Nutrigenomeg: Dilyniant genomig a maeth personol

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Nutrigenomeg: Dilyniant genomig a maeth personol

Nutrigenomeg: Dilyniant genomig a maeth personol

Testun is-bennawd
Mae rhai cwmnïau'n cynnig swyddogaethau colli pwysau ac imiwnedd optimaidd trwy ddadansoddiad genetig
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Hydref 12, 2022

  Postio testun

  Mae unigolion â salwch cronig ac athletwyr sy'n ceisio optimeiddio eu perfformiad yn cael eu denu'n arbennig i'r farchnad nutrigenomeg sy'n dod i'r amlwg. Fodd bynnag, mae rhai meddygon yn ansicr ynghylch sail wyddonol profion nutrigenomig gan fod ymchwil gyfyngedig o hyd.

  Cyd-destun Nutrigenomeg

  Nutrigenomeg yw'r astudiaeth o sut mae genynnau yn rhyngweithio â bwyd ac yn dylanwadu ar y ffordd unigryw y mae pob person yn metabolize fitaminau, mwynau, a chyfansoddion eraill yn yr hyn y maent yn ei fwyta. Mae'r maes gwyddonol hwn yn ystyried bod pawb yn amsugno, yn torri i lawr, ac yn prosesu cemegau yn wahanol yn seiliedig ar eu DNA. Mae Nutrigenomics yn helpu i ddadgodio'r glasbrint personol hwn. Mae cwmnïau sy'n cynnig y gwasanaeth hwn yn pwysleisio pwysigrwydd gallu dewis y cynhyrchion a'r gwasanaethau gorau a all gyflawni amcanion iechyd person. Mae'r fantais hon yn hanfodol gan fod dietau lluosog a digonedd o arbenigwyr yn cynnig safbwyntiau amrywiol. 

  Mae geneteg yn chwarae rhan yn y ffordd y mae'r corff yn ymateb i fwyd. Cyhoeddodd y Llyfrgell Feddygaeth Genedlaethol astudiaeth o 1,000 o unigolion, gyda hanner y cyfranogwyr yn efeilliaid, gan ddangos rhai cysylltiadau cyffrous rhwng genynnau a maetholion. Amlygwyd mai cyfansoddiad macrofaetholion y pryd (protein, braster a charbohydradau) oedd yn dylanwadu fwyaf ar lefelau siwgr yn y gwaed, a bod bacteria perfedd yn effeithio'n sylweddol ar lefelau lipid gwaed (braster). Fodd bynnag, gall geneteg effeithio ar lefelau siwgr yn y gwaed yn fwy na lipidau, er ei fod yn llai arwyddocaol na pharatoi prydau bwyd. Mae rhai dietegwyr yn credu y gall nutrigenomeg helpu i gefnogi maeth personol neu argymhellion yn seiliedig ar ddilyniannu genomau. Gallai'r dull hwn fod yn well na chyngor y rhan fwyaf o feddygon sy'n cynnig un ateb i bawb i gleifion. 

  Effaith aflonyddgar

  Mae sawl cwmni, fel Nutrition Genome yn yr Unol Daleithiau, yn cynnig pecynnau prawf DNA sy'n awgrymu sut y gall unigolion wneud y gorau o'u cymeriant bwyd a'u ffordd o fyw. Gall cwsmeriaid archebu citiau ar-lein (mae prisiau'n dechrau ar $ 359 USD), ac fel arfer maent yn cymryd pedwar diwrnod i'w danfon. Gall cwsmeriaid gymryd samplau swab a'u hanfon yn ôl i labordy'r darparwr. Yna caiff y sampl ei dynnu a'i genoteipio. Unwaith y bydd y canlyniadau wedi'u llwytho i fyny i ddangosfwrdd preifat y cleient ar app y cwmni prawf DNA, bydd y cleient yn derbyn hysbysiad e-bost. Mae'r dadansoddiad fel arfer yn cynnwys lefelau sylfaenol genetig o dopamin ac adrenalin sy'n hysbysu cwsmeriaid o'u hamgylchedd gwaith optimaidd, cymeriant coffi neu de, neu ofynion fitaminau. Darparodd gwybodaeth arall straen a pherfformiad gwybyddol, sensitifrwydd tocsin, a metaboledd cyffuriau.

  Er bod y farchnad nutrigenomeg yn fach, bu ymdrechion ymchwil cynyddol i brofi ei dilysrwydd. Yn ôl y American Journal of Clinical Nutrition, nid oes gan astudiaethau nutrigenomeg ddulliau safonol ac maent yn rhwystro rheolaeth ansawdd gyson wrth ddylunio a chynnal ymchwil. Fodd bynnag, mae cynnydd wedi'i wneud, megis datblygu set o feini prawf ar gyfer dilysu Biomarcwyr Cymeriant Bwyd o fewn consortiwm FoodBall (sy'n cynnwys 11 gwlad). Dylai datblygiad pellach safonau a phiblinellau dadansoddi sicrhau bod dehongliadau yn gyson â dealltwriaeth o sut mae bwyd yn effeithio ar fetaboledd dynol. Serch hynny, mae adrannau iechyd gwladol yn cymryd i ystyriaeth botensial nutrigenomeg ar gyfer gwell maeth. Er enghraifft, mae Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol y DU (NIH) yn buddsoddi mewn maeth manwl gywir i addysgu'r cyhoedd yn gywir am yr hyn y dylent ei fwyta.

  Goblygiadau nutrigenomeg

  Gall goblygiadau ehangach nutrigenomeg gynnwys: 

  • Nifer cynyddol o fusnesau newydd yn cynnig profion nutrigenomeg ac yn ymuno â chwmnïau biotechnoleg eraill (ee, 23andMe) i gyfuno gwasanaethau.
  • Cyfuniad o gitiau profi nutrigenomeg a microbiomau yn datblygu dadansoddiad mwy cywir o sut mae unigolion yn treulio ac yn amsugno bwyd.
  • Mwy o lywodraethau a sefydliadau yn datblygu eu polisïau ymchwil ac arloesi ar gyfer bwyd, maeth ac iechyd.
  • Proffesiynau sy'n dibynnu ar berfformiad y corff, fel athletwyr, y fyddin, gofodwyr, a hyfforddwyr campfa, gan ddefnyddio nutrigenomeg i optimeiddio cymeriant bwyd a systemau imiwnedd. 

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • Sut y gellid integreiddio cynnydd mewn nutrigenomeg i wasanaethau gofal iechyd?
  • Beth yw manteision posibl eraill maethiad personol?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn:

  Journal Journal of Clinical Nutrition Nutrigenomeg: gwersi a ddysgwyd a safbwyntiau'r dyfodol