Synwyryddion canfod salwch: Canfod clefydau cyn ei bod hi'n rhy hwyr

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Synwyryddion canfod salwch: Canfod clefydau cyn ei bod hi'n rhy hwyr

Synwyryddion canfod salwch: Canfod clefydau cyn ei bod hi'n rhy hwyr

Testun is-bennawd
Mae ymchwilwyr yn datblygu dyfeisiau a all ganfod salwch dynol i gynyddu'r tebygolrwydd y bydd cleifion yn goroesi.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Hydref 3, 2022

  Postio testun

  Gall synwyryddion canfod salwch helpu i fonitro lledaeniad firws a nodi canserau a allai ddatblygu. Yn ystod y pandemig COVID-19, daeth yr achosion defnydd ar gyfer synwyryddion canfod salwch yn fwy amlwg. 

  Cyd-destun synwyryddion canfod salwch

  Gall canfod a diagnosis cynnar achub bywydau, yn enwedig ar gyfer clefydau heintus neu salwch a all gymryd misoedd neu flynyddoedd i symptomau ddangos. Er enghraifft, mae clefyd Parkinson (PD) yn achosi dirywiad echddygol (ee cryndodau, anhyblygedd, a phroblemau symudedd) dros amser. I lawer o bobl, mae'r iawndal yn anwrthdroadwy pan fyddant yn darganfod eu salwch. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, mae gwyddonwyr yn ymchwilio i wahanol synwyryddion a pheiriannau sy'n gallu canfod salwch, o'r rhai sy'n defnyddio trwynau cŵn i'r rhai sy'n defnyddio dysgu peiriant (ML). 

  Yn 2021, canfu clymblaid o ymchwilwyr, gan gynnwys Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT), Prifysgol Harvard, Prifysgol Johns Hopkins yn Maryland, a Medical Detection Dogs yn Milton Keynes, y gallant hyfforddi deallusrwydd artiffisial (AI) i ddynwared y ffordd y mae cŵn arogli afiechyd. Canfu’r astudiaeth fod y rhaglen ML yn cyfateb i gyfraddau llwyddiant cŵn wrth ganfod rhai afiechydon, gan gynnwys canser y prostad. 

  Casglodd y prosiect ymchwil samplau wrin gan unigolion afiach ac iach; dadansoddwyd y samplau hyn wedyn ar gyfer moleciwlau a allai ddangos presenoldeb afiechyd. Hyfforddodd y tîm ymchwil grŵp o gŵn i adnabod arogl moleciwlau afiach, ac yna cymharodd ymchwilwyr eu cyfraddau llwyddiant wrth nodi salwch â rhai ML. Wrth brofi'r un samplau, sgoriodd y ddau ddull fwy na 70 y cant o gywirdeb. Mae ymchwilwyr yn gobeithio profi set ddata fwy helaeth i nodi dangosyddion arwyddocaol clefydau amrywiol yn fanylach. Enghraifft arall o synhwyrydd canfod salwch yw'r un a ddatblygwyd gan MIT a Phrifysgol Johns Hopkins. Mae'r synhwyrydd hwn yn defnyddio trwynau cŵn i ganfod canser y bledren. Fodd bynnag, er bod y synhwyrydd wedi'i brofi'n llwyddiannus ar gŵn, mae rhywfaint o waith i'w wneud o hyd i'w wneud yn addas ar gyfer defnydd clinigol.

  Effaith aflonyddgar

  Yn 2022, datblygodd ymchwilwyr e-trwyn, neu system arogleuol AI, a all o bosibl wneud diagnosis o PD trwy gyfansoddion arogl ar y croen. I adeiladu'r dechnoleg hon, cyfunodd gwyddonwyr o Tsieina cromatograffaeth nwy (GC)-sbectrometreg màs gyda synhwyrydd tonnau acwstig arwyneb ac algorithmau ML. Gallai'r GC ddadansoddi cyfansoddion arogl o sebum (sylwedd olewog a gynhyrchir gan y croen dynol). Yna defnyddiodd gwyddonwyr y wybodaeth i adeiladu algorithm i ragfynegi presenoldeb PD yn gywir, gyda chywirdeb o 70 y cant. Pan gymhwysodd gwyddonwyr ML i ddadansoddi'r samplau arogl cyfan, neidiodd y cywirdeb i 79 y cant. Fodd bynnag, mae gwyddonwyr yn cydnabod bod angen cynnal mwy o astudiaethau gyda maint sampl helaeth ac amrywiol.

  Yn y cyfamser, yn ystod anterth y pandemig COVID-19, dangosodd ymchwil ar ddata a gasglwyd gan nwyddau gwisgadwy, fel Fitbit, Apple Watch, a smartwatch Samsung Galaxy, y gallai'r dyfeisiau hyn o bosibl ganfod haint firaol. Gan y gall y dyfeisiau hyn gasglu data calon ac ocsigen, patrymau cysgu, a lefelau gweithgaredd, gallent rybuddio defnyddwyr am glefydau posibl. 

  Yn benodol, dadansoddodd Ysbyty Mount Sinai ddata Apple Watch gan 500 o gleifion a darganfod bod y rhai sydd wedi'u heintio gan y pandemig COVID-19 wedi dangos newidiadau yng nghyfradd amrywioldeb eu calon. Mae ymchwilwyr yn gobeithio y gall y darganfyddiad hwn arwain at ddefnyddio nwyddau gwisgadwy i greu system canfod cynnar ar gyfer firysau eraill fel y ffliw a'r ffliw. Gellir dylunio system rybuddio hefyd i ganfod mannau problemus o ran heintiau ar gyfer firysau yn y dyfodol, lle gall adrannau iechyd ymyrryd cyn i'r clefydau hyn ddatblygu'n bandemigau llawn.

  Goblygiadau synwyryddion sy'n canfod salwch

  Gall goblygiadau ehangach synwyryddion canfod salwch gynnwys: 

  • Darparwyr yswiriant yn hyrwyddo synwyryddion canfod salwch ar gyfer olrhain gwybodaeth gofal iechyd cleifion. 
  • Defnyddwyr yn buddsoddi mewn synwyryddion a dyfeisiau â chymorth AI sy'n canfod clefydau prin a thrawiadau a thrawiadau posibl ar y galon.
  • Cynyddu cyfleoedd busnes i weithgynhyrchwyr gwisgadwy ddatblygu dyfeisiau ar gyfer olrhain cleifion amser real.
  • Meddygon yn canolbwyntio ar ymdrechion ymgynghori yn hytrach na diagnosteg. Er enghraifft, trwy gynyddu'r defnydd o synwyryddion canfod salwch i gynorthwyo gyda diagnosis, gall meddygon dreulio mwy o amser yn datblygu cynlluniau triniaeth personol.
  • Sefydliadau ymchwil, prifysgolion, ac asiantaethau ffederal yn cydweithio i greu dyfeisiau a meddalwedd i wella diagnosteg, gofal cleifion, a chanfod pandemig ar raddfa boblogaeth.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • Os ydych chi'n berchen ar wisgadwy, sut ydych chi'n ei ddefnyddio i olrhain eich ystadegau iechyd?
  • Sut arall y gall synwyryddion canfod salwch newid y sector gofal iechyd?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn: