Gwrtaith organig: Amsugno carbon ar y pridd

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Gwrtaith organig: Amsugno carbon ar y pridd

Gwrtaith organig: Amsugno carbon ar y pridd

Testun is-bennawd
Mae gwrtaith organig yn addas ar gyfer tyfiant planhigion a gallant helpu i arafu newid yn yr hinsawdd trwy ddal carbon.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Medi 13, 2022

  Postio testun

  Mae gwrtaith organig (OFs) wedi dod yn boblogaidd i lawer o amaethwyr oherwydd gallant feithrin planhigion a phriddoedd iachach. Yn ogystal, mae'r gwrtaith naturiol hyn yn fwy cynaliadwy a gallant helpu cwmnïau i wella eu hôl troed amgylcheddol.

  Cyd-destun gwrtaith organig

  Mae gwrtaith organig (OFs) yn defnyddio maetholion wedi'u hailgylchu, yn cynyddu carbon yn y pridd, ac yn helpu i liniaru newid yn yr hinsawdd. Mae gwrtaith organig yn cael ei wneud o ddeunyddiau sy'n seiliedig ar blanhigion ac anifeiliaid (ee, compost, mwydod, a thail), tra bod gwrteithiau cemegol yn cael eu gwneud o ddeunyddiau anorganig, fel amoniwm, ffosffadau, a chloridau. 

  Mae gwrtaith organig yn ychwanegu cydrannau i'r pridd i wella ei strwythur a'i allu i gadw dŵr, sy'n meithrin twf micro-organebau buddiol a mwydod. Mae'r gwrteithiau hyn yn rhyddhau maetholion yn araf dros amser, gan atal gor-ffrwythloni a dŵr ffo (pan na all y pridd amsugno dŵr dros ben mwyach).

  Mae tri math amlwg o OFs, gan gynnwys: 

  • Gwrtaith organig, a ddatblygwyd o organebau byw fel anifeiliaid a phlanhigion,
  • Organo-fwynol, yn cyfuno un gwrtaith anorganig ag o leiaf ddau o rai organig, a
  • Gwrtaith sy'n ceisio gwella cynnwys organig y pridd yw gwrtaith organig i wella'r pridd. 

  Amlygodd Consortiwm Ewropeaidd y Diwydiant Gwrtaith Organig fod OFs yn cefnogi tair colofn strategaeth twf y Comisiwn Ewropeaidd, gan gynnwys:

  1. Twf craff - yn hyrwyddo atebion sy'n seiliedig ar ymchwil ac sy'n cael eu gyrru gan arloesi ledled y gadwyn gwerth amaethyddol. 
  2. Twf cynaliadwy - yn cyfrannu at economi carbon isel. 
  3. Twf cynhwysol - yn sicrhau bod yr ateb hwn ar gael i ardaloedd gwledig a threfol.

  Effaith aflonyddgar

  Un ffordd y gall OFs liniaru newid yn yr hinsawdd yw trwy amsugno stociau carbon (neu ddal a storio carbon). Mae'r carbon mewn pridd yn cael ei sefydlogi trwy brosesau ffisegol a biocemegol (fel mwyneiddiad), gan arwain at amsugno carbon yn y tymor hir (mwy na deng mlynedd). Mae rhai astudiaethau wedi dangos y gall gormod o OFs gynyddu allyriadau nwyon tŷ gwydr, yn enwedig ocsid nitraidd (N2O). Mae'r math hwn o nwyon tŷ gwydr yn fwy peryglus na charbon deuocsid a gellir ei ryddhau trwy brosesau biocemegol pridd (ee, rhoi tail ar gaeau). Fodd bynnag, mae peth ymchwil yn datgan, yn gyffredinol, bod allyriadau nwyon tŷ gwydr is ar bridd gyda OFs nag â gwrtaith cemegol. Mae allyriadau N2O yn ddibynnol iawn ar gyflwr y pridd a gall fod yn anodd ei olrhain.

  Ar wahân i allyriadau N2O posibl, anfantais i OFs yw y gallant gymryd mwy o amser i gynhyrchu canlyniadau na gwrteithiau cemegol oherwydd y prosesau biocemegol y mae angen iddynt ddigwydd dros amser. Gall hefyd fod yn fwy heriol pennu faint o wrtaith sydd ei angen, gan fod angen gwahanol lefelau o faetholion ar wahanol gnydau. Felly, efallai y bydd angen rhai arbrofion i gymysgu a chyfateb grwpiau o blanhigion gyda'r gwrtaith priodol. Yn ogystal, gall OFs fod yn ddrytach na rhai cemegol oherwydd ei bod yn cymryd mwy o amser i gynhyrchu gwrtaith naturiol.  

  Goblygiadau gwrtaith organig

  Gall goblygiadau ehangach OFs gynnwys: 

  • Gall cyfuno technoleg amaethyddiaeth fel dronau a synwyryddion â dulliau ffrwythloni naturiol gynyddu twf cnydau.
  • Llywodraethau yn cymell ffermwyr i newid i OFs er mwyn gwella iechyd y cyhoedd a’r amgylchedd.
  • Mwy o bwysau ar ffermwyr i leihau dibyniaeth ar wrtaith cemegol a all effeithio ar gyfalaf ac adnoddau gweithgynhyrchwyr.
  • Cwmnïau gwrtaith cemegol yn ehangu i weithgynhyrchu gwrtaith organig tra'n cadw rhai cynhyrchion cemegol neu'n cyfuno organig â chydrannau cemegol.
  • Mathau newydd o fwydydd organig sy'n cynnwys y ffaith eu bod yn cael eu tyfu gan ddefnyddio OFs ar eu pecynnau.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • Beth yw'r heriau posibl eraill o newid i wrtaith organig?
  • Os bydd amaethwyr yn newid i wrtaith a deunyddiau organig, sut gallai ffermwyr atal plâu rhag bwyta eu cnydau?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn:

  Consortiwm Ewropeaidd y Diwydiant Gwrtaith Organig Manteision gwrtaith organig