Effaith gymdeithasol cerbydau heb yrwyr sy'n bwyta swyddi, yn hybu'r economi: Dyfodol Trafnidiaeth P5

CREDYD DELWEDD: Cwantwmrun

Effaith gymdeithasol cerbydau heb yrwyr sy'n bwyta swyddi, yn hybu'r economi: Dyfodol Trafnidiaeth P5

  Bydd miliynau o swyddi yn diflannu. Bydd cannoedd o drefi bach yn cael eu gadael. A bydd llywodraethau ledled y byd yn ei chael hi'n anodd darparu ar gyfer poblogaeth newydd a sylweddol o ddinasyddion sy'n ddi-waith yn barhaol. Na, nid wyf yn sôn am roi swyddi ar gontract allanol i Tsieina—rwy'n sôn am dechnoleg newydd aflonyddgar sy'n newid y gêm: cerbydau awtonomaidd (AVs).

  Os ydych chi wedi darllen ein Dyfodol Trafnidiaeth cyfresi hyd at y pwynt hwn, yna erbyn hyn dylai fod gennych ddealltwriaeth gadarn o beth yw AVs, eu buddion, y diwydiant sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr a fydd yn tyfu o'u cwmpas, effaith y dechnoleg ar bob math o fathau o gerbydau, a'u defnydd o fewn y corfforaethol sector. Yr hyn yr ydym wedi'i adael i raddau helaeth, fodd bynnag, yw eu heffaith ehangach ar yr economi a chymdeithas yn gyffredinol.

  Er da ac er drwg, mae AVs yn anochel. Maent yn bodoli eisoes. Maent eisoes yn ddiogel. Mae'n fater o'n cyfreithiau a'n cymdeithas yn dal i fyny i ble mae gwyddoniaeth yn ein gwthio. Ond ni fydd y newid i'r byd dewr newydd hwn o gludiant tra-rhad, ar-alw yn ddi-boen—nid dyna fydd diwedd y byd ychwaith. Bydd y rhan olaf hon o'n cyfres yn archwilio i ba raddau y bydd y chwyldroadau sy'n digwydd nawr yn y diwydiant trafnidiaeth yn newid eich byd ymhen 10-15 mlynedd.

  Rhwystrau ffyrdd cyhoeddus a chyfreithiol i fabwysiadu cerbydau heb yrrwr

  Mae'r rhan fwyaf o arbenigwyr (ex. un, 2, a 3) cytuno y bydd AVs ar gael erbyn 2020, mynd i mewn i'r brif ffrwd erbyn y 3030au, a dod yn ffurf fwyaf o gludiant erbyn y 2040au. Bydd y twf cyflymaf mewn gwledydd sy'n datblygu, fel Tsieina ac India, lle mae incwm canol yn codi ac nid yw maint y farchnad gerbydau wedi aeddfedu eto.

  Mewn rhanbarthau datblygedig fel Gogledd America ac Ewrop, gall gymryd mwy o amser i bobl amnewid eu ceir gyda AVs, neu hyd yn oed eu gwerthu o blaid gwasanaethau rhannu ceir, oherwydd hyd oes 16 i 20 mlynedd y rhan fwyaf o geir modern, yn ogystal â hoffter y genhedlaeth hŷn at ddiwylliant ceir yn gyffredinol.

  Wrth gwrs, dim ond amcangyfrifon yw'r rhain. Mae'r rhan fwyaf o arbenigwyr yn methu â rhoi cyfrif am y syrthni, neu'r gwrthwynebiad i newid, y mae llawer o dechnolegau'n ei wynebu cyn eu derbyn ar raddfa eang. Gall syrthni ohirio mabwysiadu technoleg o leiaf rhwng pump a deng mlynedd os na chynlluniwyd ar ei gyfer yn arbenigol. Ac yng nghyd-destun AVs, bydd y syrthni hwn yn dod mewn dwy ffurf: canfyddiadau'r cyhoedd ynghylch diogelwch clyweled a deddfwriaeth ynghylch defnyddio clyweled yn gyhoeddus.

  Canfyddiadau'r cyhoedd. Wrth gyflwyno teclyn newydd i farchnad, fel arfer mae'n mwynhau'r fantais gychwynnol o newydd-deb. Ni fydd AVs yn wahanol. Mae arolygon cynnar yn yr Unol Daleithiau yn dangos bod bron 60 y cant o oedolion yn reidio mewn AV a 32 y cant yn rhoi'r gorau i yrru eu ceir unwaith y bydd AVs ar gael. Yn y cyfamser, i bobl iau, efallai y bydd AVs hefyd yn dod yn symbol statws: bod y person cyntaf yn eich cylch ffrindiau i yrru yn sedd gefn clyweled, neu well eto i fod yn berchen ar glyweledydd, yn cynnwys rhai hawliau brolio cymdeithasol ar lefel rheolwr. . Ac yn yr oes cyfryngau cymdeithasol yr ydym yn byw ynddi, bydd y profiadau hyn yn mynd yn firaol yn gyflym iawn.

  Wedi dweud hynny, ac mae'n debyg bod hyn yn amlwg i bawb, mae pobl hefyd yn ofni'r hyn nad ydyn nhw'n ei wybod. Mae'r genhedlaeth hŷn yn arbennig o ofni ymddiried yn eu bywydau i beiriannau na allant eu rheoli. Dyna pam y bydd angen i wneuthurwyr AV brofi gallu gyrru AV (efallai dros ddegawdau) i safon llawer uwch na gyrwyr dynol - yn enwedig os nad oes gan y ceir hyn wrth gefn dynol. Yma, mae angen i ddeddfwriaeth chwarae rhan.

  Deddfwriaeth AV. Er mwyn i'r cyhoedd dderbyn AVs yn eu holl ffurfiau, bydd angen i'r dechnoleg hon gael ei phrofi a'i rheoleiddio gan y llywodraeth. Mae hyn yn arbennig o hanfodol oherwydd y risg beryglus o hacio ceir o bell (seiberderfysgaeth) y bydd AVs yn darged iddo.

  Yn seiliedig ar ganlyniadau'r profion, bydd y rhan fwyaf o lywodraethau taleithiol / taleithiol a ffederal yn dechrau cyflwyno clyweled deddfwriaeth fesul cam, o awtomeiddio cyfyngedig i awtomeiddio llawn. Mae hyn i gyd yn bethau eithaf syml, ac mae cwmnïau technoleg uwch trwm fel Google eisoes yn lobïo'n galed am ddeddfwriaeth AV ffafriol. Ond bydd tri rhwystr unigryw yn dod i rym dros y blynyddoedd nesaf i gymhlethu pethau.

  Yn gyntaf oll, mae gennym fater moeseg. A fydd AV yn cael ei raglennu i'ch lladd chi i achub bywydau eraill? Er enghraifft, pe bai lled-lori yn baril yn syth ar gyfer eich cerbyd, a'r unig opsiwn oedd gan eich AV oedd gwyro a tharo dau gerddwr (efallai hyd yn oed baban), a fyddai dylunwyr ceir yn rhaglennu'r car i achub eich bywyd neu fywydau y ddau gerddwr?

  Ar gyfer peiriant, mae'r rhesymeg yn syml: mae achub dau fywyd yn well nag achub un. Ond o'ch safbwynt chi, efallai nad chi yw'r math bonheddig, neu efallai bod gennych chi deulu mawr sy'n dibynnu arnoch chi. Mae cael peiriant yn pennu a ydych chi'n byw neu'n marw yn barth llwyd moesegol - gall un awdurdodaeth lywodraethol wahanol drin yn wahanol. Darllen Canolig Tanay Jaipuria post am gwestiynau mwy tywyll, moesegol am y mathau hyn o sefyllfaoedd allanol.

  Nesaf, sut bydd AVs yn cael eu hyswirio? Pwy sy'n atebol os/pan fyddant yn mynd i ddamwain: perchennog neu wneuthurwr AV? Mae AVs yn her arbennig i yswirwyr. Yn y dechrau, bydd y gyfradd ddamweiniau is yn arwain at elw enfawr i'r cwmnïau hyn gan y bydd eu cyfradd talu damweiniau yn gostwng. Ond wrth i fwy o gwsmeriaid ddewis gwerthu eu cerbydau o blaid rhannu ceir neu wasanaethau tacsi, bydd eu refeniw yn dechrau gostwng, a chyda llai o bobl yn talu premiymau, bydd cwmnïau yswiriant yn cael eu gorfodi i godi eu cyfraddau i dalu am eu cwsmeriaid sy’n weddill—a thrwy hynny greu cronfa fwy. cymhelliant ariannol i'r cwsmeriaid hynny sy'n weddill werthu eu ceir a defnyddio gwasanaethau rhannu ceir neu dacsis. Bydd yn droell ddieflig, ar i lawr—un a fydd yn gweld cwmnïau yswiriant y dyfodol yn methu â chynhyrchu'r elw y maent yn ei fwynhau heddiw.

  Yn olaf, mae gennym ddiddordebau arbennig. Mae gweithgynhyrchwyr ceir mewn perygl o fynd yn fethdalwyr os bydd cyfran sylweddol o gymdeithas yn symud o fod yn berchen ar gar i ddefnyddio gwasanaethau rhannu ceir neu dacsi rhatach. Yn y cyfamser, mae undebau sy'n cynrychioli gyrwyr tryciau a thacsis mewn perygl o weld eu haelodaeth yn diflannu pe bai technoleg AV yn mynd yn brif ffrwd. Bydd gan y buddiannau arbennig hyn bob rheswm i lobïo yn erbyn, difrodi, protestio, a efallai hyd yn oed terfysg yn erbyn cyflwyno AVs ar raddfa eang. Wrth gwrs, mae hyn i gyd yn awgrymu yr eliffant yn yr ystafell: swyddi.

  Collwyd 20 miliwn o swyddi yn yr Unol Daleithiau, llawer mwy yn cael eu colli ledled y byd

  Does dim angen ei osgoi, mae technoleg AV yn mynd i ladd mwy o swyddi nag y mae'n eu creu. A bydd yr effeithiau'n cyrraedd ymhellach nag y byddech chi'n ei ddisgwyl.

  Gadewch i ni edrych ar y dioddefwr mwyaf uniongyrchol: gyrwyr. Mae'r siart isod, o'r Unol Daleithiau Swyddfa Ystadegau Labor, yn manylu ar y cyflog blynyddol cyfartalog a nifer y swyddi sydd ar gael ar gyfer gwahanol broffesiynau gyrwyr sydd yn y farchnad ar hyn o bryd.

  tynnu Delwedd.

  Mae’r pedair miliwn o swyddi hyn—pob un ohonynt—mewn perygl o ddiflannu ymhen 10-15 mlynedd. Er bod y golled hon o swyddi yn cynrychioli arbedion cost syfrdanol o 1.5 triliwn o ddoleri i fusnesau a defnyddwyr yr Unol Daleithiau, mae hefyd yn cynrychioli gostyngiad pellach o'r dosbarth canol. Peidiwch â'i gredu? Gadewch i ni ganolbwyntio ar yrwyr tryciau. Mae'r siart isod, creu gan NPR, yn manylu ar y swydd UD mwyaf cyffredin fesul gwladwriaeth, yn 2014.

  tynnu Delwedd.

  Sylwch ar unrhyw beth? Mae'n ymddangos mai gyrwyr tryciau yw'r math mwyaf cyffredin o gyflogaeth i lawer o daleithiau'r UD. Gyda chyflog blynyddol cyfartalog o $42,000, mae gyrru lori hefyd yn cynrychioli un o'r ychydig gyfleoedd cyflogaeth sy'n weddill y gall pobl heb raddau coleg eu defnyddio i fyw ffordd o fyw dosbarth canol.

  Ond nid dyna'r cyfan, bobl. Nid yw gyrwyr tryciau yn gweithredu ar eu pen eu hunain. Mae pum miliwn arall o bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiant gyrru tryciau. Mae'r swyddi cymorth trucking hyn mewn perygl hefyd. Yna ystyriwch y miliynau o swyddi cymorth eilaidd sydd mewn perygl y tu mewn i'r cannoedd o drefi pits-stop priffyrdd ledled y wlad - mae'r gweinyddesau, y gweithredwyr pympiau nwy, a pherchnogion motel yn dibynnu bron yn gyfan gwbl ar yr incwm a gynhyrchir gan loriwyr teithiol y mae angen iddynt aros am bryd o fwyd. , i ail-lenwi, neu i gysgu. I fod yn geidwadol, gadewch i ni ddweud bod y bobl hyn yn cynrychioli miliwn arall sydd mewn perygl o golli eu bywoliaeth.

  Ar y cyfan, gallai colli'r proffesiwn gyrru yn unig olygu colli hyd at 10 miliwn o swyddi yn yr UD yn y pen draw. Ac os ydych chi'n ystyried bod gan Ewrop yr un boblogaeth â'r Unol Daleithiau (tua 325 miliwn), a bod gan India a China bedair gwaith y boblogaeth honno, yna mae'n gwbl bosibl y gall 100 miliwn o swyddi gael eu rhoi mewn perygl ledled y byd (a chadwch mewn cof I gadael darnau enfawr o'r byd allan o'r amcangyfrif hwnnw hefyd).

  Y grŵp mawr arall o weithwyr a fydd yn cael eu taro'n galed gan dechnoleg AV yw'r diwydiannau gweithgynhyrchu ceir a gwasanaethau. Unwaith y bydd y farchnad ar gyfer AVs aeddfedu ac unwaith y bydd gwasanaethau rhannu ceir fel Uber yn dechrau gweithredu fflydoedd enfawr o'r cerbydau hyn ledled y byd, bydd y galw am gerbydau ar gyfer perchnogaeth breifat yn gostwng yn sylweddol. Bydd yn rhatach rhentu car pan fo angen, yn hytrach na bod yn berchen ar gar personol.

  Unwaith y bydd hyn yn digwydd, bydd angen i weithgynhyrchwyr ceir leihau eu gweithrediadau yn ddifrifol dim ond i aros i fynd. Bydd hyn hefyd yn cael sgil-effeithiau. Yn yr UD yn unig, mae automakers yn cyflogi 2.44 miliwn o bobl, mae cyflenwyr ceir yn cyflogi 3.16 miliwn, ac mae gwerthwyr ceir yn cyflogi 1.65 miliwn. Gyda'i gilydd, mae'r swyddi hyn yn cynrychioli 500 miliwn o ddoleri mewn cyflogau. Ac nid ydym hyd yn oed yn cyfrif nifer y bobl a allai gael llai o faint o'r diwydiannau yswiriant ceir, ôl-farchnad ac ariannu, heb sôn am y swyddi coler las a gollir o barcio, golchi, rhentu a thrwsio ceir. Gyda'n gilydd, rydym yn sôn am o leiaf saith i naw miliwn o swyddi eraill a phobl mewn perygl wedi'u lluosi ledled y byd.

  Yn ystod yr 80au a'r 90au, collodd Gogledd America swyddi pan oedd yn eu rhoi ar gontract dramor. Y tro hwn, bydd yn colli swyddi oherwydd ni fydd eu hangen mwyach. Wedi dweud hynny, nid yw'r dyfodol yn ofid a digalondid. Sut bydd AV's yn effeithio ar gymdeithas y tu allan i gyflogaeth?

  Bydd cerbydau heb yrwyr yn trawsnewid ein dinasoedd

  Un o'r agweddau mwyaf diddorol ar AVs fydd sut y maent yn dylanwadu ar ddyluniad dinasoedd (neu ailgynllunio). Er enghraifft, unwaith y bydd y dechnoleg hon yn aeddfedu ac unwaith y bydd AVs yn cynrychioli cyfran sylweddol o fflyd ceir dinas benodol, bydd eu heffaith ar draffig yn sylweddol.

  Yn y sefyllfa fwyaf tebygol, bydd fflydoedd enfawr o AVs yn canolbwyntio yn y maestrefi yn ystod oriau mân y bore i baratoi ar gyfer yr awr frys yn y bore. Ond gan y gall y AVs hyn (yn enwedig y rhai sydd ag adrannau ar wahân ar gyfer pob beiciwr) godi nifer o bobl, bydd angen llai o geir i gludo cymudwyr maestrefol i ganol y ddinas ar gyfer gwaith. Unwaith y bydd y cymudwyr hyn yn dod i mewn i'r ddinas, byddant yn gadael eu AVs yn eu cyrchfan, yn lle achosi traffig trwy chwilio am barcio. Yna bydd y llifogydd hyn o AVs maestrefol yn crwydro'r strydoedd gan gynnig reidiau rhad i unigolion o fewn y ddinas trwy gydol y bore hwyr a'r prynhawn cynnar. Pan ddaw'r diwrnod gwaith i ben, bydd y cylch yn gwrthdroi ei hun gyda fflydoedd o AVs yn gyrru marchogion yn ôl i'w cartrefi maestrefol.

  Yn gyffredinol, bydd y broses hon yn lleihau'n sylweddol nifer y ceir a faint o draffig a welir ar y ffyrdd, gan arwain at symud yn raddol i ffwrdd o ddinasoedd sy'n canolbwyntio ar y car. Meddyliwch am y peth: ni fydd angen i ddinasoedd neilltuo cymaint o le ar gyfer strydoedd mwyach ag y maent heddiw. Gellir gwneud llwybrau ochr yn lletach, yn wyrddach ac yn fwy cyfeillgar i gerddwyr. Gellir adeiladu lonydd beic pwrpasol i ddod â'r gwrthdrawiadau car-ar-beic marwol ac aml i ben. A gall llawer o lefydd parcio gael eu hailosod yn adeiladau masnachol neu breswyl newydd, gan arwain at ffyniant eiddo tiriog.

  A bod yn deg, bydd llawer o lefydd parcio, garejys a phympiau nwy yn dal i fodoli ar gyfer ceir hŷn nad ydynt yn rhai AV, ond gan y byddant yn cynrychioli canran lai o gerbydau gyda phob blwyddyn sy'n mynd heibio, bydd nifer y lleoliadau sy'n eu gwasanaethu yn gostwng dros amser. Mae'n wir hefyd y bydd angen i AVs barcio o bryd i'w gilydd, boed hynny i ail-lenwi/ail-lenwi, i gael gwasanaeth, neu i aros am gyfnodau o alw isel am gludiant (yn hwyr gyda'r nos yn ystod yr wythnos ac yn gynnar yn y bore). Ond yn yr achosion hyn, mae'n debygol y byddwn yn gweld symudiad tuag at ganoli'r gwasanaethau hyn i feysydd parcio aml-lawr, awtomataidd, ail-lenwi â thanwydd, a depos gwasanaethu. Fel arall, gall AVs sy'n eiddo preifat yrru eu hunain adref pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

  Yn olaf, mae'r rheithgor yn dal i fod allan a fydd AVs yn annog neu'n atal ymlediad. Er cymaint â'r degawd diwethaf wedi gweld mewnlifiad enfawr o bobl yn ymgartrefu y tu mewn i greiddiau dinasoedd, gallai'r ffaith y gall AVs wneud cymudo'n haws, yn gynhyrchiol ac yn fwy pleserus arwain at bobl yn fwy parod i fyw y tu allan i derfynau dinasoedd.

  Ods a diwedd ymateb cymdeithas i geir heb yrwyr

  Drwy gydol y gyfres hon ar Ddyfodol Trafnidiaeth, buom yn ymdrin ag ystod eang o faterion a senarios lle mae AVs yn trawsnewid cymdeithas mewn ffyrdd rhyfedd a dwys. Mae yna ychydig o bwyntiau diddorol bron â chael eu gadael allan, ond yn lle hynny, fe benderfynon ni eu hychwanegu yma cyn lapio pethau:

  Diwedd y drwydded yrru. Wrth i AVs dyfu i fod yn brif ffurf trafnidiaeth erbyn canol y 2040au, mae'n debygol y bydd pobl ifanc yn rhoi'r gorau i hyfforddi ac yn gwneud cais am drwyddedau gyrrwr yn gyfan gwbl. Ni fydd eu hangen arnynt. Ar ben hynny, astudiaethau wedi dangos wrth i geir ddod yn ddoethach (ee ceir sydd â thechnoleg hunan-barcio neu reoli lonydd), mae bodau dynol yn dod yn yrwyr gwaeth gan fod angen iddynt feddwl llai wrth yrru - ni fydd yr atchweliad sgil hwn ond yn cyflymu'r achos dros AVs.

  Diwedd tocynnau goryrru. Gan y bydd AVs wedi'u rhaglennu i ufuddhau'n berffaith i reolau ffyrdd a therfynau cyflymder, bydd nifer y tocynnau goryrru sy'n cael eu dosbarthu gan swyddogion heddlu priffyrdd yn gostwng yn sylweddol. Er y gallai hyn arwain at ostyngiad yn nifer y plismyn traffig, mwy o bryder fydd y gostyngiad mawr mewn refeniw sy’n cael ei sianelu i lywodraethau lleol—llawer o drefi bach ac adrannau heddlu. dibynnu ar refeniw tocynnau cyflymu fel cyfran sylweddol o'u cyllideb weithredu.

  Trefi'n diflannu a dinasoedd balŵns. Fel yr awgrymwyd yn gynharach, bydd cwymp y proffesiwn lorio sydd ar ddod yn cael effaith ganlyniadol negyddol ar lawer o drefi bach sy'n darparu'n bennaf ar gyfer anghenion trycwyr yn ystod eu teithiau pell, traws gwlad. Gallai'r golled hon mewn refeniw arwain at deneuo'r trefi hyn yn raddol, a bydd eu poblogaethau yn debygol o fynd i'r ddinas fawr agosaf i ddod o hyd i waith.

  Mwy o annibyniaeth i'r rhai mewn angen. Yr hyn sy'n cael ei drafod yn llai am ansawdd y clyweliadau yw'r effaith alluogi y byddant yn ei chael ar y bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Gan ddefnyddio AVs, gall plant dros oedran penodol reidio eu hunain adref o'r ysgol neu hyd yn oed yrru eu hunain i'w dosbarthiadau pêl-droed neu ddawns. Bydd mwy o ferched ifanc yn gallu fforddio gyrru adref yn ddiogel ar ôl noson hir o yfed. Bydd yr henoed yn gallu byw bywydau mwy annibynnol trwy gludo eu hunain, yn hytrach na dibynnu ar aelodau'r teulu. Gellir dweud yr un peth am bobl ag anableddau, unwaith y bydd AVs a ddyluniwyd yn arbennig wedi'u hadeiladu i ddiwallu eu hanghenion.

  Cynnydd mewn incwm gwario. Yn yr un modd ag unrhyw dechnoleg sy'n gwneud bywyd yn haws, gallai technoleg AV wneud cymdeithas yn llawer cyfoethocach—wel, heb gyfrif y miliynau sy'n cael eu rhoi allan o waith, wrth gwrs. Mae hyn am dri rheswm: Yn gyntaf, trwy leihau costau llafur a logisteg cynnyrch neu wasanaeth, bydd cwmnïau'n gallu trosglwyddo'r arbedion hynny i'r defnyddiwr terfynol, yn enwedig o fewn marchnad gystadleuol.

  Yn ail, wrth i fflydoedd o dacsis heb yrwyr orlifo ein strydoedd, bydd ein hangen ar y cyd i fod yn berchen ar geir yn disgyn wrth ymyl y ffordd. I'r person cyffredin, gall bod yn berchen ar gar a'i weithredu gostio hyd at $9,000 UD y flwyddyn. Pe bai'r person hwnnw'n gallu arbed hyd yn oed hanner yr arian hwnnw, byddai hynny'n cynrychioli swm enfawr o incwm blynyddol person y gellir ei wario, ei arbed, neu ei fuddsoddi'n fwy effeithiol. Yn yr UD yn unig, gallai'r arbedion hynny fod yn fwy na $1 triliwn mewn incwm gwario ychwanegol i'r cyhoedd.

  Y trydydd rheswm hefyd yw'r prif reswm y bydd eiriolwyr technoleg AV yn llwyddo i wneud ceir heb yrwyr yn realiti a dderbynnir yn gyffredinol.

  Y prif reswm pam y bydd ceir heb yrwyr yn dod yn realiti

  Amcangyfrifodd Adran Drafnidiaeth yr Unol Daleithiau mai gwerth ystadegol bywyd dynol unigol oedd $9.2 miliwn. Yn 2012, adroddodd yr Unol Daleithiau 30,800 o ddamweiniau ceir angheuol. Pe bai AVs yn arbed hyd yn oed dwy ran o dair o'r damweiniau hynny, gydag un bywyd yn ddarn, byddai hynny'n arbed dros $ 187 biliwn i economi'r UD. Crynhodd cyfrannwr Forbes, Adam Ozimek, y niferoedd ymhellach, gan amcangyfrif arbedion o $41 biliwn yn sgil osgoi costau meddygol a cholli gwaith, $189 biliwn o gostau meddygol wedi’u hosgoi sy’n gysylltiedig ag anafiadau damwain sydd wedi goroesi, yn ogystal â $226 biliwn wedi’i arbed rhag damweiniau dim anaf (e.e. crafiadau a plygwyr fender). Gyda'i gilydd, dyna werth $643 biliwn o ddifrod, dioddefaint a marwolaethau wedi'u hosgoi.

  Ac eto, mae'r holl feddwl hwn o gwmpas y doleri a'r sent hyn yn osgoi'r dywediad syml: Mae pwy bynnag sy'n achub un bywyd yn achub y byd i gyd (Schindler's List, yn wreiddiol o'r Talmud). Os yw'r dechnoleg hon yn arbed hyd yn oed un bywyd, boed yn ffrind, aelod o'ch teulu, neu'ch un chi, bydd yn werth yr aberthau uchod y bydd cymdeithas yn eu dioddef i'w darparu. Ar ddiwedd y dydd, ni fydd cyflog person byth yn cymharu ag un bywyd dynol.

  Cyfres dyfodol trafnidiaeth

  Diwrnod gyda chi a'ch car hunan-yrru: Dyfodol Cludiant P1

  Y dyfodol busnes mawr y tu ôl i geir hunan-yrru: Dyfodol Cludiant P2

  Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn mynd i'r wal tra bod awyrennau, trenau'n mynd heb yrrwr: Dyfodol Trafnidiaeth P3

  Cynnydd y Rhyngrwyd Trafnidiaeth: Dyfodol Trafnidiaeth P4

  Cynnydd y car trydan: PENNOD BONUS 

  73 o oblygiadau syfrdanol ceir a thryciau heb yrwyr

  Diweddariad nesaf wedi'i amserlennu ar gyfer y rhagolwg hwn

  2023-12 28-

  Cyfeiriadau rhagolwg

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y rhagolwg hwn:

  Sefydliad Polisi Trafnidiaeth Victoria

  Cyfeiriwyd at y dolenni Quantumrun canlynol ar gyfer y rhagolwg hwn: