ખરેખર આગાહીઓ

2050 સુધી ભારત વિશેની આગાહીઓનું અન્વેષણ કરો અને આ દેશનું ભવિષ્ય વિશ્વને કેવી રીતે આકાર આપી શકે છે તે આપણે જાણીએ છીએ.