អនាគតនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត

អត្ថបទចំណងជើងរង (ប្រើតែប៊ូតុង 'បិទភ្ជាប់ពីពាក្យ' ដើម្បីចម្លង និងបិទភ្ជាប់អត្ថបទដោយសុវត្ថិភាពពីឯកសារ Word)

តើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) នាពេលអនាគតនឹងកែប្រែសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេច? តើ​យើង​នឹង​រស់​នៅ​ក្នុង​ពេល​អនាគត​ដែល​យើង​រួម​រស់​ជាមួយ​មនុស្ស​យន្ត AI (សង្គ្រាម​ផ្កាយ) ឬ​តើ​យើង​នឹង​បៀតបៀន និង​ធ្វើ​ជា​ទាសករ​សត្វ AI (Bladerunner) ជំនួស​វិញ? ស្វែងយល់ពីអាថ៌កំបាំងខាងក្នុងអំពីអនាគតនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។

ឥណទានរូបភាព:

Flickr ដោយ Digiart2001 | jason.kuffer