Ynni dŵr a sychder: Rhwystrau i drawsnewid ynni glân

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Ynni dŵr a sychder: Rhwystrau i drawsnewid ynni glân

Ynni dŵr a sychder: Rhwystrau i drawsnewid ynni glân

Testun is-bennawd
Mae ymchwil newydd yn awgrymu y gallai ynni dŵr yn yr Unol Daleithiau ostwng 14 y cant yn 2022, o'i gymharu â lefelau 2021, wrth i sychder ac amodau sych barhau.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Awst 5, 2022

  Wrth i'r diwydiant argaeau trydan dŵr geisio cryfhau ei safle fel ateb ynni sy'n gyfeillgar i newid yn yr hinsawdd, mae corff cynyddol o dystiolaeth yn dangos bod newid yn yr hinsawdd yn tanseilio gallu argaeau dŵr i gynhyrchu ynni. Mae'r her hon yn cael ei hwynebu'n fyd-eang, ond bydd yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar brofiad UDA.

  Cyd-destun ynni dŵr a sychder

  Mae'r sychder sy'n effeithio ar orllewin yr Unol Daleithiau (UDA) wedi lleihau gallu'r rhanbarth i greu ynni trydan dŵr oherwydd bod llai o ddŵr yn llifo trwy gyfleusterau pŵer trydan dŵr, yn seiliedig ar adroddiadau cyfryngau 2022 gan Associated Press. Yn ôl asesiad Gweinyddu Gwybodaeth Ynni diweddar, gostyngodd allbwn ynni dŵr tua 14 y cant yn 2021 o lefelau 2020 oherwydd sychder difrifol yn y rhanbarth.

  Er enghraifft, pan ddaeth lefelau dŵr Llyn Oroville yn beryglus o isel, caeodd California Waith Pŵer Hyatt ym mis Awst 2021. Yn yr un modd, mae Llyn Powell, cronfa ddŵr enfawr ar y ffin rhwng Utah ac Arizona, wedi dioddef o ostyngiad yn lefel y dŵr. Yn ôl Inside Climate News, roedd lefelau dŵr y llyn mor isel ym mis Hydref 2021 nes bod Swyddfa Adfer yr Unol Daleithiau wedi rhagweld efallai na fyddai gan y llyn ddigon o ddŵr i gynhyrchu pŵer erbyn 2023 pe bai amodau sychder yn parhau. Pe bai Argae Glen Canyon Lake Powell yn cael ei golli, byddai'n rhaid i gwmnïau cyfleustodau ddod o hyd i ffyrdd newydd o gyflenwi ynni i'r 5.8 miliwn o ddefnyddwyr y mae Lake Powell ac argaeau cysylltiedig eraill yn eu gwasanaethu.

  Ers 2020, mae argaeledd ynni dŵr yng Nghaliffornia wedi gostwng 38 y cant, gyda gostyngiad mewn ynni dŵr wedi'i ategu gan fwy o allbwn pŵer nwy. Mae storio ynni dŵr wedi gostwng 12 y cant yn y gogledd-orllewin tawel dros yr un cyfnod, a disgwylir i gynhyrchu pŵer glo ddisodli ynni dŵr coll yn y tymor byr. 

  Effaith aflonyddgar

  Mae ynni dŵr wedi bod yn ddewis amgen blaenllaw i danwydd ffosil ers degawdau. Fodd bynnag, gall y gostyngiad yn y pŵer trydan dŵr sydd ar gael ledled y byd orfodi awdurdodau pŵer gwladwriaethol, rhanbarthol neu genedlaethol i ddychwelyd i danwydd ffosil i lenwi bylchau cyflenwad ynni tymor byr tra bod seilwaith pŵer adnewyddadwy yn aeddfedu. O ganlyniad, gall ymrwymiadau newid hinsawdd gael eu tanseilio, a gallai prisiau nwyddau godi os bydd gwasgfa cyflenwad ynni yn datblygu, gan gynyddu costau byw ymhellach ledled y byd.

  Wrth i ynni dŵr wynebu problemau dibynadwyedd cynyddol oherwydd newid yn yr hinsawdd, gall ariannu fod yn her sylweddol arall oherwydd y swm mawr o gyfalaf sydd ei angen i adeiladu'r cyfleusterau hyn. Gall llywodraethau ystyried bod buddsoddiadau mewn ynni dŵr yn y dyfodol yn gamddyrannu adnoddau cyfyngedig ac yn lle hynny cefnogi prosiectau tanwydd ffosil tymor byr, ynni niwclear, a mwy o adeiladu seilwaith ynni solar a gwynt. Gallai sectorau ynni eraill sy’n derbyn mwy o gyllid arwain at greu swyddi yn y diwydiannau hyn, a allai fod o fudd i weithwyr sy’n byw ger safleoedd adeiladu sylweddol. Efallai y bydd llywodraethau hefyd yn ystyried technoleg hadu cwmwl i gefnogi cyfleusterau trydan dŵr a diwedd amodau sychder. 

  Goblygiadau newid yn yr hinsawdd yn bygwth hyfywedd argaeau trydan dŵr

  Gallai goblygiadau ehangach o ynni dŵr yn dod yn anhyfyw oherwydd sychder parhaus gynnwys:

  • Llywodraethau yn cyfyngu ar gyllid i adeiladu gweithfeydd pŵer trydan dŵr newydd.
  • Mae mathau eraill o ynni adnewyddadwy yn cael mwy o gymorth buddsoddi gan y llywodraeth a'r diwydiant ynni preifat.
  • Mwy o ddibyniaeth tymor byr ar danwydd ffosil, gan danseilio ymrwymiadau newid hinsawdd cenedlaethol.
  • Mae cymunedau lleol o amgylch argaeau hydro yn gynyddol yn gorfod byw gyda rhaglenni dogni ynni.
  • Mae mwy o ymwybyddiaeth gyhoeddus a chefnogaeth i weithredu amgylcheddol gan fod llynnoedd gwag ac argaeau dŵr wedi'u datgomisiynu yn enghraifft weledol iawn o effeithiau newid yn yr hinsawdd.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • A all y ddynoliaeth ddatblygu ffyrdd o wrthsefyll effeithiau sychder neu gynhyrchu glawiad? 
  • A ydych yn credu y gallai argaeau trydan dŵr ddod yn ffurf segur o gynhyrchu ynni yn y dyfodol?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn: