2038 සඳහා අනාවැකි | අනාගත කාලසටහන

12 සඳහා අනාවැකි 2038 කියවන්න, ලෝකය විශාල හා කුඩා ආකාරවලින් පරිවර්තනය වනු ඇත; මෙයට අපගේ සංස්කෘතිය, තාක්‍ෂණය, විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය සහ ව්‍යාපාරික අංශවල බාධා කිරීම් ඇතුළත් වේ. එය ඔබේ අනාගතයයි, ඔබ කුමක් සඳහා දැයි සොයා ගන්න.

2038 සඳහා වේගවත් අනාවැකි

වේගවත් අනාවැකි
  • නාසා ආයතනය ටයිටන්ගේ සාගර ගවේෂණය සඳහා ස්වයංක්‍රීය සබ්මැරීනයක් යවයි. 1
  • සොයාගත් සියලුම උරග විශේෂවල ජෙනෝම අනුපිළිවෙලට 1
  • බිහිරි බව, ඕනෑම අවස්ථාවක, සුව වේ 1
  • ලෝක ජනගහනය 9,032,348,000 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත 1
  • ලෝක විදුළි වාහන අලෙවිය 18,446,667 දක්වා ළඟා වේ 1
  • පුරෝකථනය කළ ගෝලීය ජංගම වෙබ් ගමනාගමනය exabytes 546 ට සමාන වේ 1
  • ගෝලීය අන්තර්ජාල ගමනාගමනය exabytes 1,412 දක්වා වර්ධනය වේ 1

2038 සඳහා සංස්කෘතික අනාවැකි

2038 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට සංස්කෘතිය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

දැක්ම සියලු

දැක්ම සියලු

2038 සඳහා විද්‍යා අනාවැකි

2038 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට නියමිත විද්‍යාව ආශ්‍රිත අනාවැකි වලට ඇතුළත් වන්නේ:

දැක්ම සියලු

2038 සඳහා සෞඛ්ය අනාවැකි

2038 සඳහා අදාළ සෞඛ්‍ය ලිපි:

දැක්ම සියලු

පහත කාලරේඛා බොත්තම් භාවිතයෙන් තවත් අනාගත වසරක ප්‍රවණතා සොයා ගන්න