2038 ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ 2038 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਖੋਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ।

Quantumrun ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ; ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 2038 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 2038 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 2038 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

2038 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ: 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ1

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 2038 ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 2038 ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2038 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 2038 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 2038 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2038 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 2038 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

2038 ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ

2038 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ - ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਇਸ ਸਰੋਤ ਪੰਨੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਡੇਟ

7 ਜਨਵਰੀ, 2022। ਆਖਰੀ ਵਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਝਾਅ?

ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ।