2038 ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

1 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ 2038 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਖੋਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ।

Quantumrun ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ; ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਕੋਲਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ: 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ1

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸਿਹਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ - ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇਸ ਸਰੋਤ ਪੰਨੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਡੇਟ

7 ਜਨਵਰੀ, 2022। ਆਖਰੀ ਵਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਝਾਅ?

ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ।