2038 සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ අනාවැකි

1 දී ඔස්ට්‍රේලියාව පිළිබඳ අනාවැකි 2038ක් කියවන්න, මේ රට එහි දේශපාලනය, ආර්ථික විද්‍යාව, තාක්ෂණය, සංස්කෘතිය සහ පරිසරයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් අත්විඳින වසරක් වනු ඇත. එය ඔබේ අනාගතයයි, ඔබ කුමක් සඳහා දැයි සොයා ගන්න.

Quantumrun Foresight මෙම ලැයිස්තුව සකස් කර ඇත; අනාගත ප්‍රවණතාවලින් දියුණු වීමට සමාගම්වලට උපකාර කිරීම සඳහා උපාය මාර්ගික දුරදක්නා භාවිතා කරන අනාගතවාදී උපදේශන සමාගමකි.

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා අනාවැකි

2038 දී ඔස්ට්‍රේලියාවට බලපාන ජාත්‍යන්තර සබඳතා අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා දේශපාලන අනාවැකි

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාවට බලපාන දේශපාලන සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා රජයේ අනාවැකි

2038 දී ඔස්ට්‍රේලියාවට බලපාන රජය සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා ආර්ථික අනාවැකි

2038 දී ඔස්ට්‍රේලියාවට බලපාන ආර්ථිකය සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා තාක්ෂණික අනාවැකි

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාවට බලපාන තාක්‍ෂණය ආශ්‍රිත අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා සංස්කෘතික අනාවැකි

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාවට බලපාන සංස්කෘතිය ආශ්‍රිත අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2038 සඳහා ආරක්ෂක අනාවැකි

2038 දී ඔස්ට්‍රේලියාවට බලපාන ආරක්‍ෂාව සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා යටිතල පහසුකම් අනාවැකි

2038 දී ඔස්ට්‍රේලියාවට බලපාන යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • නිව් සවුත් වේල්ස් ගල් අඟුරු ජනක යන්ත්‍ර විශ්‍රාම ගොස් ඇත. සම්භාවිතාව: සියයට 651

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා පාරිසරික අනාවැකි

2038 දී ඔස්ට්‍රේලියාවට බලපාන පරිසර ආශ්‍රිත අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාව සඳහා විද්‍යාත්මක අනාවැකි

2038 දී ඕස්ට්‍රේලියාවට බලපාන විද්‍යාව ආශ්‍රිත අනාවැකි වලට ඇතුළත් වන්නේ:

2038 දී ඔස්ට්‍රේලියාව සඳහා සෞඛ්‍ය අනාවැකි

2038 දී ඔස්ට්‍රේලියාවට බලපාන සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2038 සිට තවත් අනාවැකි

2038 සිට ඉහළම ගෝලීය අනාවැකි කියවන්න - මෙහි ක්ලික් කරන්න

මෙම සම්පත් පිටුව සඳහා ඊළඟ කාලසටහන්ගත යාවත්කාලීනය

7 ජනවාරි 2022. අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 7 ජනවාරි 2020.

යෝජනා?

නිවැරදි කිරීමක් යෝජනා කරන්න මෙම පිටුවේ අන්තර්ගතය වැඩිදියුණු කිරීමට.

තවද, අපට ඉඟි කරන්න ඔබ අප ආවරණය කිරීමට කැමති අනාගත විෂයයක් හෝ ප්‍රවණතාවක් ගැන.