യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രവചനങ്ങൾ

2050 വരെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ലോകത്തെ എങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിച്ചേക്കാം.