Sbectol smart: Gweledigaeth y dyfodol

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Sbectol smart: Gweledigaeth y dyfodol

Sbectol smart: Gweledigaeth y dyfodol

Testun is-bennawd
Trwy gyflwyno symiau diderfyn o ddata i linell weledigaeth defnyddiwr, mae'r toreth o sbectol smart yn darparu potensial enfawr i gymdeithas.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Ionawr 21, 2022

  Postio testun

  Credir mai sbectol glyfar yw'r datblygiad mawr nesaf mewn technoleg y gellir ei gwisgo ac efallai y bydd yn treiddio i fywydau miliynau o ddefnyddwyr yn fuan. Hyd yn hyn, mae darparu nodweddion digidol integredig buddiol y tu mewn i sbectolau person wedi bod yn anodd; fodd bynnag, mae sawl chwaraewr technoleg mawr wedi camu i'r adwy i geisio gwneud sbectol smart nid yn unig yn realiti, ond yn llwyddiant masnachol.

  Cyd-destun sbectol smart

  Mae "sbectol smart" yn cyfeirio at dechnoleg sbectol sy'n gosod gwybodaeth ar faes golwg defnyddiwr. Gellir adlewyrchu neu daflunio'r arddangosfa ar lens y sbectol, neu gall fod yn gydran ar wahân sy'n taflu delweddau'n uniongyrchol i lygaid y defnyddiwr - y nod yn y ddau achos yw caniatáu i'r defnyddiwr weld eu hamgylchedd heb fawr o dynnu sylw. 

  Gan ddechrau gydag arddangosiadau pen blaen sylfaenol, mae'r dechnoleg wedi esblygu a gall bellach gyflawni gweithgareddau cyfrifiadurol cymhleth. Mae sbectol glyfar, yn hytrach na chlustffonau rhith-realiti cwbl ymdrochol, yn rhoi synnwyr o'r byd ffisegol a digidol i ddefnyddwyr ar yr un pryd, tra'n darparu profiad llawer mwy naturiol. Cyflawnir hyn trwy Heads Up Display Glasses (HUD), Realiti Estynedig (AR), neu Arddangosfa Optegol wedi'i Mowntio ar y Pen (OHMD).

  Gall y systemau gwydr smart diweddaraf ddarparu gwybodaeth awtomatig am darged yn y golwg, megis cynnyrch yn nwylo'r defnyddiwr, gwybodaeth am yr amgylchedd cyfagos, a hyd yn oed adnabod wyneb person sy'n agosáu at y defnyddiwr. Gall y defnyddiwr hefyd gyfathrebu â'r system trwy lais, signalau, neu ysgubiadau bysedd.

  Effaith aflonyddgar 

  Rhagwelir y bydd y farchnad sbectol smart yn tyfu tua $69.10 USD miliwn rhwng 2021 a 2025. Ynghyd â'r wybodaeth brosthetig a ddarperir ganddynt, gall sbectol smart fod o fantais i unrhyw ddiwydiant lle mae data yn ffactor cystadleuol. Mae'r dechnoleg hefyd yn cael ei hystyried yn arf hynod effeithiol ar gyfer cydweithredu gan y gall ddarparu cyswllt uniongyrchol rhwng cydweithwyr a allai fod wedi'u lleoli mewn gwahanol leoliadau ledled y byd. 

  Er enghraifft, gallai rheolwyr ac arbenigwyr mewn swyddfa ganolog - trwy ddefnyddio sbectol smart - weld amgylcheddau gwaith yn y maes trwy borthiant byw a gasglwyd o sbectol smart gweithwyr maes ', a gallent roi awgrymiadau, datrys problemau neu gyfarwyddiadau manwl gywir i weithwyr. gallai leihau cyfraddau gwallau.

  Yn yr un modd, mae mabwysiadu sbectol smart mewn sefyllfaoedd o'r fath yn caniatáu mwy o effeithlonrwydd staff a, thrwy greu rhaglenni hyfforddi mwy deniadol, gallai helpu i wella sgiliau meddal gweithwyr. 

  Mae corfforaethau technoleg mawr yn gweithio gyda'i gilydd i symud y farchnad sbectol smart yn ei blaen a gosod y sylfaen ar gyfer dyfodol digidol newydd, un o bosibl heb fod angen ffôn clyfar. Efallai y bydd angen i weithredwyr corfforaethol baratoi ar gyfer cyfnod newydd o newid trawsnewidiol, un lle mae hyd yn oed yr union ganfyddiad o realiti yn cael ei gwestiynu.

  Ceisiadau am sbectol smart

  Gall ceisiadau am sbectol smart gynnwys y gallu i:

  • Cryfhau cydweithredu trwy alluoedd sain a fideo integredig. 
  • Cyflwyno atebion amser real i ffatrïoedd trwy wella cyflymder, cynhyrchiant, cydymffurfiaeth a rheolaeth ansawdd llinellau cydosod gweithgynhyrchu.
  • Cyflenwi data penodol, yn ymwneud â chleifion i helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i wneud penderfyniadau diagnostig cyflym.
  • Gwella profiadau mewn amgueddfeydd, theatrau ac atyniadau twristiaid trwy ddarparu is-deitlo a gwybodaeth ar unwaith ar ffurf cyfarwyddiadau ac adolygiadau llywio rhagamcanol. 
  • Rhowch amser real, cyflymder yn y gêm, pellter, data pŵer ac arwyddion eraill i athletwyr.
  • Sicrhau bod gweithwyr adeiladu yn profi llif gwaith mwy diogel, mwy cynhyrchiol heb ddwylo, tra bod modd cynnal archwiliadau strwythurol trwy gyfrwng datrysiadau o bell a gynigir mewn amser real.
  • Darparu profiad e-fasnach mwy trochi.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • O ystyried y pryderon preifatrwydd ynghylch sbectol smart a'u camerâu a meicroffonau “bob amser ymlaen”, a ydych chi'n meddwl y bydd y dyfeisiau hyn yn dod yn brif ffrwd gwisgadwy yn y pen draw?
  • A fyddech chi'n defnyddio pâr o sbectol smart ac, os felly, sut fydden nhw o fudd i chi?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn: