2038 માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની આગાહીઓ

2 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વિશે 2038 આગાહીઓ વાંચો, એક વર્ષ જે આ દેશને તેની રાજનીતિ, અર્થશાસ્ત્ર, તકનીકી, સંસ્કૃતિ અને પર્યાવરણમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તનનો અનુભવ થશે. તે તમારું ભવિષ્ય છે, તમે શેના માટે છો તે શોધો.

ક્વોન્ટમરુન અગમચેતી આ યાદી તૈયાર કરી; ભવિષ્યવાદી કન્સલ્ટિંગ ફર્મ કે જે કંપનીઓને ભવિષ્યના વલણોથી આગળ વધવામાં મદદ કરવા વ્યૂહાત્મક અગમચેતીનો ઉપયોગ કરે છે.

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોની આગાહીઓ

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોની આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે રાજનીતિની આગાહીઓ

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરશે તેવી રાજનીતિ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે સરકારની આગાહીઓ

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરવા માટે સરકાર સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે અર્થતંત્રની આગાહીઓ

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરવા માટે અર્થતંત્ર સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

  • અમેરિકાની ઘટતી યુવા વસ્તીને કારણે વધુ કોલેજો બંધ થઈ ગઈ છે. સંભાવના: 70 ટકા1

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે તકનીકી આગાહીઓ

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરવા માટેની ટેક્નોલોજી સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે સંસ્કૃતિની આગાહીઓ

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરશે તેવી સંસ્કૃતિ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માટે સંરક્ષણની આગાહીઓ

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરવા માટે સંરક્ષણ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની આગાહીઓ

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરવા માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે પર્યાવરણની આગાહીઓ

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરશે તેવી પર્યાવરણ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે વિજ્ઞાનની આગાહીઓ

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરશે તેવી વિજ્ઞાન સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે આરોગ્યની આગાહીઓ

2038 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને અસર કરશે તેવી આરોગ્ય સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 થી વધુ આગાહીઓ

2038 ની ટોચની વૈશ્વિક આગાહીઓ વાંચો - અહીં ક્લિક કરો

આ સંસાધન પૃષ્ઠ માટે આગામી સુનિશ્ચિત અપડેટ

જાન્યુઆરી 7, 2022. છેલ્લે અપડેટ 7 જાન્યુઆરી, 2020.

સૂચનો?

સુધારો સૂચવો આ પૃષ્ઠની સામગ્રીને સુધારવા માટે.

પણ, અમને ટિપ કરો કોઈપણ ભાવિ વિષય અથવા વલણ વિશે તમે અમને આવરી લેવા માગો છો.