සමාගම් ශ්‍රේණිගත කිරීම්

Quantumrun විසින් 2030 දක්වා ව්‍යාපාරවල රැඳී සිටීමේ සම්භාවිතාව මත පදනම්ව ගෝලීය වශයෙන් සමාගම් දහස් ගණනක වාර්ෂික ශ්‍රේණිගත කිරීම් වාර්තා ප්‍රකාශයට පත් කරයි. ශ්‍රේණිගත කිරීම් සමාලෝචනය කිරීමට පහත ලැයිස්තුවක් මත ක්ලික් කරන්න.

Quantumrun ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තා ලකුණු කිරීමට අප භාවිතා කරන නිර්ණායක සහ ඒවා ලකුණු කිරීමට භාවිතා කරන දත්ත ලකුණු ගැන වැඩිදුර දැන ගැනීමට පහත සබැඳි අනුගමනය කරන්න:

Quantumrun ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ලකුණු මාර්ගෝපදේශය

මිනුම් සඳහා භාවිතා කරන දත්ත ලක්ෂ්ය