2035-ലെ ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രവചനങ്ങൾ

5-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള 2035 പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കുക, ഈ രാജ്യം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സംസ്കാരം, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയിൽ കാര്യമായ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനുവേണ്ടിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

Quantumrun ദീർഘവീക്ഷണം ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി; എ പ്രവണത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനം തന്ത്രപരമായ ദീർഘവീക്ഷണം കമ്പനികളെ ഭാവിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ദീർഘവീക്ഷണത്തിലെ പ്രവണതകൾ. സമൂഹം അനുഭവിച്ചേക്കാവുന്ന നിരവധി ഭാവികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണിത്.

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ ഫിലിപ്പൈൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനായുള്ള സർക്കാർ പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

2035-ലെ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന സാമ്പത്തിക സംബന്ധമായ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനായുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ സംസ്കാര പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

2035-ലെ പ്രതിരോധ പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ ഫിലിപ്പൈൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • പരാജയപ്പെട്ട ട്രാഫിക് ഇടപെടലുകൾ മനിലയിലെ ഗതാഗതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ചെലവ് 68-ൽ പ്രതിദിനം 2018 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം 105 മില്യൺ ഡോളറായി ഉയർത്തുന്നു. സാധ്യത 40%1
  • 47 റെയിൽവേ, 29 റോഡ്, 14 എക്‌സ്പ്രസ് വേ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് നന്ദി, ഈ വർഷം മനിലയിലെ പ്രതിദിന ഗതാഗത ചെലവ് പ്രതിദിനം 15 മില്യൺ ഡോളർ എന്ന എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിരക്കിലെത്തി. സാധ്യത 50%1

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • 2015 മുതൽ ആഗോള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പാദനം ഇരട്ടിയായി, ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാച്ചെറ്റുകളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഉൽപ്പാദനം കാരണം ഫിലിപ്പീൻസ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. സാധ്യത 40%1

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ ശാസ്ത്ര പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ ആരോഗ്യ പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആരോഗ്യ സംബന്ധിയായ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • 60% ത്തിലധികം ജനസംഖ്യയുടെ ശതമാനം ഈ വർഷം 14% ൽ എത്തിയതിനാൽ രാജ്യത്ത് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു 'വൃദ്ധജനസംഖ്യ' ഉണ്ട്. സാധ്യത 60%1
  • 2030 നും 2035 നും ഇടയിൽ ഫിലിപ്പീൻസിൽ 'വാർദ്ധക്യമുള്ള ജനസംഖ്യ' ഉണ്ടാകും - CPD.ബന്ധം

2035 മുതൽ കൂടുതൽ പ്രവചനങ്ങൾ

2035 മുതലുള്ള മികച്ച ആഗോള പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കുക - ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ റിസോഴ്സ് പേജിനായി അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത അപ്ഡേറ്റ്

ജനുവരി 7, 2022. അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 7 ജനുവരി 2020-ന്.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ?

ഒരു തിരുത്തൽ നിർദ്ദേശിക്കുക ഈ പേജിന്റെ ഉള്ളടക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ.

കൂടാതെ, ഞങ്ങൾക്ക് ടിപ്പ് നൽകുക ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാവി വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രവണതയെക്കുറിച്ചോ.