2038 සඳහා අනාවැකි | අනාගත කාලසටහන

12 සඳහා අනාවැකි 2038 කියවන්න, ලෝකය විශාල හා කුඩා ආකාරවලින් පරිවර්තනය වනු ඇත; මෙයට අපගේ සංස්කෘතිය, තාක්‍ෂණය, විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය සහ ව්‍යාපාරික අංශවල බාධා කිරීම් ඇතුළත් වේ. එය ඔබේ අනාගතයයි, ඔබ කුමක් සඳහා දැයි සොයා ගන්න.

Quantumrun Foresight මෙම ලැයිස්තුව සකස් කර ඇත; අනාගත ප්‍රවණතාවලින් සමාගම්වලට දියුණු වීමට උපකාර කිරීම සඳහා උපාය මාර්ගික දුරදක්නා භාවිතා කරන අනාගතවාදී උපදේශන සමාගමකි. මෙය අනාගතයේ සමාජය අත්විඳිය හැකි බොහෝ දේවලින් එකක් පමණි.

2038 සඳහා වේගවත් අනාවැකි

වේගවත් අනාවැකි
  • නාසා ආයතනය ටයිටන්ගේ සාගර ගවේෂණය සඳහා ස්වයංක්‍රීය සබ්මැරීනයක් යවයි. 1
  • සොයාගත් සියලුම උරග විශේෂවල ජෙනෝම අනුපිළිවෙලට 1
  • බිහිරි බව, ඕනෑම අවස්ථාවක, සුව වේ 1
  • ලෝක ජනගහනය 9,032,348,000 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත 1
  • ලෝක විදුළි වාහන අලෙවිය 18,446,667 දක්වා ළඟා වේ 1
  • පුරෝකථනය කළ ගෝලීය ජංගම වෙබ් ගමනාගමනය exabytes 546 ට සමාන වේ 1
  • ගෝලීය අන්තර්ජාල ගමනාගමනය exabytes 1,412 දක්වා වර්ධනය වේ 1

2038 සඳහා සංස්කෘතික අනාවැකි

2038 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට සංස්කෘතිය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

දැක්ම සියලු

දැක්ම සියලු

2038 සඳහා විද්‍යා අනාවැකි

2038 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට නියමිත විද්‍යාව ආශ්‍රිත අනාවැකි වලට ඇතුළත් වන්නේ:

දැක්ම සියලු

2038 සඳහා සෞඛ්ය අනාවැකි

2038 සඳහා අදාළ සෞඛ්‍ය ලිපි:

දැක්ම සියලු

පහත කාලරේඛා බොත්තම් භාවිතයෙන් තවත් අනාගත වසරක ප්‍රවණතා සොයා ගන්න