2038 සඳහා එක්සත් ජනපද අනාවැකි

2 දී එක්සත් ජනපදය පිළිබඳ අනාවැකි 2038 කියවන්න, මෙම රට එහි දේශපාලනය, ආර්ථිකය, තාක්ෂණය, සංස්කෘතිය සහ පරිසරයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් අත්විඳිනු ඇත. එය ඔබේ අනාගතයයි, ඔබ කුමක් සඳහා දැයි සොයා ගන්න.

Quantumrun Foresight මෙම ලැයිස්තුව සකස් කර ඇත; අනාගත ප්‍රවණතාවලින් දියුණු වීමට සමාගම්වලට උපකාර කිරීම සඳහා උපාය මාර්ගික දුරදක්නා භාවිතා කරන අනාගතවාදී උපදේශන සමාගමකි.

2038 දී එක්සත් ජනපදය සඳහා ජාත්‍යන්තර සබඳතා අනාවැකි

2038 දී එක්සත් ජනපදයට බලපාන ජාත්‍යන්තර සබඳතා අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2038 දී එක්සත් ජනපදය සඳහා දේශපාලන අනාවැකි

2038 දී එක්සත් ජනපදයට බලපාන දේශපාලනය සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2038 දී එක්සත් ජනපදය සඳහා රජයේ අනාවැකි

2038 දී එක්සත් ජනපදයට බලපෑම් කිරීමට රජය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2038 දී එක්සත් ජනපදය සඳහා ආර්ථික අනාවැකි

2038 දී එක්සත් ජනපදයට බලපාන ආර්ථිකය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

  • ඇමරිකාවේ තරුණ ජනගහනය හැකිලීම හේතුවෙන් තවත් විද්‍යාල වසා දැමේ. සම්භාවිතාව: සියයට 701

2038 දී එක්සත් ජනපදය සඳහා තාක්ෂණික අනාවැකි

2038 දී එක්සත් ජනපදයට බලපෑම් කිරීමට තාක්ෂණය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2038 දී එක්සත් ජනපදය සඳහා සංස්කෘතික අනාවැකි

2038 දී එක්සත් ජනපදයට බලපෑම් කිරීමට සංස්කෘතිය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2038 සඳහා ආරක්ෂක අනාවැකි

2038 දී එක්සත් ජනපදයට බලපෑම් කිරීමට ආරක්ෂක සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2038 දී එක්සත් ජනපදය සඳහා යටිතල පහසුකම් අනාවැකි

2038 දී එක්සත් ජනපදයට බලපෑම් කිරීමට යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2038 දී එක්සත් ජනපදය සඳහා පාරිසරික අනාවැකි

2038 දී එක්සත් ජනපදයට බලපෑම් කිරීමට පරිසරය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2038 දී එක්සත් ජනපදය සඳහා විද්‍යා අනාවැකි

2038 දී එක්සත් ජනපදයට බලපාන විද්‍යාව ආශ්‍රිත අනාවැකි වලට ඇතුළත් වන්නේ:

2038 දී එක්සත් ජනපදය සඳහා සෞඛ්ය අනාවැකි

2038 දී එක්සත් ජනපදයට බලපාන සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2038 සිට තවත් අනාවැකි

2038 සිට ඉහළම ගෝලීය අනාවැකි කියවන්න - මෙහි ක්ලික් කරන්න

මෙම සම්පත් පිටුව සඳහා ඊළඟ කාලසටහන්ගත යාවත්කාලීනය

7 ජනවාරි 2022. අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 7 ජනවාරි 2020.

යෝජනා?

නිවැරදි කිරීමක් යෝජනා කරන්න මෙම පිටුවේ අන්තර්ගතය වැඩිදියුණු කිරීමට.

තවද, අපට ඉඟි කරන්න ඔබ අප ආවරණය කිරීමට කැමති අනාගත විෂයයක් හෝ ප්‍රවණතාවක් ගැන.