GPS Backup: Potensial olrhain orbit isel

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

GPS Backup: Potensial olrhain orbit isel

GPS Backup: Potensial olrhain orbit isel

Testun is-bennawd
Mae sawl cwmni yn datblygu ac yn defnyddio technolegau lleoli, llywio ac amseru amgen i ddiwallu anghenion gweithredwyr trafnidiaeth ac ynni, cwmnïau cyfathrebu diwifr, a chwmnïau gwasanaethau ariannol.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Mehefin 16, 2022

  Postio testun

  Mae'r system lleoli byd-eang (GPS) yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu data lleoliad, llywio ac amseru (PNT) i wahanol gwmnïau a sefydliadau ledled y byd, sy'n trosoledd y wybodaeth hon i wneud penderfyniadau gweithredol. 

  Cyd-destun GPS Backup

  Mae cwmnïau sy'n buddsoddi biliynau o ddoleri mewn datblygu ceir hunan-yrru, dronau dosbarthu, a thacsis awyr trefol yn dibynnu ar ddata lleoliad cywir a dibynadwy i reoli eu gweithrediadau yn llyfn. Fodd bynnag, er enghraifft, er y gall data lefel GPS leoli ffôn clyfar o fewn radiws o 4.9 metr (16 troedfedd), nid yw'r pellter hwn yn ddigon cywir ar gyfer y diwydiant ceir hunan-yrru. Mae cwmnïau cerbydau ymreolaethol yn targedu cywirdeb lleoliad hyd at 10 milimetr, gyda phellteroedd mwy yn peri heriau diogelwch a gweithredol sylweddol mewn amgylcheddau byd go iawn.

  Mae dibyniaeth gwahanol ddiwydiannau ar ddata GPS mor eang fel y gall amharu ar neu drin data neu signalau GPS beryglu diogelwch cenedlaethol ac economaidd. Yn yr Unol Daleithiau (UD), cyhoeddodd gweinyddiaeth Trump orchymyn gweithredol yn 2020 a roddodd yr awdurdod i'r Adran Fasnach nodi bygythiadau i systemau PNT presennol yr UD a chyfarwyddodd bod prosesau caffael y llywodraeth yn ystyried y bygythiadau hyn. Mae Adran Diogelwch Mamwlad yr UD hefyd yn cydweithio ag Asiantaeth Diogelwch Seiberddiogelwch a Seilwaith yr Unol Daleithiau fel nad yw grid pŵer y wlad, y gwasanaethau brys, a seilwaith hanfodol arall yn gwbl ddibynnol ar GPS.

  Gyda'r ymgyrch i ehangu argaeledd PNT y tu hwnt i'r GPS gwelwyd TrustPoint, cwmni cychwyn sy'n canolbwyntio ar ddatblygu system lloeren llywio fyd-eang (GNSS) a sefydlwyd yn 2020. Derbyniodd $2 filiwn mewn cyllid sbarduno yn 2021. Xona Space Systems, a ffurfiwyd yn 2019 yn San Mateo, Mae California, yn dilyn yr un prosiect. Mae TrustPoint a Xona yn bwriadu lansio cytserau lloeren bach i orbit isel i ddarparu gwasanaethau PNT byd-eang yn annibynnol ar weithredwyr GPS presennol a chytserau GNSS. 

  Effaith aflonyddgar

  Gall ymddangosiad systemau GNSS gwahaniaethol arwain diwydiannau sy'n dibynnu ar ddata PNT i ffurfio partneriaethau masnachol gyda gwahanol ddarparwyr, gan greu gwahaniaethu yn y farchnad a chystadleuaeth o fewn y diwydiannau PNT a GNSS. Efallai y bydd bodolaeth systemau GNSS gwahanol yn golygu y bydd angen creu rheoleiddiwr neu feincnod byd-eang fel y gellir gwirio'r data a drosolwyd gan systemau GNSS yn erbyn y safonau hyn. 

  Gall llywodraethau sydd wedi dibynnu ar ddata GPS yn flaenorol ystyried creu eu systemau PNT eu hunain (gyda chymorth seilwaith GNSS a ddatblygwyd yn fewnol) fel y gallant elwa ar annibyniaeth data a gwybodaeth. Gall gwledydd ddefnyddio eu systemau PNT sydd newydd eu datblygu ymhellach i ffurfio perthnasoedd â gwledydd eraill sy'n ceisio alinio eu hunain â blociau cenedl penodol am resymau cymdeithasol, gwleidyddol neu economaidd. Gall cwmnïau technoleg mewn gwledydd sy'n datblygu systemau PNT annibynnol dderbyn mwy o arian gan lywodraethau cenedlaethol at y diben hwn, gan hybu twf swyddi yn y diwydiannau telathrebu a thechnoleg.

  Goblygiadau technolegau GPS newydd sy'n cael eu datblygu

  Gallai goblygiadau ehangach darparu data PNT o wahanol ffynonellau gynnwys:

  • Llywodraethau yn datblygu eu systemau PNT eu hunain at ddibenion milwrol penodol.
  • Amrywiol genhedloedd yn gwahardd lloerennau PNT o wledydd sy'n gwrthwynebu neu flociau rhanbarthol rhag cylchdroi uwchben eu ffiniau.
  • Bydd datgloi gwerth biliynau o ddoleri o weithgarwch economaidd fel technolegau, fel dronau a cherbydau ymreolaethol, yn dod yn fwy dibynadwy a diogel i'w defnyddio mewn amrywiaeth ehangach o gymwysiadau.
  • Systemau GNSS orbit isel yn dod yn brif ffordd o gael mynediad at ddata PNT at ddibenion gweithredol.
  • Ymddangosiad cwmnïau seiberddiogelwch sy'n cynnig diogelu data PNT fel llinell gwasanaeth cleientiaid.
  • Cwmnïau newydd sy'n dod i'r amlwg sy'n manteisio'n benodol ar rwydweithiau PNT newydd i greu cynhyrchion a gwasanaethau newydd.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • A ddylid sefydlu safon PNT byd-eang, neu a ddylid caniatáu i gwmnïau a gwledydd gwahanol ddatblygu eu systemau data PNT eu hunain? Pam?
  • Sut byddai safonau PNT gwahanol yn effeithio ar hyder defnyddwyr mewn cynhyrchion sy'n dibynnu ar ddata PNT?