អនាគតនៃការងារ

អត្ថបទចំណងជើងរង (ប្រើតែប៊ូតុង 'បិទភ្ជាប់ពីពាក្យ' ដើម្បីចម្លង និងបិទភ្ជាប់អត្ថបទដោយសុវត្ថិភាពពីឯកសារ Word)

47% នៃការងារហៀបនឹងបាត់។ ស្វែងយល់ថាតើឧស្សាហកម្មណាខ្លះដែលត្រូវបានកំណត់ថានឹងកើនឡើង និងធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះ ក៏ដូចជាកម្លាំងដែលកំពុងរំខានដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។ ទទួលបានអាថ៌កំបាំងខាងក្នុងអំពីអនាគតនៃការងារ។

ឥណទានរូបភាព:

Flickr ដោយ Digiart2001 | jason.kuffer