អនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ច

អត្ថបទចំណងជើងរង (ប្រើតែប៊ូតុង 'បិទភ្ជាប់ពីពាក្យ' ដើម្បីចម្លង និងបិទភ្ជាប់អត្ថបទដោយសុវត្ថិភាពពីឯកសារ Word)

វិសមភាពទ្រព្យសម្បត្តិ។ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម។ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។ ការពង្រីកជីវិត។ និងកំណែទម្រង់ពន្ធ។ ស្វែងយល់ពីអាថ៌កំបាំងខាងក្នុងអំពីរបៀបដែលនិន្នាការទាំងអស់នេះនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់យើង។

អនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ច

ឥណទានរូបភាព:

iStock