2031 සඳහා අනාවැකි | අනාගත කාලසටහන

10 සඳහා අනාවැකි 2031 කියවන්න, ලෝකය විශාල හා කුඩා ආකාරවලින් පරිවර්තනය වනු ඇත; මෙයට අපගේ සංස්කෘතිය, තාක්‍ෂණය, විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය සහ ව්‍යාපාරික අංශවල බාධා කිරීම් ඇතුළත් වේ. එය ඔබේ අනාගතයයි, ඔබ කුමක් සඳහා දැයි සොයා ගන්න.

Quantumrun Foresight මෙම ලැයිස්තුව සකස් කර ඇත; ඒ ප්රවණතා බුද්ධිය භාවිතා කරන උපදේශන සමාගම උපායමාර්ගික දුරදක්නා අනාගතයේ සිට සමාගම් දියුණු වීමට උපකාර කිරීමට දුරදක්නා ප්රවණතා. මෙය අනාගතයේ සමාජය අත්විඳිය හැකි බොහෝ දේවලින් එකක් පමණි.

2031 සඳහා වේගවත් අනාවැකි

  • විශ්ව භාෂා පරිවර්තක ඉයර්බඩ් හෝ වැඩි දියුණු කළ රියැලිටි වීදුරු භාවිතයෙන් තත්‍ය කාලීන භාෂා පරිවර්තනය සහ අර්ථ නිරූපණය දැන් ප්‍රවේශ විය හැකි බැවින්, භාෂාව තවදුරටත් පුද්ගලයන් සහ සංස්කෘතීන් අතර බාධකයක් නොවේ. (සම්භාවිතාව 90%)1
  • සංවර්ධිත රටවල කර්මාන්තශාලාවලින් බහුතරයක් දැන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කාර්යයන් වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සඳහා AI බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන රොබෝ හවුල්කරුවන් එකක් හෝ කිහිපයක් සමඟ වැඩ කරති; මෙම රොබෝවරුන් සමඟ වැඩ කිරීම පිළිගන්නා සාම්ප්‍රදායික නිල් කරපටි ශ්‍රමයට නව නිපුණතා කට්ටල වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. (සම්භාවිතාව 70%)1
  • පරිවර්තන ඉයර්බඩ් ක්ෂණික පරිවර්තනයට ඉඩ සලසයි, විදේශ සංචාර වඩාත් පහසු කරයි. 1
වේගවත් අනාවැකි
  • ලෝක ජනගහනය 8,569,999,000 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත 1
  • ලෝක විදුළි වාහන අලෙවිය 13,826,667 දක්වා ළඟා වේ 1
  • පුරෝකථනය කළ ගෝලීය ජංගම වෙබ් ගමනාගමනය exabytes 266 ට සමාන වේ 1
  • ගෝලීය අන්තර්ජාල ගමනාගමනය exabytes 782 දක්වා වර්ධනය වේ 1

2031 සඳහා තාක්ෂණික අනාවැකි

දැක්ම සියලු

2031 සඳහා සංස්කෘතික අනාවැකි

2031 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට සංස්කෘතිය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

දැක්ම සියලු

දැක්ම සියලු

2031 සඳහා විද්‍යා අනාවැකි

2031 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට නියමිත විද්‍යාව ආශ්‍රිත අනාවැකි වලට ඇතුළත් වන්නේ:

දැක්ම සියලු

2031 සඳහා සෞඛ්ය අනාවැකි

2031 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට නියමිත සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

දැක්ම සියලු

පහත කාලරේඛා බොත්තම් භාවිතයෙන් තවත් අනාගත වසරක ප්‍රවණතා සොයා ගන්න