ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು

2050 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುರೂಪಿಸಬಹುದು.