Olrhain symudol: Y Brawd Mawr digidol

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Olrhain symudol: Y Brawd Mawr digidol

Olrhain symudol: Y Brawd Mawr digidol

Testun is-bennawd
Mae'r nodweddion a wnaeth ffonau clyfar yn fwy gwerthfawr, megis synwyryddion ac apiau, wedi dod yn brif offer a ddefnyddir i olrhain pob symudiad y defnyddiwr.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Hydref 4, 2022

  O fonitro lleoliad i sgrapio data, mae ffonau smart wedi dod yn borth newydd i gronni llawer o wybodaeth werthfawr i gwsmeriaid. Fodd bynnag, mae craffu rheoleiddio cynyddol yn rhoi pwysau ar gwmnïau i fod yn fwy tryloyw ynghylch casglu a defnyddio’r data hwn.

  Cyd-destun olrhain symudol

  Ychydig iawn o bobl sy'n gwybod pa mor agos y mae gweithgaredd eu ffôn clyfar yn cael ei olrhain. Yn ôl Uwch Gymrawd yn Wharton Customer Analytics, Elea Feit, mae wedi dod yn gyffredin i gwmnïau gasglu data ar yr holl ryngweithio a gweithgareddau cwsmeriaid. Er enghraifft, gall cwmni olrhain yr holl negeseuon e-bost y mae'n eu hanfon at ei gwsmeriaid ac a yw'r cwsmer wedi agor yr e-bost neu ei ddolenni. Gall siop gadw golwg ar ymweliadau â'i gwefan ac unrhyw bryniannau a wneir. Mae bron pob rhyngweithio y mae defnyddiwr yn ei gael trwy apiau a gwefannau yn wybodaeth sy'n cael ei chofnodi a'i neilltuo i'r defnyddiwr. Yna mae'r gronfa ddata gweithgaredd ac ymddygiad ar-lein gynyddol hon yn cael ei gwerthu i'r cynigydd uchaf, ee, asiantaeth y llywodraeth, cwmni marchnata, neu wasanaeth chwilio pobl.

  Cwcis gwefan neu wasanaeth gwe neu ffeiliau ar ddyfeisiau yw'r dechneg fwyaf poblogaidd ar gyfer olrhain defnyddwyr. Y cyfleustra a gynigir gan y tracwyr hyn yw nad oes rhaid i ddefnyddwyr ail-gofnodi eu cyfrineiriau wrth ddychwelyd i'r wefan oherwydd eu bod yn cael eu cydnabod. Fodd bynnag, mae lleoliad cwcis yn hysbysu llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook ar sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â'r wefan a pha wefannau y maent yn ymweld â nhw wrth fewngofnodi. Er enghraifft, byddai porwr gwefan yn anfon y cwci i Facebook pe bai rhywun yn clicio ar y botwm Hoffi Facebook ar ar-lein blog. Mae'r dull hwn yn galluogi rhwydweithiau cymdeithasol a busnesau eraill i wybod yr hyn y mae defnyddwyr yn ymweld ag ef ar-lein a deall eu diddordebau yn well i gael gwell gwybodaeth a darparu hysbysebion mwy perthnasol.

  Effaith aflonyddgar

  Ar ddiwedd y 2010au, dechreuodd defnyddwyr godi pryderon am arfer difrïol busnesau o gasglu a gwerthu data y tu ôl i gefnau eu cwsmeriaid. Arweiniodd y craffu hwn Apple i lansio nodwedd Tryloywder Olrhain App gyda'i iOS 14.5. Mae defnyddwyr yn derbyn mwy o rybuddion preifatrwydd wrth iddynt ddefnyddio eu apps, pob un yn gofyn am ganiatâd i fonitro eu gweithgaredd ar draws apiau a gwefannau gwahanol fusnesau. Bydd dewislen olrhain yn ymddangos yn y gosodiadau preifatrwydd ar gyfer pob app sy'n gofyn am ganiatâd i olrhain. Gall defnyddwyr toglo olrhain ymlaen ac i ffwrdd pryd bynnag y dymunant, yn unigol neu ar draws pob ap. Mae gwadu olrhain yn golygu na all yr ap rannu data mwyach â thrydydd partïon fel broceriaid a busnesau marchnata. Yn ogystal, ni all apps bellach gasglu data gan ddefnyddio dynodwyr eraill (fel cyfeiriadau e-bost wedi'u stwnsio), er y gallai fod yn anoddach i Apple orfodi'r agwedd hon. Cyhoeddodd Apple hefyd y byddai'n cael gwared ar yr holl recordiadau sain o Siri yn ddiofyn.

  Yn ôl Facebook, bydd penderfyniad Apple yn niweidio targedu hysbysebion yn ddifrifol ac yn rhoi cwmnïau llai o dan anfantais. Fodd bynnag, mae beirniaid yn nodi nad oes gan Facebook lawer o hygrededd o ran preifatrwydd data. Serch hynny, mae cwmnïau technoleg ac apiau eraill yn dilyn enghraifft Apple o roi mwy o reolaeth ac amddiffyniad i ddefnyddwyr dros sut mae gweithgareddau symudol yn cael eu recordio. Gall defnyddwyr Cynorthwyydd Google nawr optio i mewn i arbed eu data sain, a gesglir dros amser i adnabod eu lleisiau yn well. Gallant hefyd ddileu eu rhyngweithiadau a chytuno i gael adolygiad dynol o'r sain. Ychwanegodd Instagram opsiwn sy'n caniatáu i ddefnyddwyr reoli pa gymwysiadau trydydd parti sydd â mynediad at eu data. Fe wnaeth Facebook dynnu degau o filoedd o apiau amheus oddi ar 400 o ddatblygwyr. Mae Amazon hefyd yn ymchwilio i amrywiol apiau trydydd parti am dorri ei reolau preifatrwydd. 

  Goblygiadau olrhain symudol

  Gall goblygiadau ehangach tracio symudol gynnwys: 

  • Mwy o ddeddfwriaeth gyda'r nod o gyfyngu ar sut mae cwmnïau'n olrhain gweithgarwch ffonau symudol ac am ba mor hir y gallant storio'r wybodaeth hon.
  • Dewiswch lywodraethau sy'n pasio biliau hawliau digidol newydd neu wedi'u diweddaru i lywodraethu rheolaeth y cyhoedd dros eu data digidol.
  • Algorithmau yn cael eu defnyddio i adnabod olion bysedd dyfeisiau. Mae dadansoddi signalau fel cydraniad sgrin cyfrifiadur, maint porwr, a symudiad y llygoden yn unigryw i bob defnyddiwr. 
  • Brandiau sy'n defnyddio cyfuniad o osod (gwasanaeth gwefusau), dargyfeirio (rhoi dolenni preifatrwydd mewn mannau anghyfleus), a jargon diwydiant-benodol i'w gwneud yn anodd i gwsmeriaid optio allan o gasglu data.
  • Nifer cynyddol o froceriaid data yn gwerthu gwybodaeth data symudol i asiantaethau a brandiau ffederal.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • Sut ydych chi'n amddiffyn eich ffôn symudol rhag cael ei olrhain a'i fonitro'n gyson?
  • Beth all cwsmeriaid ei wneud i wneud cwmnïau'n fwy atebol am brosesu gwybodaeth bersonol?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn: