ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।