Dinas glyfar a Rhyngrwyd Pethau: Cysylltu amgylcheddau trefol yn ddigidol

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Dinas glyfar a Rhyngrwyd Pethau: Cysylltu amgylcheddau trefol yn ddigidol

Dinas glyfar a Rhyngrwyd Pethau: Cysylltu amgylcheddau trefol yn ddigidol

Testun is-bennawd
Mae ymgorffori synwyryddion a dyfeisiau sy'n defnyddio systemau cyfrifiadura cwmwl mewn gwasanaethau a seilwaith trefol wedi agor posibiliadau diddiwedd, yn amrywio o reoli trydan a goleuadau traffig mewn amser real i amseroedd ymateb brys gwell.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Gorffennaf 13, 2022

  Ers 1950, mae nifer y bobl sy'n byw mewn dinasoedd wedi cynyddu dros chwe gwaith, o 751 miliwn i dros 4 biliwn yn 2018. Disgwylir i ddinasoedd ychwanegu 2.5 biliwn arall o drigolion rhwng 2020 a 2050, gan osod her weinyddol i lywodraethau dinasoedd.

  Cyd-destun dinas glyfar a Rhyngrwyd Pethau

  Wrth i fwy o bobl ymfudo i ddinasoedd, mae adrannau cynllunio trefol trefol dan fwy o straen i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus dibynadwy o ansawdd uchel yn gynaliadwy. O ganlyniad, mae llawer o ddinasoedd yn ystyried buddsoddiadau dinasoedd clyfar mewn rhwydweithiau olrhain a rheoli digidol modern i'w helpu i weinyddu eu hadnoddau a'u gwasanaethau. Ymhlith y technolegau sy'n galluogi'r rhwydweithiau hyn mae dyfeisiau sy'n gysylltiedig â Rhyngrwyd Pethau (IoT). 

  Mae'r IoT yn gasgliad o ddyfeisiau cyfrifiadurol, peiriannau mecanyddol a digidol, gwrthrychau, anifeiliaid neu bobl sydd â dynodwyr unigryw a'r gallu i drosglwyddo data dros rwydwaith integredig heb fod angen rhyngweithio dynol-i-gyfrifiadur neu ddynol-i-ddyn. Yng nghyd-destun dinasoedd, defnyddir dyfeisiau IoT fel mesuryddion cysylltiedig, goleuadau stryd, a synwyryddion i gasglu a dadansoddi data, a ddefnyddir wedyn i wella gweinyddiaeth cyfleustodau cyhoeddus, gwasanaethau a seilwaith. 

  O 2021 ymlaen, Ewrop yw rhagredegydd y byd o ran datblygu dinasoedd arloesol. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn rhagweithiol wrth annog ei aelod-wledydd i sefydlu dinasoedd craff, gyda'r Comisiwn Ewropeaidd wedi neilltuo $ 395 miliwn USD ym mis Medi 2021 i wneud hynny. Er enghraifft, mae cerbydau trafnidiaeth gyhoeddus ym Mharis wedi'u cysylltu'n gynyddol â systemau digidol y ddinas i wella llif traffig, gydag uwchraddio tebyg hefyd yn treiddio i farchnadoedd cerbydau preifat yn rhanbarthol. 

  Effaith aflonyddgar

  Wrth i fwy o fwrdeistrefi fabwysiadu technolegau IoT, mae cymwysiadau newydd yn cael eu dyfeisio a allai wella metrigau ansawdd bywyd trefol. Er enghraifft, defnyddir synwyryddion ansawdd aer IoT mewn llawer o ddinasoedd Tsieineaidd i olrhain metrigau ansawdd aer lleol a rhybuddio trefolion trwy rybuddion gwthio ffonau clyfar pan ddaw lefelau llygryddion yn beryglus o uchel. Trwy'r gwasanaeth hwn, gall y cyhoedd osgoi amlygiad hir i amgylcheddau gwenwynig a lleihau eu risg o salwch anadlol a heintiau. 

  Yn y cyfamser, gallai gridiau trydan clyfar ganiatáu i ddarparwyr trydan trefol wneud y gorau o ddarpariaeth a chyflenwad trydan i drigolion a busnesau, gan leihau costau gweithredu a gwella effeithlonrwydd gweithredol. Gallai gwell defnydd o ynni leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr trefol o gyfleusterau pŵer tanwydd ffosil. Yn yr un modd, mae rhai dinasoedd yn darparu unedau storio ynni preswyl a phaneli solar i drigolion sy'n gysylltiedig â'r grid smart. Mae'r batris hyn yn lleihau straen grid yn ystod oriau brig trwy ganiatáu i berchnogion tai storio ynni yn ystod oriau allfrig. Gallai preswylwyr hefyd werthu pŵer solar gormodol yn ôl i'r grid, gan ganiatáu iddynt gynhyrchu incwm goddefol a chynnal sefydlogrwydd ariannol. 

  Goblygiadau dinasoedd yn defnyddio systemau IoT dinasoedd clyfar

  Gallai goblygiadau ehangach mwy o weinyddiaethau dinasoedd fanteisio ar dechnoleg IoT gynnwys:

  • Lleihau'r risg o ddamweiniau traffig trwy ddefnyddio cerbydau cysylltiedig a systemau goleuadau traffig clyfar.
  • Optimeiddio llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus i leihau amseroedd aros a chynyddu gwasanaeth i fwy o drefi. Optimeiddio tebyg ar gyfer casglu gwastraff trwy atebion rheoli gwastraff clyfar.
  • Lleihau allyriadau carbon deuocsid hyd at 15 y cant trwy gynhyrchu llai o drydan sy'n seiliedig ar danwydd ffosil ac optimeiddio'r defnydd o drydan.
  • Gwell mynediad digidol i wasanaethau llywodraeth leol a llai o amserau ymateb ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus amrywiol.
  • Gweithgareddau preifatrwydd sy'n cyfeirio camau cyfreithiol a goruchwyliaeth i fwrdeistrefi i sicrhau nad yw data cyhoeddus yn cael ei gamddefnyddio.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • A fyddech chi'n caniatáu i lywodraeth dinas gael mynediad at eich data teithio os yw'r data teithio hwn yn cael ei ddefnyddio fel rhan o ymdrechion optimeiddio traffig?
  • A ydych chi'n credu y gellir graddio modelau IoT dinasoedd clyfar i lefel lle gall y mwyafrif o ddinasoedd a threfi wireddu eu buddion amrywiol? 
  • Beth yw'r risgiau preifatrwydd sy'n gysylltiedig â dinas sy'n defnyddio technolegau IoT?