Preifatrwydd digidol: Beth ellir ei wneud i sicrhau preifatrwydd pobl ar-lein?

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Preifatrwydd digidol: Beth ellir ei wneud i sicrhau preifatrwydd pobl ar-lein?

Preifatrwydd digidol: Beth ellir ei wneud i sicrhau preifatrwydd pobl ar-lein?

Testun is-bennawd
Mae preifatrwydd digidol wedi dod yn bryder sylweddol gan fod bron pob dyfais symudol, gwasanaeth neu raglen yn cadw golwg ar ddata preifat defnyddwyr.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Mawrth 15, 2022

  Postio testun

  Gellir dadlau bod preifatrwydd yn rhan o'r oes ddigidol. Mae yna wasanaeth, dyfais neu nodwedd arall bob amser sy'n helpu cwmnïau technoleg fel Google ac Apple i gadw golwg ar weithgareddau defnyddwyr, fel yr hyn maen nhw'n ei bori ar-lein a pha leoedd maen nhw'n ymweld â nhw. Mae rhai dyfeisiau electronig yn fwy ymwthiol nag eraill, ac efallai bod pobl yn rhoi manylion mwy sensitif i gynorthwywyr digidol nag y maent yn ei sylweddoli.

  Cyd-destun preifatrwydd digidol

  Mae cwmnïau technoleg yn gwybod llawer am eu cwsmeriaid. O ystyried y toriadau data a gafodd lawer o gyhoeddusrwydd yn y 2010au, daeth y cyhoedd yn fwyfwy ymwybodol o'r angen am ddiogelwch data a rheolaeth dros y wybodaeth y maent yn ei chynhyrchu a'i rhannu ar-lein. Yn yr un modd, mae llywodraethau wedi dod yn fwy rhagweithiol yn araf ynglŷn â deddfu mwy o reolaethau a phreifatrwydd ar gyfer data eu dinasyddion. 

  Mae Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yr Undeb Ewropeaidd wedi rhoi diogelu preifatrwydd o flaen meddwl busnesau a llunwyr polisi. Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau technoleg ddiogelu data personol eu cwsmeriaid. Gallai unrhyw ddiffyg cydymffurfio gostio dirwy sylweddol i fentrau. 

  Yn yr un modd, mae California hefyd wedi gweithredu rheoliadau i amddiffyn hawliau preifatrwydd data ei dinasyddion. Mae Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California (CCPA) yn gorfodi busnesau i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i ddefnyddwyr, megis sut mae eu data sensitif yn cael ei gasglu, ei storio a'i ddefnyddio, i roi mwy o dryloywder a rheolaeth iddynt dros eu gwybodaeth breifat. Mae Tsieina hefyd wedi deddfu ystod o reoliadau preifatrwydd data yn ystod ei gwrthdaro yn 2021 ar gyfer ei chewri technoleg domestig.

  Effaith aflonyddgar

  Mae gweithredu a chydymffurfio â rheoliadau preifatrwydd data wedi dod yn anghenraid i gwmnïau technoleg. Er enghraifft, dywedodd Mark McCreary, cyfreithiwr diogelwch data a phreifatrwydd gyda chwmni Philadelphia, Fox Rothschild, fod taleithiau'r UD sy'n gweithredu eu rheoliadau preifatrwydd eu hunain yn creu sawl her cydymffurfio i gwmnïau technoleg wrth weithredu o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth. Yn unol â hynny, er mwyn cadw data ac ymddiriedaeth defnyddwyr, bydd yn rhaid i gwmnïau technoleg gynnal tryloywder trwy gyfathrebu'n agored pa wybodaeth y maent yn ei chasglu, at ba ddibenion, ac ati. 

  Ar ben hynny, bydd rheoliadau preifatrwydd data ledled y byd yn annog pobl i ddod yn fwy addysgedig am eu hawliau digidol. Dros amser, bydd gan fwy o bobl well rheolaeth dros eu data personol, sut mae'n cael ei ddefnyddio, pam, a chan bwy.  

  Goblygiadau preifatrwydd digidol

  Gallai goblygiadau ehangach cyfreithiau preifatrwydd digidol: 

  • Cynyddu cyfrifoldeb llywodraethau i amddiffyn eu dinasyddion.
  • Lleihau nifer yr achosion, maint ac effaith digwyddiadau hacio data anghyfreithlon yn yr hirdymor.
  • Cyfyngu ar rai busnesau rhag cael mynediad at ddata personol defnyddwyr at ddibenion masnachol. 
  • Helpwch yswirio pobl rhag twyll a sgamiau ar-lein. 

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • Beth fydd effaith deddfau diogelu data ar fentrau technoleg mawr?
  • Sut ydych chi’n meddwl y bydd cyfreithiau diogelu data yn effeithio ar y ffordd y mae busnesau’n defnyddio data at ddibenion masnachol?