ආර්ථිකයේ අනාගතය

උපමාතෘකා පෙළ (Word doc එකකින් පෙළ ආරක්ෂිතව පිටපත් කර ඇලවීමට 'Word වෙතින් අලවන්න' බොත්තම පමණක් භාවිතා කරන්න)

ධන අසමානතාවය. කාර්මික විප්ලවයක්. ස්වයංක්රීයකරණය. ජීවිත දිගුව. සහ බදු ප්‍රතිසංස්කරණ. අපගේ ගෝලීය ආර්ථිකයේ අනාගතය හැඩගැස්වීම සඳහා මෙම සියලු ප්‍රවණතා එකට ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ අභ්‍යන්තර රහස් ඉගෙන ගන්න.

පින්තූර ණය:

iStock