Rhestrau tueddiadau

rhestr
rhestr
Mae'r Rhestr hon yn cwmpasu mewnwelediadau tueddiadau am ddyfodol pensaernïaeth, mewnwelediadau a guradwyd yn 2022.
50
rhestr
rhestr
Mae'r byd yn gweld datblygiadau cyflym mewn technolegau amgylcheddol sy'n ceisio lleihau effeithiau ecolegol negyddol. Mae'r technolegau hyn yn cwmpasu llawer o feysydd, o ffynonellau ynni adnewyddadwy ac adeiladau ynni-effeithlon i systemau trin dŵr a chludiant gwyrdd. Yn yr un modd, mae busnesau yn dod yn fwyfwy rhagweithiol yn eu buddsoddiadau cynaliadwyedd. Mae llawer yn cynyddu ymdrechion i leihau eu hôl troed carbon a lleihau gwastraff, gan gynnwys buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, gweithredu arferion busnes cynaliadwy, a defnyddio deunyddiau ecogyfeillgar. Trwy groesawu technolegau gwyrdd, mae cwmnïau'n gobeithio lleihau eu heffaith amgylcheddol tra'n elwa o arbedion cost a gwell enw da brand. Bydd adran yr adroddiad hwn yn ymdrin â'r tueddiadau technoleg werdd y mae Quantumrun Foresight yn canolbwyntio arnynt yn 2023.
29
rhestr
rhestr
Mae'r Rhestr hon yn cwmpasu mewnwelediadau tueddiadau am ddyfodol y diwydiant bwytai, mewnwelediadau a guradwyd yn 2023.
23
rhestr
rhestr
Mae'r Rhestr hon yn cwmpasu mewnwelediadau tueddiadau am ddyfodol dosbarthu bwyd, mewnwelediadau a guradwyd yn 2023.
56
rhestr
rhestr
Mae seilwaith wedi’i orfodi i gadw i fyny â chyflymder dallu’r datblygiadau digidol a chymdeithasol diweddar. Er enghraifft, mae prosiectau seilwaith sy'n hybu cyflymder rhyngrwyd ac yn hwyluso ffynonellau ynni adnewyddadwy yn dod yn fwyfwy pwysig yn yr oes ddigidol ac amgylcheddol ymwybodol heddiw. Mae'r prosiectau hyn nid yn unig yn cefnogi'r galw cynyddol am rhyngrwyd cyflym a dibynadwy ond hefyd yn helpu i liniaru effaith amgylcheddol y defnydd o ynni. Mae llywodraethau a diwydiannau preifat yn buddsoddi'n drwm mewn mentrau o'r fath, gan gynnwys defnyddio rhwydweithiau ffibr-optig, ffermydd ynni solar a gwynt, a chanolfannau data ynni-effeithlon. Mae adran yr adroddiad hwn yn archwilio tueddiadau seilwaith amrywiol, gan gynnwys Rhyngrwyd Pethau (IoT), rhwydweithiau 5G, a fframweithiau ynni adnewyddadwy y mae Quantumrun Foresight yn canolbwyntio arnynt yn 2023.
28
rhestr
rhestr
Mae'r Rhestr hon yn cwmpasu mewnwelediadau tueddiadau am ddyfodol tueddiadau archwilio'r lleuad, mewnwelediadau wedi'u curadu yn 2023.
24
rhestr
rhestr
Fe wnaeth pandemig COVID-19 wario byd busnes ar draws diwydiannau, ac efallai na fydd modelau gweithredol byth yr un peth eto. Er enghraifft, mae'r newid cyflym i waith o bell a masnach ar-lein wedi cyflymu'r angen am ddigideiddio ac awtomeiddio, gan newid sut mae cwmnïau'n gwneud busnes am byth. Bydd yr adran adroddiad hon yn ymdrin â'r tueddiadau busnes macro y mae Quantumrun Foresight yn canolbwyntio arnynt yn 2023, gan gynnwys y buddsoddiad cynyddol mewn technolegau fel cyfrifiadura cwmwl, deallusrwydd artiffisial (AI), a Rhyngrwyd Pethau (IoT) i symleiddio gweithrediadau a gwasanaethu cwsmeriaid yn well. Ar yr un pryd, heb os, bydd 2023 yn wynebu llawer o heriau, megis preifatrwydd data a seiberddiogelwch, wrth i fusnesau lywio tirwedd sy'n newid yn barhaus. Yn yr hyn a elwir y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol, efallai y byddwn yn gweld cwmnïau—a natur busnes—yn esblygu ar gyfradd ddigynsail.
26
rhestr
rhestr
Mae'r byd cyfrifiadura yn esblygu'n gyflym oherwydd bod dyfeisiau Rhyngrwyd Pethau (IoT), uwchgyfrifiaduron cwantwm, storfa cwmwl, a rhwydweithio 5G yn cael eu cyflwyno a'u mabwysiadu'n gynyddol eang. Er enghraifft, mae IoT yn galluogi mwy fyth o ddyfeisiau a seilwaith cysylltiedig sy'n gallu cynhyrchu a rhannu data ar raddfa enfawr. Ar yr un pryd, mae cyfrifiaduron cwantwm yn addo chwyldroi'r pŵer prosesu sydd ei angen i olrhain a chydlynu'r asedau hyn. Yn y cyfamser, mae rhwydweithiau storio cwmwl a 5G yn darparu ffyrdd newydd o storio a throsglwyddo data, gan ganiatáu i fodelau busnes mwy newydd ac ystwyth ddod i'r amlwg. Bydd adran yr adroddiad hwn yn ymdrin â’r tueddiadau cyfrifiadurol y mae Quantumrun Foresight yn canolbwyntio arnynt yn 2023.
28
rhestr
rhestr
Mae dyfeisiau clyfar, technoleg gwisgadwy, a realiti rhithwir ac estynedig (VR/AR) yn feysydd sy'n tyfu'n gyflym gan wneud bywydau defnyddwyr yn fwy cyfleus a chysylltiedig. Er enghraifft, mae'r duedd gynyddol o gartrefi craff, sy'n ein galluogi i reoli goleuadau, tymheredd, adloniant, a swyddogaethau eraill gyda gorchymyn llais neu gyffyrddiad botwm, yn newid sut rydyn ni'n byw ac yn gweithio. Wrth i dechnoleg defnyddwyr fynd rhagddi, bydd yn chwarae rhan fwy arwyddocaol fyth yn ein bywydau personol a phroffesiynol, gan achosi aflonyddwch a meithrin modelau busnes newydd. Bydd adran yr adroddiad hwn yn ymchwilio i rai o'r tueddiadau technoleg defnyddwyr y mae Quantumrun Foresight yn canolbwyntio arnynt yn 2023.
30
rhestr
rhestr
Mae'r Rhestr hon yn cwmpasu mewnwelediadau tueddiadau am ddyfodol ynni ymasiad, mewnwelediadau a guradwyd yn 2022.
63
rhestr
rhestr
Mae deallusrwydd artiffisial (AI) a rhith-realiti (VR) yn ail-lunio'r sectorau adloniant a chyfryngau trwy gynnig profiadau newydd a throchi i ddefnyddwyr. Mae'r datblygiadau mewn realiti cymysg hefyd wedi galluogi crewyr cynnwys i gynhyrchu a dosbarthu cynnwys mwy rhyngweithiol a phersonol. Yn wir, mae integreiddio realiti estynedig (XR) i wahanol fathau o adloniant, megis gemau, ffilmiau a cherddoriaeth, yn cymylu'r llinellau rhwng realiti a ffantasi ac yn rhoi profiadau mwy cofiadwy i ddefnyddwyr. Yn y cyfamser, mae crewyr cynnwys yn defnyddio AI yn gynyddol yn eu cynyrchiadau, gan godi cwestiynau moesegol ar hawliau eiddo deallusol a sut y dylid rheoli cynnwys a gynhyrchir gan AI. Bydd yr adran hon o'r adroddiad yn ymdrin â'r tueddiadau adloniant a'r cyfryngau y mae Quantumrun Foresight yn canolbwyntio arnynt yn 2023.
29
rhestr
rhestr
Yn y blynyddoedd diwethaf, mae therapïau a thechnegau newydd wedi esblygu i ddiwallu anghenion gofal iechyd meddwl. Bydd adran yr adroddiad hwn yn ymdrin â’r triniaethau a’r gweithdrefnau iechyd meddwl y mae Quantumrun Foresight yn canolbwyntio arnynt yn 2023. Er enghraifft, tra bod therapïau siarad traddodiadol a meddyginiaeth yn dal i gael eu defnyddio’n eang, mae dulliau arloesol eraill, gan gynnwys datblygiadau mewn seicedelig, rhith-realiti, a deallusrwydd artiffisial (AI). ), hefyd yn dod i'r amlwg. Gall cyfuno'r datblygiadau arloesol hyn â thriniaethau iechyd meddwl confensiynol wella cyflymder ac effeithiolrwydd therapïau lles meddwl yn sylweddol. Mae defnyddio rhith-wirionedd, er enghraifft, yn caniatáu amgylchedd diogel a rheoledig ar gyfer therapi datguddio. Ar yr un pryd, gall algorithmau AI gynorthwyo therapyddion i nodi patrymau a theilwra cynlluniau triniaeth i anghenion penodol unigolion.
20
rhestr
rhestr
Mae'r Rhestr hon yn ymdrin â mewnwelediadau tueddiadau am gyfrifiaduron, mewnwelediadau a guradwyd yn 2022.
66
rhestr
rhestr
Mae'r Rhestr hon yn ymdrin â mewnwelediadau tueddiadau am ddyfodol y Diwydiant Gofal Iechyd. Curadwyd Insights yn 2023.
60
rhestr
rhestr
Yn sicr, nid yw datblygiadau technolegol wedi effeithio ar wleidyddiaeth. Er enghraifft, mae deallusrwydd artiffisial (AI), gwybodaeth anghywir, a "ffugiau dwfn" yn effeithio'n fawr ar wleidyddiaeth fyd-eang a sut mae gwybodaeth yn cael ei lledaenu a'i chanfod. Mae cynnydd y technolegau hyn wedi ei gwneud hi'n haws i unigolion a sefydliadau drin delweddau, fideos a sain, gan greu ffugiau dwfn sy'n anodd eu canfod. Mae'r duedd hon wedi arwain at gynnydd mewn ymgyrchoedd dadffurfiad i ddylanwadu ar farn y cyhoedd, trin etholiadau, a rhaniad hwch, gan arwain yn y pen draw at ddirywiad mewn ymddiriedaeth mewn ffynonellau newyddion traddodiadol ac ymdeimlad cyffredinol o ddryswch ac ansicrwydd. Bydd adran yr adroddiad hwn yn archwilio rhai o’r tueddiadau sy’n ymwneud â thechnoleg mewn gwleidyddiaeth y mae Quantumrun Foresight yn canolbwyntio arnynt yn 2023.
22
rhestr
rhestr
Mae'r Rhestr hon yn ymdrin â mewnwelediadau tueddiadau am ddyfodol y Diwydiant Blockchain. Curadwyd Insights yn 2023.
43
rhestr
rhestr
Mae'r Rhestr hon yn ymdrin â mewnwelediadau tueddiadau am ddyfodol Cybersecurity. Curadwyd Insights yn 2023.
52
rhestr
rhestr
Mae'r Rhestr hon yn cwmpasu mewnwelediadau tueddiadau am ddyfodol deallusrwydd Artiffisial, mewnwelediadau wedi'u curadu yn 2023.
46
rhestr
rhestr
Mae sefydliadau ac unigolion yn wynebu nifer ac amrywiaeth cynyddol o fygythiadau seiber soffistigedig. Er mwyn mynd i'r afael â'r heriau hyn, mae seiberddiogelwch yn esblygu'n gyflym ac yn addasu i dechnolegau newydd ac amgylcheddau data-ddwys. Mae'r ymdrechion hyn yn cynnwys datblygu atebion diogelwch arloesol a all helpu sefydliadau i ganfod ac ymateb i ymosodiadau seiber mewn amser real. Ar yr un pryd, mae pwyslais cynyddol ar ymagweddau rhyngddisgyblaethol at seiberddiogelwch, gan ddefnyddio cyfrifiadureg, seicoleg, ac arbenigedd y gyfraith i greu dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o'r dirwedd bygythiad seiber. Mae'r sector yn chwarae rhan gynyddol ganolog yn sefydlogrwydd a diogelwch economi'r byd sy'n cael ei gyrru gan ddata, a bydd adran yr adroddiad hwn yn tynnu sylw at y tueddiadau seiberddiogelwch y bydd Quantumrun Foresight yn canolbwyntio arnynt yn 2023.
28
rhestr
rhestr
Mae'r Rhestr hon yn cwmpasu mewnwelediadau tueddiadau am ddyfodol realiti estynedig, mewnwelediadau wedi'u curadu yn 2023.
55