2032 માટે આગાહીઓ | ભાવિ સમયરેખા

12 માટે 2032 અનુમાનો વાંચો, એક વર્ષ જે વિશ્વને મોટા અને નાની રીતે પરિવર્તન પામશે; આમાં આપણી સંસ્કૃતિ, ટેકનોલોજી, વિજ્ઞાન, આરોગ્ય અને વ્યાપાર ક્ષેત્રોમાં વિક્ષેપોનો સમાવેશ થાય છે. તે તમારું ભવિષ્ય છે, તમે શેના માટે છો તે શોધો.

ક્વોન્ટમરુન અગમચેતી આ યાદી તૈયાર કરી; એ વલણ બુદ્ધિ કન્સલ્ટિંગ ફર્મ જે વાપરે છે વ્યૂહાત્મક દૂરદર્શન કંપનીઓને ભવિષ્યમાં વિકાસ કરવામાં મદદ કરવા માટે અગમચેતીમાં વલણો. સમાજ અનુભવી શકે તેવા સંભવિત વાયદાઓમાંથી આ માત્ર એક છે.

2032 માટે ઝડપી આગાહી

  • તબીબી સાધનો નાના અને વધુ (વાયરલેસ રીતે) જોડાયેલા હોવાથી, મોટાભાગની જટિલ શારીરિક પરીક્ષાઓ અને આરોગ્ય સ્કેન, નિદાન અને સારવાર હવે મોટી હોસ્પિટલોને બદલે સ્થાનિક ક્લિનિક્સમાં થાય છે. (સંભાવના 90%)1
  • ઇલેક્ટ્રોનિક કાગળ વ્યાપક ઉપયોગ જુએ છે. 1
  • એક દુર્લભ ટેટ્રાડ ગ્રહણ દેખાશે. 1
  • ઇલેક્ટ્રોનિક કાગળ વ્યાપક ઉપયોગ જુએ છે 1
ઝડપી આગાહી
  • એક દુર્લભ ટેટ્રાડ ગ્રહણ દેખાશે. 1
  • ઇલેક્ટ્રોનિક કાગળ વ્યાપક ઉપયોગ જુએ છે 1
  • વિશ્વની વસ્તી 8,638,416,000 સુધી પહોંચવાની આગાહી 1
  • ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું વિશ્વ વેચાણ 14,486,667 સુધી પહોંચ્યું છે 1
  • અનુમાનિત વૈશ્વિક મોબાઇલ વેબ ટ્રાફિક 300 એક્સાબાઇટ્સ બરાબર છે 1
  • વૈશ્વિક ઈન્ટરનેટ ટ્રાફિક વધીને 860 એક્સાબાઈટ થઈ ગયો છે 1

2032 માટે દેશની આગાહી

2032 વિશેની આગાહીઓ વિવિધ દેશો માટે વિશિષ્ટ વાંચો, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

બધુજ જુઓ

2032 માટે ટેકનોલોજીની આગાહી

બધુજ જુઓ

2032 માટે સંસ્કૃતિની આગાહી

2032 માં અસર કરવાના કારણે સંસ્કૃતિ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

બધુજ જુઓ

બધુજ જુઓ

2032 માટે વિજ્ઞાનની આગાહી

2032 માં અસર કરવાને કારણે વિજ્ઞાન સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

બધુજ જુઓ

2032 માટે આરોગ્યની આગાહી

2032 માં અસર થવાના કારણે આરોગ્ય સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

બધુજ જુઓ

નીચેના સમયરેખા બટનોનો ઉપયોગ કરીને બીજા ભાવિ વર્ષના વલણો શોધો