කාර්යයේ අනාගතය

උපමාතෘකා පෙළ (Word doc එකකින් පෙළ ආරක්ෂිතව පිටපත් කර ඇලවීමට 'Word වෙතින් අලවන්න' බොත්තම පමණක් භාවිතා කරන්න)

රැකියාවලින් 47% ක් අතුරුදහන් වීමට ආසන්නයි. ඉදිරි දශක කිහිපය තුළ ඉහළ යාමට සහ පහත වැටීමට නියමිත කර්මාන්ත මෙන්ම දැන් ඔබේ සේවා ස්ථානයේ පවතින තත්ත්වයට බාධා කරන බලවේග ඉගෙන ගන්න. කාර්යයේ අනාගතය පිළිබඳ අභ්‍යන්තර රහස් ලබා ගන්න.

පින්තූර ණය:

Flickr by Digiart2001 | jason.kuffer