2044 માટે આગાહીઓ | ભાવિ સમયરેખા

10 માટે 2044 અનુમાનો વાંચો, એક વર્ષ જે વિશ્વને મોટા અને નાની રીતે પરિવર્તન પામશે; આમાં આપણી સંસ્કૃતિ, ટેકનોલોજી, વિજ્ઞાન, આરોગ્ય અને વ્યાપાર ક્ષેત્રોમાં વિક્ષેપોનો સમાવેશ થાય છે. તે તમારું ભવિષ્ય છે, તમે શેના માટે છો તે શોધો.

ક્વોન્ટમરુન અગમચેતી આ યાદી તૈયાર કરી; એ વલણ બુદ્ધિ કન્સલ્ટિંગ ફર્મ જે વાપરે છે વ્યૂહાત્મક દૂરદર્શન કંપનીઓને ભવિષ્યમાં વિકાસ કરવામાં મદદ કરવા માટે અગમચેતીમાં વલણો. સમાજ અનુભવી શકે તેવા સંભવિત વાયદાઓમાંથી આ માત્ર એક છે.

2044 માટે ઝડપી આગાહી

ઝડપી આગાહી
  • રશિયા તેના મોટા ભાગના તેલ ભંડારોને ખલાસ કરે છે. 1
  • AI સંસ્થાઓને મત આપવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે 1
  • તાંબાનો વૈશ્વિક ભંડાર સંપૂર્ણ રીતે ખોદવામાં આવ્યો છે અને ખાલી થઈ ગયો છે 1
  • વિશ્વની વસ્તી 9,396,485,000 સુધી પહોંચવાની આગાહી 1
  • ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું વિશ્વ વેચાણ 22,406,667 સુધી પહોંચ્યું છે 1

2044 માટે દેશની આગાહી

2044 વિશેની આગાહીઓ વિવિધ દેશો માટે વિશિષ્ટ વાંચો, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

બધુજ જુઓ

2044 માટે સંસ્કૃતિની આગાહી

2044 માં અસર કરવાના કારણે સંસ્કૃતિ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

બધુજ જુઓ

બધુજ જુઓ

નીચેના સમયરેખા બટનોનો ઉપયોગ કરીને બીજા ભાવિ વર્ષના વલણો શોધો