කෘතිම බුද්ධියේ අනාගතය

උපමාතෘකා පෙළ (Word doc එකකින් පෙළ ආරක්ෂිතව පිටපත් කර ඇලවීමට 'Word වෙතින් අලවන්න' බොත්තම පමණක් භාවිතා කරන්න)

අනාගත කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AIs) අපගේ ආර්ථිකය සහ අපගේ සමාජය ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද? අපි AI-රොබෝ ජීවීන් (ala Star Wars) සමඟ සහජීවනයෙන් සිටින අනාගතයක අපි ජීවත් වෙමුද නැතහොත් ඒ වෙනුවට අපි AI ජීවීන් (Bladerunner) පීඩා කර වහල්භාවයට පත් කරමුද? කෘතිම බුද්ධියේ අනාගතය ගැන අභ්‍යන්තර රහස් ඉගෙන ගන්න.

පින්තූර ණය:

Flickr by Digiart2001 | jason.kuffer