2038-ലെ പ്രവചനങ്ങൾ | ഭാവി ടൈംലൈൻ

12-ലെ 2038 പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കുക, ലോകം ചെറുതും വലുതുമായ വിധത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷം; നമ്മുടെ സംസ്കാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യം, ബിസിനസ്സ് മേഖലകളിലുടനീളമുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനുവേണ്ടിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

Quantumrun ദീർഘവീക്ഷണം ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി; ഭാവി പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് കമ്പനികളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് തന്ത്രപരമായ ദീർഘവീക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനം. സമൂഹം അനുഭവിച്ചേക്കാവുന്ന നിരവധി ഭാവികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണിത്.

2038-ലെ വേഗത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ

വേഗത്തിലുള്ള പ്രവചനം
  • ടൈറ്റന്റെ സമുദ്രങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ നാസ ഒരു സ്വയംഭരണ അന്തർവാഹിനി അയയ്ക്കുന്നു. 1
  • കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ ഉരഗ ജീവികളുടെയും ജീനോമുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു 1
  • ബധിരത, ഏത് ഘട്ടത്തിലും, സുഖപ്പെടുത്തുന്നു 1
  • ലോകജനസംഖ്യ 9,032,348,000 ൽ എത്തുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 1
  • ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ലോക വിൽപ്പന 18,446,667 ആയി 1
  • പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ആഗോള മൊബൈൽ വെബ് ട്രാഫിക് 546 എക്സാബൈറ്റുകൾക്ക് തുല്യമാണ് 1
  • ആഗോള ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക് 1,412 എക്സാബൈറ്റുകളായി വളരുന്നു 1

2038-ലെ രാജ്യ പ്രവചനങ്ങൾ

ഇനിപ്പറയുന്നതുൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക 2038-നെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കുക:

എല്ലാം കാണുക

2038-ലെ സാങ്കേതിക പ്രവചനങ്ങൾ

2038-ൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

എല്ലാം കാണുക

2038-ലെ ബിസിനസ് വാർത്തകൾ

2038-ൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ബിസിനസ് സംബന്ധമായ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

എല്ലാം കാണുക

2038-ലെ സാംസ്കാരിക പ്രവചനങ്ങൾ

2038-ൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

എല്ലാം കാണുക

എല്ലാം കാണുക

2038-ലെ ശാസ്ത്ര പ്രവചനങ്ങൾ

2038-ൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

എല്ലാം കാണുക

2038-ലെ ആരോഗ്യ പ്രവചനങ്ങൾ

2038-ലെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ:

എല്ലാം കാണുക

ചുവടെയുള്ള ടൈംലൈൻ ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ഭാവി വർഷത്തിലെ ട്രെൻഡുകൾ കണ്ടെത്തുക