2048 සඳහා අනාවැකි | අනාගත කාලසටහන

2 සඳහා අනාවැකි 2048 කියවන්න, ලෝකය විශාල හා කුඩා ආකාරවලින් පරිවර්තනය වනු ඇත; මෙයට අපගේ සංස්කෘතිය, තාක්‍ෂණය, විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය සහ ව්‍යාපාරික අංශවල බාධා කිරීම් ඇතුළත් වේ. එය ඔබේ අනාගතයයි, ඔබ කුමක් සඳහා දැයි සොයා ගන්න.

Quantumrun Foresight මෙම ලැයිස්තුව සකස් කර ඇත; ඒ ප්රවණතා බුද්ධිය භාවිතා කරන උපදේශන සමාගම උපායමාර්ගික දුරදක්නා අනාගතයේ සිට සමාගම් දියුණු වීමට උපකාර කිරීමට දුරදක්නා ප්රවණතා. මෙය අනාගතයේ සමාජය අත්විඳිය හැකි බොහෝ දේවලින් එකක් පමණි.

2048 සඳහා වේගවත් අනාවැකි

වේගවත් අනාවැකි
  • ලෝක ජනගහනය 9,619,869,000 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත 1
  • ලෝක විදුළි වාහන අලෙවිය 25,046,667 දක්වා ළඟා වේ 1

2048 සඳහා තාක්ෂණික අනාවැකි

2048 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට හැකි තාක්‍ෂණය සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

දැක්ම සියලු

2048 සඳහා සංස්කෘතික අනාවැකි

2048 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට සංස්කෘතිය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

දැක්ම සියලු

දැක්ම සියලු

පහත කාලරේඛා බොත්තම් භාවිතයෙන් තවත් අනාගත වසරක ප්‍රවණතා සොයා ගන්න