ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុន

Quantumrun បោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំលើក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយផ្អែកលើលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបន្តអាជីវកម្មរហូតដល់ឆ្នាំ 2030។ ចុចលើបញ្ជីណាមួយខាងក្រោមដើម្បីពិនិត្យមើលចំណាត់ថ្នាក់។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលយើងប្រើដើម្បីដាក់ពិន្ទុលើរបាយការណ៍ចំណាត់ថ្នាក់ Quantumrun និងចំណុចទិន្នន័យដែលប្រើដើម្បីដាក់ពិន្ទុ សូមធ្វើតាមតំណខាងក្រោម៖

ការណែនាំអំពីចំណាត់ថ្នាក់ Quantumrun

ចំណុចទិន្នន័យប្រើសម្រាប់ការវាស់វែង