របាយការណ៍និន្នាការ 2023 quantumrun foresight

របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023៖ ការព្យាករណ៍របស់ Quantumrun

របាយការណ៍និន្នាការប្រចាំឆ្នាំរបស់ Quantumrun Foresight មានគោលបំណងជួយអ្នកអានឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីនិន្នាការទាំងនោះដែលត្រូវបានកំណត់ដើម្បីរៀបចំជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ខាងមុខ និងដើម្បីជួយឱ្យអង្គការធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងបន្ថែមទៀត ដើម្បីណែនាំយុទ្ធសាស្រ្តពាក់កណ្តាលដល់រយៈពេលវែងរបស់ពួកគេ។  

នៅក្នុងការបោះពុម្ពឆ្នាំ 2023 នេះ ក្រុមការងារ Quantumrun បានរៀបចំការយល់ដឹងពិសេសចំនួន 674 ចែកចេញជា 27 របាយការណ៍រង (ខាងក្រោម) ដែលគ្របដណ្តប់ការប្រមូលផ្តុំចម្រុះនៃរបកគំហើញបច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរសង្គម។ អានដោយសេរី និងចែករំលែកឱ្យបានទូលំទូលាយ!

របាយការណ៍និន្នាការប្រចាំឆ្នាំរបស់ Quantumrun Foresight មានគោលបំណងជួយអ្នកអានឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីនិន្នាការទាំងនោះដែលត្រូវបានកំណត់ដើម្បីរៀបចំជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ខាងមុខ និងដើម្បីជួយឱ្យអង្គការធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងបន្ថែមទៀត ដើម្បីណែនាំយុទ្ធសាស្រ្តពាក់កណ្តាលដល់រយៈពេលវែងរបស់ពួកគេ។  

នៅក្នុងការបោះពុម្ពឆ្នាំ 2023 នេះ ក្រុមការងារ Quantumrun បានរៀបចំការយល់ដឹងពិសេសចំនួន 674 ចែកចេញជា 27 របាយការណ៍រង (ខាងក្រោម) ដែលគ្របដណ្តប់ការប្រមូលផ្តុំចម្រុះនៃរបកគំហើញបច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរសង្គម។ អានដោយសេរី និងចែករំលែកឱ្យបានទូលំទូលាយ!

រៀបចំដោយ

  • Quantumrun

អាប់ដេត​ចុងក្រោយ៖ 28 សីហា 2023

  • | តំណភ្ជាប់ចំណាំ៖ ១៥
បញ្ជី
បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត និងការរៀនម៉ាស៊ីន៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
ពីការបង្កើន AI របស់មនុស្សទៅ "ក្បួនដោះស្រាយ franken" ផ្នែករបាយការណ៍នេះពិនិត្យមើលឱ្យកាន់តែដិតដល់នូវនិន្នាការនៃវិស័យ AI/ML ដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងការរៀនម៉ាស៊ីនផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការសម្រេចចិត្តកាន់តែប្រសើរ និងលឿនជាងមុន សម្រួលដំណើរការ និងធ្វើកិច្ចការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ការរំខាននេះមិនត្រឹមតែបំរែបំរួលទីផ្សារការងារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏កំពុងប៉ះពាល់ដល់សង្គមទូទៅផងដែរ ដោយផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលមនុស្សទំនាក់ទំនង ទិញទំនិញ និងទទួលបានព័ត៌មាន។ អត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃបច្ចេកវិទ្យា AI/ML មានភាពច្បាស់លាស់ ប៉ុន្តែពួកគេក៏អាចបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ស្ថាប័ន និងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្វែងរកការអនុវត្តពួកវា រួមទាំងការព្រួយបារម្ភអំពីក្រមសីលធម៌ និងភាពឯកជនផងដែរ។
បញ្ជី
ជីវបច្ចេកវិទ្យា៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
បច្ចេកវិជ្ជាជីវវិទ្យាកំពុងឈានទៅមុខក្នុងល្បឿនបំបែក ធ្វើឱ្យមានរបកគំហើញឥតឈប់ឈរនៅក្នុងវិស័យដូចជាជីវវិទ្យាសំយោគ ការកែសម្រួលហ្សែន ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាំ និងការព្យាបាល។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខណៈពេលដែលរបកគំហើញទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែច្រើន រដ្ឋាភិបាល ឧស្សាហកម្ម ក្រុមហ៊ុន និងសូម្បីតែបុគ្គលត្រូវតែគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសីលធម៌ ច្បាប់ និងសង្គមនៃភាពជឿនលឿនយ៉ាងរហ័សរបស់ជីវបច្ចេកវិទ្យា។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងស្វែងយល់ពីនិន្នាការជីវបច្ចេកវិទ្យា និងការរកឃើញមួយចំនួនដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023។
បញ្ជី
Blockchain: របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
បច្ចេកវិទ្យា Blockchain បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងលើឧស្សាហកម្មជាច្រើន រួមទាំងការរំខានដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដោយការសម្របសម្រួលហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការ និងការផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលធ្វើឱ្យពាណិជ្ជកម្ម metaverse អាចធ្វើទៅបាន។ ពីសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ការបោះឆ្នោត និងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ បច្ចេកវិទ្យា blockchain ផ្តល់នូវវេទិកាដែលមានសុវត្ថិភាព តម្លាភាព និងវិមជ្ឈការសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ផ្តល់ឱ្យបុគ្គលម្នាក់ៗនូវការគ្រប់គ្រងលើទិន្នន័យ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ blockchains ក៏លើកឡើងនូវសំណួរអំពីបទប្បញ្ញត្តិ និងសុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាសក្តានុពលសម្រាប់ទម្រង់ថ្មីនៃឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការ blockchain ដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
អាជីវកម្ម៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលដល់ពិភពជំនួញទូទាំងឧស្សាហកម្ម ហើយគំរូប្រតិបត្តិការប្រហែលជាមិនដូចមុនទៀតទេ។ ជាឧទាហរណ៍ ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅកាន់ការងារពីចម្ងាយ និងពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបានពន្លឿនតម្រូវការសម្រាប់ការធ្វើឌីជីថល និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដែលផ្លាស់ប្តូរជារៀងរហូតនូវរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្ម។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការអាជីវកម្មម៉ាក្រូដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើក្នុងឆ្នាំ 2023 រួមទាំងការបង្កើនការវិនិយោគនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាដូចជា cloud computing, artificial intelligence (AI) និង Internet of Things (IoT) ដើម្បីសម្រួលប្រតិបត្តិការ និងបម្រើអតិថិជនកាន់តែប្រសើរ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ឆ្នាំ 2023 ប្រាកដជានឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ដូចជាភាពឯកជនទិន្នន័យ និងសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយសារអាជីវកម្មស្វែងរកទិដ្ឋភាពផ្លាស់ប្តូរដែលមិនធ្លាប់មាន។ នៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេហៅថាបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទីបួន យើងអាចឃើញក្រុមហ៊ុន-និងធម្មជាតិនៃអាជីវកម្ម--វិវត្តក្នុងអត្រាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។
បញ្ជី
ទីក្រុង៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បច្ចេកវិទ្យានិរន្តរភាព និងការរចនាទីក្រុងកំពុងផ្លាស់ប្តូរទីក្រុង។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើការវិវត្តនៃការរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៅឆ្នាំ 2023។ ឧទាហរណ៍ បច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងឆ្លាតវៃ ដូចជាអគារ និងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលសន្សំសំចៃថាមពលកំពុងជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូន និងកែលម្អគុណភាពនៃជីវិត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដូចជាការកើនឡើងនៃអាកាសធាតុខ្លាំង និងការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រ កំពុងដាក់ទីក្រុងឱ្យស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំង ដើម្បីសម្របខ្លួន និងមានភាពធន់។ និន្នាការនេះកំពុងឈានទៅរកការរៀបចំផែនការទីក្រុង និងដំណោះស្រាយរចនាថ្មីៗ ដូចជាកន្លែងបៃតង និងផ្ទៃដែលអាចជ្រាបចូលបាន ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិសមភាពសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែដោះស្រាយ នៅពេលដែលទីក្រុងស្វែងរកអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាងនេះ។
បញ្ជី
ការគណនា៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
ពិភពកុំព្យូទ័រកំពុងវិវឌ្ឍក្នុងល្បឿនបំបែកដោយសារតែការណែនាំ និងការទទួលយកកាន់តែទូលំទូលាយនៃឧបករណ៍ Internet of Things (IoT) កុំព្យូទ័រ quantum supercomputers, cloud storage និង 5G networking ។ ជាឧទាហរណ៍ IoT បើកឱ្យឧបករណ៍ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់គ្នាកាន់តែច្រើន ដែលអាចបង្កើត និងចែករំលែកទិន្នន័យនៅលើមាត្រដ្ឋានដ៏ធំ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ quantum computers សន្យាថានឹងធ្វើបដិវត្តថាមពលដំណើរការដែលត្រូវការដើម្បីតាមដាន និងសម្របសម្រួលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ការផ្ទុកលើពពក និងបណ្តាញ 5G ផ្តល់នូវវិធីថ្មីក្នុងការរក្សាទុក និងបញ្ជូនទិន្នន័យ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានគំរូអាជីវកម្មថ្មី និងរហ័សរហួនលេចឡើង។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការគណនាដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
បច្ចេកវិទ្យាអ្នកប្រើប្រាស់៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃ បច្ចេកវិទ្យាដែលអាចពាក់បាន និងការពិតនិម្មិត និងបន្ថែម (VR/AR) គឺជាវិស័យដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែងាយស្រួល និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង។ ជាឧទាហរណ៍ និន្នាការកើនឡើងនៃផ្ទះឆ្លាតវៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងគ្រប់គ្រងពន្លឺ សីតុណ្ហភាព ការកម្សាន្ត និងមុខងារផ្សេងទៀតដោយប្រើការបញ្ជាដោយសំឡេង ឬការប៉ះប៊ូតុងមួយ កំពុងផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលយើងរស់នៅ និងធ្វើការ។ នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាអ្នកប្រើប្រាស់រីកចម្រើន វានឹងដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើង ដែលបណ្តាលឱ្យមានការរំខាន និងជំរុញគំរូអាជីវកម្មថ្មីៗ។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងស៊ើបអង្កេតនិន្នាការបច្ចេកវិទ្យាអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
សុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
អង្គការ និងបុគ្គលប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងចំនួន និងភាពខុសគ្នានៃការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើប។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតកំពុងវិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និងបរិស្ថានដែលពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះរួមមានការបង្កើតដំណោះស្រាយសុវត្ថិភាពប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលអាចជួយឱ្យស្ថាប័នរកឃើញ និងឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលជាក់ស្តែង។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ មានការសង្កត់ធ្ងន់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើវិធីសាស្រ្តអន្តរកម្មចំពោះសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិត ការគូរលើវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ចិត្តវិទ្យា និងជំនាញច្បាប់ ដើម្បីបង្កើតការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីទិដ្ឋភាពគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិត។ វិស័យនេះដើរតួនាទីស្នូលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងស្ថិរភាព និងសន្តិសុខនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញដោយទិន្នន័យរបស់ពិភពលោក ហើយផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងបង្ហាញពីនិន្នាការសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត Quantumrun Foresight នឹងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023។
បញ្ជី
ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
ការប្រមូលទិន្នន័យ និងការប្រើប្រាស់បានក្លាយទៅជាបញ្ហាសីលធម៌ដែលកំពុងកើនឡើង ដោយសារកម្មវិធី និងឧបករណ៍ឆ្លាតវៃបានធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រមូល និងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងច្រើន ដែលបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ។ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យក៏អាចមានផលវិបាកដោយអចេតនាផងដែរ ដូចជាភាពលំអៀងនៃក្បួនដោះស្រាយ និងការរើសអើង។ កង្វះបទប្បញ្ញត្តិ និងស្តង់ដារច្បាស់លាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបានធ្វើឱ្យមានបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញ ដែលទុកឱ្យបុគ្គលងាយរងគ្រោះក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ច។ ដូចនេះ នៅឆ្នាំនេះ អាចនឹងឃើញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកើនឡើងនៅក្នុងការជំរុញ ដើម្បីបង្កើតគោលការណ៍សីលធម៌ ដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងឯកជនភាពរបស់បុគ្គល។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើក្នុងឆ្នាំ 2023។
បញ្ជី
ការអភិវឌ្ឍន៍គ្រឿងញៀន៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
នៅក្នុងផ្នែករបាយការណ៍នេះ យើងពិនិត្យមើលឱ្យកាន់តែដិតដល់នូវនិន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាំដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតទៅលើនៅឆ្នាំ 2023 ដែលឃើញមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នាពេលថ្មីៗនេះ ជាពិសេសក្នុងការស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំង។ ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ បានពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍ និងការចែកចាយវ៉ាក់សាំង និងតម្រូវឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៅក្នុងវិស័យនេះ។ ជាឧទាហរណ៍ បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាំ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការវិភាគលឿន និងត្រឹមត្រូវជាងមុននៃទិន្នន័យដ៏ធំ។ ជាងនេះទៅទៀត ឧបករណ៍ដែលដំណើរការដោយ AI ដូចជា ក្បួនដោះស្រាយការរៀនម៉ាស៊ីន អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណគោលដៅឱសថដែលមានសក្តានុពល និងព្យាករណ៍ពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វា សម្រួលដំណើរការរកឃើញថ្នាំ។ ទោះបីជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនក៏ដោយ ក៏នៅតែមានកង្វល់ខាងសីលធម៌ជុំវិញការប្រើប្រាស់ AI ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាំ ដូចជាសក្តានុពលសម្រាប់លទ្ធផលលំអៀង។
បញ្ជី
ថាមពល៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
ការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញ និងថាមពលស្អាតបាននិងកំពុងប្រមូលផ្តុំសន្ទុះ ដែលជំរុញដោយការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញ ដូចជាថាមពលព្រះអាទិត្យ ខ្យល់ និងវារីអគ្គិសនី ផ្តល់ជម្រើសស្អាតជាងមុន និងមាននិរន្តរភាពជាងមុនចំពោះឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលប្រពៃណី។ ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា និងការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបានធ្វើឱ្យការកកើតឡើងវិញកាន់តែអាចចូលដំណើរការបាន ដែលនាំទៅដល់ការរីកលូតលាស់នៃការវិនិយោគ និងការទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ទោះបីជាមានការរីកចម្រើនក៏ដោយ ក៏នៅតែមានបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវជម្នះ រួមទាំងការបញ្ចូលវត្ថុដែលអាចកកើតឡើងវិញទៅក្នុងបណ្តាញថាមពលដែលមានស្រាប់ និងការដោះស្រាយបញ្ហាការផ្ទុកថាមពល។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការវិស័យថាមពលដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
ការកំសាន្ត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងការពិតនិម្មិត (VR) កំពុងផ្លាស់ប្តូរផ្នែកកម្សាន្ត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដោយផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗ និងសម្បូរបែប។ ភាពជឿនលឿននៅក្នុងការពិតចម្រុះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្កើតមាតិកាផលិត និងចែកចាយមាតិកាអន្តរកម្ម និងផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែច្រើន។ ជាការពិត ការរួមបញ្ចូលនៃការពិតបន្ថែម (XR) ទៅក្នុងទម្រង់នៃការកម្សាន្តផ្សេងៗ ដូចជាហ្គេម ភាពយន្ត និងតន្ត្រី ធ្វើឱ្យបន្ទាត់រវាងការពិត និងការស្រមើស្រមៃ និងផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវបទពិសោធន៍គួរឱ្យចងចាំបន្ថែមទៀត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកបង្កើតមាតិកាកំពុងប្រើប្រាស់ AI កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការផលិតរបស់ពួកគេ ដោយចោទជាសំណួរអំពីសីលធម៌លើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងរបៀបដែលមាតិកាដែលបង្កើតដោយ AI គួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រង។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់ការកម្សាន្ត និងនិន្នាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
បរិស្ថាន៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
ពិភពលោកកំពុងមើលឃើញការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានអវិជ្ជមាន។ បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះគ្របដណ្តប់លើវិស័យជាច្រើន ចាប់ពីប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញ និងអគារសន្សំសំចៃថាមពល រហូតដល់ប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹក និងការដឹកជញ្ជូនបៃតង។ ដូចគ្នានេះដែរ អាជីវកម្មកំពុងក្លាយជាសកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការវិនិយោគប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់ពួកគេ។ មនុស្សជាច្រើនកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនរបស់ពួកគេ និងកាត់បន្ថយកាកសំណល់ រួមទាំងការវិនិយោគលើថាមពលកកើតឡើងវិញ ការអនុវត្តអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ តាមរយៈការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាបៃតង ក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការសន្សំថ្លៃដើម និងការកែលម្អកេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ាក។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការបច្ចេកវិទ្យាបៃតងដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
ក្រមសីលធម៌៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាបន្តរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ផលប៉ះពាល់ខាងសីលធម៌នៃការប្រើប្រាស់របស់វាកាន់តែស្មុគស្មាញ។ បញ្ហាដូចជា ឯកជនភាព ការឃ្លាំមើល និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ បានឈានដល់ដំណាក់កាលកណ្តាលជាមួយនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យា រួមទាំងឧបករណ៍ពាក់ឆ្លាតវៃ បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) និងអ៊ីនធឺណិតនៃអ្វីៗ (IoT)។ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយក្រមសីលធម៍ក៏ចោទជាសំណួរក្នុងសង្គមយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីសមភាព ការទទួលបាន និងការចែកចាយអត្ថប្រយោជន៍ និងគ្រោះថ្នាក់។ ជាលទ្ធផល ក្រមសីលធម៌ជុំវិញបច្ចេកវិជ្ជាកំពុងមានសារសំខាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់ ហើយទាមទារឱ្យមានការពិភាក្សា និងការបង្កើតគោលនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងបង្ហាញអំពីទិន្នន័យថ្មីៗ និងជាបន្ត និងនិន្នាការសីលធម៌បច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើក្នុងឆ្នាំ 2023។
បញ្ជី
រដ្ឋាភិបាល៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
ភាពជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះវិស័យឯកជនទេ ហើយរដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកក៏កំពុងទទួលយកការច្នៃប្រឌិត និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗ ដើម្បីកែលម្អ និងសម្រួលអភិបាលកិច្ចផងដែរ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ច្បាប់ប្រឆាំងការទុកចិត្តបានមើលឃើញថាមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានធ្វើវិសោធនកម្ម និងបង្កើនបទប្បញ្ញត្តិឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីកម្រិតទីផ្សារលេងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចៗ និងប្រពៃណីកាន់តែច្រើន។ យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងការឃ្លាំមើលជាសាធារណៈក៏មានការកើនឡើង ហើយរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោក ក៏ដូចជាស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការគ្រប់គ្រង និងលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែងទាំងនេះដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋ។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងពិចារណាលើបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាល ការពិចារណាលើអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងនិន្នាការប្រឆាំងការទុកចិត្តដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
អាហារ និងកសិកម្ម៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
វិស័យកសិកម្មបានឃើញរលកនៃការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាពិសេសនៅក្នុងផលិតកម្មអាហារសំយោគ ដែលជាវិស័យរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងជីវគីមីដើម្បីបង្កើតផលិតផលអាហារពីប្រភពរុក្ខជាតិ និងមន្ទីរពិសោធន៍។ គោលដៅគឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវប្រភពអាហារប្រកបដោយនិរន្តរភាព តម្លៃសមរម្យ និងសុវត្ថិភាព ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់កសិកម្មប្រពៃណី។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ឧស្សាហកម្មកសិកម្មក៏បានងាកទៅប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មដំណាំ កាត់បន្ថយកាកសំណល់ និងកែលម្អសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ។ ក្បួនដោះស្រាយទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវិភាគទិន្នន័យដ៏ច្រើនដូចជានៅលើដី និងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យកសិករនូវការយល់ដឹងក្នុងពេលជាក់ស្តែងអំពីសុខភាពនៃដំណាំរបស់ពួកគេ។ ជាការពិតណាស់ AgTech សង្ឃឹមថានឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទិន្នផល បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងទីបំផុតជួយចិញ្ចឹមចំនួនប្រជាជនពិភពលោកដែលកំពុងកើនឡើង។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការ AgTech ដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
សុខភាព៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
ខណៈពេលដែលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានធ្វើឱ្យកក្រើកដល់ការថែទាំសុខភាពជាសកល វាក៏អាចបង្កើនល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ឧស្សាហកម្មក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះផងដែរ។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងពិនិត្យមើលឱ្យកាន់តែដិតដល់នូវការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកថែទាំសុខភាពដែលកំពុងបន្តមួយចំនួនដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតទៅលើនៅឆ្នាំ 2023។ ជាឧទាហរណ៍ ភាពជឿនលឿនក្នុងការស្រាវជ្រាវហ្សែន និងមីក្រូ និងជីវវិទ្យាសំយោគកំពុងផ្តល់នូវការយល់ដឹងថ្មីអំពីមូលហេតុជំងឺ និងយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការបង្ការ និងការព្យាបាល។ ជាលទ្ធផល ការផ្តោតសំខាន់នៃការថែទាំសុខភាពកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីការព្យាបាលដោយប្រតិកម្មនៃរោគសញ្ញាទៅជាការគ្រប់គ្រងសុខភាពសកម្ម។ ឱសថដែលមានភាពជាក់លាក់—ដែលប្រើព័ត៌មានហ្សែនដើម្បីសម្រួលការព្យាបាលដល់បុគ្គលម្នាក់ៗ—កំពុងក្លាយជារីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើង ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចពាក់បានដែលធ្វើទំនើបកម្មការត្រួតពិនិត្យអ្នកជំងឺ។ និន្នាការទាំងនេះបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការថែទាំសុខភាព និងកែលម្អលទ្ធផលអ្នកជំងឺ ប៉ុន្តែវាមិនមានបញ្ហាប្រឈមខាងសីលធម៌ និងជាក់ស្តែងមួយចំនួននោះទេ។
បញ្ជី
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ត្រូវ​បាន​បង្ខំ​ឱ្យ​តាម​ទាន់​ល្បឿន​ងងឹត​នៃ​ការ​ជឿនលឿន​ផ្នែក​ឌីជីថល និង​សង្គម​ថ្មីៗ។ ជាឧទាហរណ៍ គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជំរុញល្បឿនអ៊ីនធឺណិត និងជួយសម្រួលដល់ប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញ កាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល និងបរិស្ថាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ គម្រោងទាំងនេះមិនត្រឹមតែជួយដល់តម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់អ៊ីនធឺណិតលឿន និងអាចទុកចិត្តបានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៃការប្រើប្រាស់ថាមពលផងដែរ។ រដ្ឋាភិបាល និងឧស្សាហកម្មឯកជនវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមបែបនេះ រួមទាំងការដាក់ពង្រាយបណ្តាញខ្សែកាបអុបទិក កសិដ្ឋានថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងខ្យល់ និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដែលមានប្រសិទ្ធភាពថាមពល។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះស្វែងយល់ពីនិន្នាការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ រួមទាំង Internet of Things (IoT) បណ្តាញ 5G និងក្របខ័ណ្ឌថាមពលកកើតឡើងវិញដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើក្នុងឆ្នាំ 2023។
បញ្ជី
ច្បាប់៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
ល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗបានទាមទារច្បាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជុំវិញការរក្សាសិទ្ធិ ការប្រឆាំងការទុកចិត្ត និងការយកពន្ធ។ ជាឧទាហរណ៍ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត និងការរៀនម៉ាស៊ីន (AI/ML) មានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងលើភាពជាម្ចាស់ និងការគ្រប់គ្រងមាតិកាដែលបង្កើតដោយ AI ។ ការបង្កើនអំណាច និងឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗ ក៏បានបង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់វិធានការប្រឆាំងការទុកចិត្តដ៏រឹងមាំបន្ថែមទៀត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការត្រួតត្រាទីផ្សារ។ លើសពីនេះ ប្រទេសជាច្រើនកំពុងដោះស្រាយជាមួយច្បាប់ពន្ធដារនៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបង់ចំណែកដោយយុត្តិធម៌របស់ពួកគេ។ ការខកខានក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទប្បញ្ញត្តិ និងស្តង់ដារអាចនាំឱ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា អតុល្យភាពទីផ្សារ និងកង្វះប្រាក់ចំណូលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការផ្លូវច្បាប់ Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
បច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្រ្ត៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
ក្បួនដោះស្រាយបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) ឥឡូវនេះកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវិភាគទិន្នន័យវេជ្ជសាស្រ្តយ៉ាងច្រើនដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណគំរូ និងធ្វើការព្យាករណ៍ដែលអាចជួយក្នុងការរកឃើញជំងឺដំបូង។ ឧបករណ៍ដែលអាចពាក់បានផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ដូចជានាឡិកាឆ្លាតវៃ និងឧបករណ៍តាមដានកាយសម្បទា កាន់តែទំនើបឡើង ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព និងបុគ្គលតាមដានការវាស់វែងសុខភាព និងរកឃើញបញ្ហាដែលអាចកើតមាន។ ឧបករណ៍ និងបច្ចេកវិជ្ជាដែលកំពុងរីកចម្រើននេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពឱ្យធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវជាងមុន ផ្តល់ផែនការព្យាបាលផ្ទាល់ខ្លួន និងកែលម្អលទ្ធផលអ្នកជំងឺទាំងមូល។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះស៊ើបអង្កេតលើភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្រ្តដែលកំពុងដំណើរការមួយចំនួនដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
សុខភាពផ្លូវចិត្ត៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ការព្យាបាលបែបប្រលោមលោក និងបច្ចេកទេសបានវិវត្តន៍ដើម្បីបំពេញតម្រូវការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងនីតិវិធីដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតទៅលើនៅឆ្នាំ 2023។ ជាឧទាហរណ៍ ខណៈពេលដែលការព្យាបាលការនិយាយបែបប្រពៃណី និងថ្នាំនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ វិធីសាស្ត្រច្នៃប្រឌិតផ្សេងទៀត រួមទាំងការជឿនលឿនផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត ការពិតនិម្មិត និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI ) ក៏កំពុងលេចចេញមក។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការបង្កើតថ្មីទាំងនេះជាមួយនឹងការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តធម្មតាអាចបង្កើនល្បឿន និងប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលផ្លូវចិត្តយ៉ាងសំខាន់។ ជាឧទាហរណ៍ ការប្រើប្រាស់ការពិតនិម្មិត អនុញ្ញាតឱ្យមានបរិយាកាសសុវត្ថិភាព និងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការព្យាបាលដោយការប៉ះពាល់។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ក្បួនដោះស្រាយ AI អាចជួយអ្នកព្យាបាលរោគក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគំរូ និងការរៀបចំផែនការព្យាបាលតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់បុគ្គល។
បញ្ជី
ប៉ូលីស និងឧក្រិដ្ឋកម្ម៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
ការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) និងប្រព័ន្ធទទួលស្គាល់នៅក្នុងប៉ូលីសកំពុងកើនឡើង ហើយទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះអាចបង្កើនការងាររបស់ប៉ូលីសក៏ដោយ ក៏ពួកគេតែងតែលើកឡើងពីកង្វល់ខាងសីលធម៌ដ៏សំខាន់។ ឧទាហរណ៍ ក្បួនដោះស្រាយជួយក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃប៉ូលីស ដូចជាការទស្សន៍ទាយចំណុចក្តៅនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម ការវិភាគរូបភាពសម្គាល់មុខ និងការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃជនសង្ស័យ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌នៃប្រព័ន្ធ AI ទាំងនេះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតជាប្រចាំ ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសក្តានុពលនៃភាពលំអៀង និងការរើសអើង។ ការប្រើប្រាស់ AI ក្នុងប៉ូលីសក៏ចោទជាសំណួរអំពីទំនួលខុសត្រូវផងដែរ ព្រោះជារឿយៗវាត្រូវតែបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយក្បួនដោះស្រាយ។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងពិចារណាអំពីនិន្នាការមួយចំនួននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាប៉ូលីស និងឧក្រិដ្ឋកម្ម (និងផលវិបាកផ្នែកសីលធម៌របស់ពួកគេ) ដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
នយោបាយ៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
នយោបាយ​ពិតជា​មិន​នៅ​តែ​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​រីក​ចម្រើន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​នោះ​ទេ​។ ជាឧទាហរណ៍ បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) ព័ត៌មានមិនពិត និង "ការក្លែងបន្លំយ៉ាងជ្រៅ" ជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់នយោបាយពិភពលោក និងរបៀបដែលព័ត៌មានត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ និងយល់ឃើញ។ ការកើនឡើងនៃបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះបានធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់បុគ្គល និងស្ថាប័នក្នុងការរៀបចំរូបភាព វីដេអូ និងសំឡេង បង្កើតការក្លែងបន្លំយ៉ាងជ្រៅដែលពិបាកនឹងរកឃើញ។ និន្នាការនេះបាននាំឱ្យមានការកើនឡើងនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ដើម្បីជះឥទ្ធិពលលើមតិសាធារណៈ រៀបចំការបោះឆ្នោត និងការបែងចែកសាបព្រួស ដែលនៅទីបំផុតនាំទៅរកការថយចុះនៃការជឿទុកចិត្តលើប្រភពព័ត៌មានប្រពៃណី និងអារម្មណ៍ទូទៅនៃភាពច្របូកច្របល់ និងភាពមិនច្បាស់លាស់។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងស្វែងយល់ពីនិន្នាការមួយចំនួនជុំវិញបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងនយោបាយដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023។
បញ្ជី
មនុស្សយន្ត៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកកំពុងធ្វើបដិវត្តន៍ពីរបៀបដែលកញ្ចប់ត្រូវបានចែកចាយ កាត់បន្ថយពេលវេលាដឹកជញ្ជូន និងផ្តល់នូវភាពបត់បែនកាន់តែច្រើន។ ទន្ទឹមនឹងនោះ យន្តហោះដ្រូនស៊ើបការណ៍ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ ចាប់ពីការត្រួតពិនិត្យព្រំដែន រហូតដល់ត្រួតពិនិត្យដំណាំ។ "Cobots" ឬមនុស្សយន្តដែលសហការគ្នាក៏កំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្ម ដោយធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកមនុស្សដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងផលិតភាព។ ម៉ាស៊ីនទាំងនេះអាចផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមទាំងការពង្រឹងសុវត្ថិភាព ការចំណាយទាប និងគុណភាពប្រសើរឡើង។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងពិនិត្យមើលការវិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមនុស្សយន្តដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
លំហ៖ របាយការណ៍និន្នាការឆ្នាំ 2023, Quantumrun Foresight
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ទីផ្សារបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៃលំហអាកាស ដែលនាំឱ្យក្រុមហ៊ុន និងប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងវិនិយោគលើវិស័យដែលទាក់ទងនឹងលំហអាកាសកើនឡើង។ និន្នាការនេះបានបង្កើតឱកាសថ្មីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ និងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ដូចជាការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប ទេសចរណ៍អវកាស និងការទាញយកធនធាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកើនឡើងនៃសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនេះក៏កំពុងនាំឱ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងនយោបាយពិភពលោក ខណៈដែលប្រទេសនានាប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានធនធានដ៏មានតម្លៃ និងស្វែងរកការបង្កើតភាពលេចធ្លោនៅលើឆាក។ ការធ្វើ​យោធា​លើ​លំហ​អាកាស​ក៏​ជា​កង្វល់​ដែល​កំពុង​កើនឡើង​ផងដែរ​នៅពេល​ប្រទេស​នានា​បង្កើន​សមត្ថភាព​យោធា​របស់ខ្លួន​ក្នុង​គន្លង​គោចរ​និង​ក្រៅ​។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការទាក់ទងនឹងលំហ និងឧស្សាហកម្មដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
ការដឹកជញ្ជូន៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
និន្នាការនៃការដឹកជញ្ជូនកំពុងផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកបណ្តាញប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងពហុមុខងារ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូន និងកែលម្អគុណភាពខ្យល់។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរពីមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបែបប្រពៃណី ដូចជារថយន្តដែលប្រើប្រេងម៉ាស៊ូត ទៅជាជម្រើសដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចជារថយន្តអគ្គិសនី ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ការជិះកង់ និងការដើរជាដើម។ រដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលកំពុងបង្កើនការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរនេះ ការកែលម្អលទ្ធផលបរិស្ថាន និងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងការបង្កើតការងារ។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការដឹកជញ្ជូនដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។
បញ្ជី
ការងារ និងការងារ៖ របាយការណ៍និន្នាការ 2023, Quantumrun Foresight
ការងារពីចម្ងាយ សេដ្ឋកិច្ចធំ និងការកើនឡើងឌីជីថលបានផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលមនុស្សធ្វើការ និងធ្វើអាជីវកម្ម។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ភាពជឿនលឿននៃបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) និងមនុស្សយន្តកំពុងអនុញ្ញាតឱ្យអាជីវកម្មធ្វើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងបង្កើតឱកាសការងារថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យដូចជា ការវិភាគទិន្នន័យ និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បច្ចេកវិទ្យា AI ក៏អាចនាំទៅរកការបាត់បង់ការងារ និងលើកទឹកចិត្តកម្មករឱ្យមានជំនាញ និងសម្របខ្លួនទៅនឹងទិដ្ឋភាពឌីជីថលថ្មី។ ជាងនេះទៅទៀត បច្ចេកវិទ្យាថ្មី គំរូការងារ និងការផ្លាស់ប្តូរសក្ដានុពលរបស់និយោជក-និយោជិត ក៏ជំរុញឱ្យក្រុមហ៊ុនរៀបចំការងារឡើងវិញ និងកែលម្អបទពិសោធន៍បុគ្គលិកផងដែរ។ ផ្នែករបាយការណ៍នេះនឹងគ្របដណ្តប់លើនិន្នាការទីផ្សារការងារដែល Quantumrun Foresight កំពុងផ្តោតលើនៅឆ្នាំ 2023 ។