall achosion fod yn ddifrifol. Mae symptomau eraill yn cynnwys mwcws, cyfog, poen yn y frest, rhychwant anadlu byr, a dolur rhydd.

  Diagnosis a thrin niwmonia

  Fel arfer mae diagnosis o niwmonia yn cael ei wneud gan feddyg trwy a arholiad corfforol. Yma mae cyfradd curiad y galon, lefel ocsigen, a chyflwr anadlu cyffredinol y claf yn cael eu gwirio. Mae'r profion hyn yn gwirio a yw'r claf yn cael unrhyw anhawster anadlu, poen yn y frest, neu unrhyw feysydd llid. Prawf posibl arall yw prawf nwy gwaed rhydwelïol, sy'n cynnwys archwilio lefelau ocsigen a charbon deuocsid yn y gwaed. Mae profion eraill yn cynnwys prawf mwcws, prawf wrin cyflym, a phelydr-X o'r frest.

  Mae triniaeth niwmonia fel arfer yn cael ei wneud gan gwrthfiotigau ar bresgripsiwn. Mae hyn yn effeithiol pan fydd y niwmonia yn cael ei achosi gan facteria. Mae'r dewis o wrthfiotigau yn cael ei bennu gan ffactorau megis oedran, math o symptomau, a difrifoldeb y salwch. Awgrymir triniaeth bellach yn yr ysbyty ar gyfer unigolion â phoen yn y frest neu unrhyw ffurf ar lid.

  Siaced smart feddygol

  Cafodd cyflwyniad y siaced smart feddygol ei eni ar ôl i Brian Turyabagye, myfyriwr graddedig 24 oed mewn peirianneg, gael gwybod bod mam-gu ei ffrind wedi marw ar ôl cael diagnosis anghywir o niwmonia. Mae malaria a niwmonia yn rhannu symptomau tebyg fel twymyn, oerfel a brofir trwy'r corff, a phroblemau anadlol. hwn gorgyffwrdd symptom yw un o brif achosion marwolaeth yn Uganda. Mae hyn yn gyffredin mewn mannau â chymunedau tlotach a diffyg mynediad at ofal iechyd priodol. Mae defnyddio stethosgop i arsylwi sŵn yr ysgyfaint yn ystod resbiradaeth yn aml yn camddehongli niwmonia ar gyfer twbercwlosis neu falaria. Mae'r dechnoleg newydd hon yn gallu gwahaniaethu'n well â niwmonia yn seiliedig ar dymheredd, synau'r ysgyfaint, a chyfradd anadlu.

  Dechreuodd cydweithrediad rhwng Turyabagye a chydweithiwr, Koburongo, o beirianneg telathrebu, y prototeip Medical Smart Jacket. Fe'i gelwir hefyd yn “Mama-Ope” cit (Gobaith Mam). Mae'n cynnwys siaced a dyfais dannedd glas sy'n rhoi hygyrchedd ar gyfer cofnodion y claf waeth ble mae'r meddyg a'r ddyfais gofal iechyd. Mae'r nodwedd hon i'w chael yn y meddalwedd iCloud y siaced.

  Mae'r tîm yn gweithio tuag at greu patent ar gyfer y cit. Gallai Mamaope gael ei ddosbarthu ledled y byd. Mae'r pecyn hwn yn sicrhau diagnosis cynnar o niwmonia oherwydd ei allu i adnabod trallod anadlol yn gynt.