2046 සඳහා අනාවැකි | අනාගත කාලසටහන

7 සඳහා අනාවැකි 2046 කියවන්න, ලෝකය විශාල හා කුඩා ආකාරවලින් පරිවර්තනය වනු ඇත; මෙයට අපගේ සංස්කෘතිය, තාක්‍ෂණය, විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය සහ ව්‍යාපාරික අංශවල බාධා කිරීම් ඇතුළත් වේ. එය ඔබේ අනාගතයයි, ඔබ කුමක් සඳහා දැයි සොයා ගන්න.

Quantumrun Foresight මෙම ලැයිස්තුව සකස් කර ඇත; ඒ ප්රවණතා බුද්ධිය භාවිතා කරන උපදේශන සමාගම උපායමාර්ගික දුරදක්නා අනාගතයේ සිට සමාගම් දියුණු වීමට උපකාර කිරීමට දුරදක්නා ප්රවණතා. මෙය අනාගතයේ සමාජය අත්විඳිය හැකි බොහෝ දේවලින් එකක් පමණි.

2046 සඳහා වේගවත් අනාවැකි

  • සැලකිය යුතු ආර්ථික වාසි සඳහා රටවල් සහ සමාගම් වැඩි වැඩියෙන් ඇස්ටරොයිඩ පතල් දෙස බලයි; ග්‍රහක හඳුනාගැනීම, ස්වයංක්‍රීය පතල් කැණීම් තාක්ෂණයන් සහ 2020 සහ 2030 ගණන් වලදී අභ්‍යවකාශ පියාසැරි පිරිවැය ගෙන ඒම මගින් මෙම මාරුව සක්‍රීය කර ඇත. (සම්භාවිතාව 90%)1
  • AI ආයතන රජය තුළ AI නියෝජිතයෙකු ලබා ගනී. 1
  • එළිමහන් ස්ථිතික වෙළඳ ප්‍රචාරණය බොහෝ දුරට ගතික ඩිජිටල් ප්‍රචාරණයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ. 1
  • AI ආයතන රජය තුළ AI නියෝජිතයෙකු ලබා ගනී 1
  • එළිමහන් ස්ථිතික වෙළඳ ප්‍රචාරණය බොහෝ දුරට ගතික ප්‍රචාරණයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ 1
වේගවත් අනාවැකි
  • AI ආයතන රජය තුළ AI නියෝජිතයෙකු ලබා ගනී 1
  • එළිමහන් ස්ථිතික වෙළඳ ප්‍රචාරණය බොහෝ දුරට ගතික ප්‍රචාරණයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ 1
  • ලෝක ජනගහනය 9,510,267,000 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත 1
  • ලෝක විදුළි වාහන අලෙවිය 23,726,667 දක්වා ළඟා වේ 1

2046 සඳහා තාක්ෂණික අනාවැකි

2046 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට හැකි තාක්‍ෂණය සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

දැක්ම සියලු

2046 සඳහා සංස්කෘතික අනාවැකි

2046 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට සංස්කෘතිය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

දැක්ම සියලු

දැක්ම සියලු

පහත කාලරේඛා බොත්තම් භාවිතයෙන් තවත් අනාගත වසරක ප්‍රවණතා සොයා ගන්න