Hyfforddiant ymennydd i'r henoed: Hapchwarae ar gyfer cof gwell

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Hyfforddiant ymennydd i'r henoed: Hapchwarae ar gyfer cof gwell

Hyfforddiant ymennydd i'r henoed: Hapchwarae ar gyfer cof gwell

Testun is-bennawd
Wrth i genedlaethau hŷn drosglwyddo i ofal yr henoed, mae rhai sefydliadau'n gweld bod gweithgareddau hyfforddi'r ymennydd yn eu helpu i wella'r cof.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Awst 30, 2022

  Postio testun

  Mae gofal yr henoed yn cynnwys galluoedd meddyliol ysgogol ymhlith yr henoed. Amlygodd rhai astudiaethau y gallai gemau fideo wella perfformiad yr ymennydd, gan wella cof ac ymgysylltiad cymdeithasol. 

  Cyd-destun hyfforddiant ymennydd ar gyfer yr henoed

  Amcangyfrifir bod y diwydiant hyfforddi ymennydd wedi cyrraedd $8 biliwn USD yn 2021, er gwaethaf ychydig o dystiolaeth bod gemau'n gwella sgiliau gwybyddol pobl. Er enghraifft, nid yw'n hysbys a all hyfforddiant ymennydd helpu person 90 oed i yrru car yn ddiogel. Serch hynny, mae astudiaethau cychwynnol yn addawol. Mae ymchwilwyr wedi canfod y gallai gemau fideo wella iechyd gwybyddol oedolion hŷn ac mewn rhai gwledydd, mae hyfforddiant ymennydd yr henoed yn ehangu. Er enghraifft, dyluniodd Cymdeithas yr Henoed Hong Kong gêm sy'n annog pobl hŷn i wneud tasgau bob dydd fel siopa groser neu baru sanau. 

  Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), disgwylir i'r boblogaeth dros 60 oed ddyblu erbyn 2050, gyda dau biliwn o unigolion yn cael eu rhagweld.z Mae'r twf hwn yn y boblogaeth uwch fyd-eang yn ysgogi buddsoddiad mewn ystod o wasanaethau ac offer i gefnogi iechyd y boblogaeth hon. ac annibyniaeth barhaus - mae meddalwedd hyfforddi'r ymennydd yn dod o dan y duedd. 

  Effaith aflonyddgar

  Mae argaeledd eang ffonau smart a chonsolau gemau wedi ei gwneud hi'n haws i bobl hŷn gymryd rhan mewn gemau wrth amldasgio wrth goginio neu wylio'r teledu. Yn ogystal, mae rhaglenni hyfforddi’r ymennydd wedi datblygu ochr yn ochr â hyfforddiant cyfrifiadurol, gyda chyfrifiaduron, consolau gemau, ac, yn fwy diweddar, ffonau clyfar a thabledi. 

  Mae peth ymchwil wedi dangos bod gemau gwybyddol sydd ar gael yn fasnachol yn effeithiol o ran gwella cyflymder prosesu, cof gweithio, swyddogaethau gweithredol, ac adalw geiriol mewn pobl heb nam gwybyddol dros 60 oed. Dangosodd adolygiad o astudiaethau cyfredol fod hyfforddiant gwybyddol cyfrifiadurol (CCT) neu gemau fideo mewn pobl hŷn iach braidd yn ddefnyddiol wrth wella perfformiad meddyliol.

  Trafododd astudiaeth ymchwil wahanol, er ei fod yn ddau-ddimensiwn, bod gêm gêm Angry Birds™ wedi arwain at fanteision gwybyddol gwell oherwydd ei newydd-deb i'r boblogaeth hŷn. Chwaraeodd cyfranogwyr yr astudiaeth (60-80 oed) 30 i 45 munud bob dydd am bedair wythnos. Cynhaliodd ymchwilwyr brofion cof bob dydd ar ôl hapchwarae a phedair wythnos ar ôl i hapchwarae dyddiol ddod i ben. Yn ôl y canlyniadau, roedd pythefnos o gêm Angry Birds ™ neu Super Mario ™ yn gwella cof adnabod. O'i gymharu â chwaraewyr Solitaire, ar ôl pythefnos o chwarae dyddiol, gwellodd cof chwaraewyr Super Mario ™, a pharhaodd y gwelliant am dros sawl wythnos. Mae'r astudiaeth yn dangos y gall hyfforddiant ymennydd ganiatáu i bobl hŷn barhau i ymarfer eu swyddogaethau gwybyddol.

  Goblygiadau hyfforddiant ymennydd i'r henoed

  Gall goblygiadau ehangach hyfforddiant ymennydd i’r henoed gynnwys: 

  • Darparwyr yswiriant gan gynnwys gweithgareddau hyfforddi'r ymennydd a thechnolegau mewn pecynnau gofal iechyd.
  • Hosbisau, gofal cartref, a chyfleusterau gofal henoed eraill gan ddefnyddio gemau fideo dyddiol i ysgogi iechyd ymennydd y preswylwyr.
  • Mwy o ddatblygwyr rhaglenni hyfforddiant gwybyddol yn adeiladu gemau cyfeillgar i bobl hŷn a gweithgareddau rhyngweithiol eraill trwy ffonau smart. Gall datblygwyr hefyd integreiddio technolegau rhith-realiti i roi profiad hapchwarae mwy trochi i bobl hŷn.
  • Ymchwil cynyddol i sut y gall hyfforddiant ymennydd fod o fudd i'r henoed a gwella ansawdd eu bywyd.
  • Bydd canlyniadau ymchwil amrywiol yn cael eu defnyddio i ddatblygu gemau ar gyfer pobl â namau meddyliol a heriau, waeth beth fo'u hoedran.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • Sut arall ydych chi'n meddwl y bydd y dechnoleg hon yn helpu'r henoed?
  • Beth yw risgiau posibl y technolegau hyn yn cael eu defnyddio mewn gofal yr henoed?
  • Sut gall llywodraethau gymell datblygiad hyfforddiant ymennydd ymhlith yr henoed?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn: