Zoznamy trendov

zoznam
zoznam
Tento zoznam obsahuje poznatky o trendoch o budúcnosti podnikania, poznatky spracované v roku 2022.
36
zoznam
zoznam
Tento zoznam obsahuje informácie o trendoch o budúcich inováciách v oblasti dizajnu automobilov, ktoré boli vybrané v roku 2022.
50
zoznam
zoznam
Tento zoznam obsahuje informácie o trendoch o budúcnosti trendov smartfónov, ktoré boli vybrané v roku 2022.
44
zoznam
zoznam
Tento zoznam obsahuje poznatky o trendoch o budúcnosti klimatických zmien, poznatky pripravené v roku 2022.
90
zoznam
zoznam
Keďže technológia napreduje bezprecedentným tempom, etické dôsledky jej využívania sú čoraz zložitejšie. Otázky ako súkromie, dohľad a zodpovedné používanie údajov sa dostali do centra pozornosti s rýchlym rastom technológií vrátane inteligentných nositeľných zariadení, umelej inteligencie (AI) a internetu vecí (IoT). Etické používanie technológií tiež vyvoláva širšie spoločenské otázky týkajúce sa rovnosti, prístupu a rozdelenia výhod a škôd. V dôsledku toho sa etika okolo technológie stáva kritickejšou ako kedykoľvek predtým a vyžaduje si neustálu diskusiu a tvorbu politiky. Táto časť správy zdôrazní niekoľko nedávnych a prebiehajúcich trendov etiky údajov a technológií, na ktoré sa Quantumrun Foresight zameriava v roku 2023.
29
zoznam
zoznam
Tento zoznam obsahuje poznatky o trendoch o budúcnosti likvidácie odpadu, prehľady pripravené v roku 2023.
31
zoznam
zoznam
Tento zoznam obsahuje informácie o trendoch o budúcnosti telekomunikačného priemyslu, ktoré boli vybrané v roku 2023.
50
zoznam
zoznam
Tento zoznam obsahuje informácie o trendoch o budúcnosti svetovej populácie, ktoré boli vybrané v roku 2022.
56
zoznam
zoznam
Tento zoznam obsahuje poznatky o trendoch o budúcnosti ťažobného priemyslu, prehľady kurátorské v roku 2022.
59
zoznam
zoznam
Pandémia COVID-19 otriasla svetom podnikania naprieč odvetviami a prevádzkové modely už nikdy nemusia byť rovnaké. Napríklad rýchly prechod na prácu na diaľku a online obchod zrýchlil potrebu digitalizácie a automatizácie, čo navždy zmenilo spôsob podnikania spoločností. Táto časť správy bude pokrývať makropodnikové trendy, na ktoré sa Quantumrun Foresight zameriava v roku 2023, vrátane rastúcich investícií do technológií, ako je cloud computing, umelá inteligencia (AI) a internet vecí (IoT), aby sa zjednodušili operácie a lepšie slúžili zákazníkom. Zároveň bude rok 2023 nepochybne obsahovať mnoho výziev, ako je súkromie údajov a kybernetická bezpečnosť, keďže podniky sa pohybujú v neustále sa meniacom prostredí. V období, ktoré sa nazýva štvrtá priemyselná revolúcia, môžeme vidieť, ako sa spoločnosti – a povaha podnikania – vyvíjajú bezprecedentnou rýchlosťou.
26
zoznam
zoznam
Tento zoznam obsahuje poznatky o trendoch o budúcnosti verejnej dopravy, prehľady pripravené v roku 2022.
27
zoznam
zoznam
V posledných rokoch sa vyvinuli nové terapie a techniky, aby vyhovovali potrebám duševného zdravia. Táto časť správy sa bude zaoberať liečbou a procedúrami duševného zdravia, na ktoré sa Quantumrun Foresight zameriava v roku 2023. Napríklad, zatiaľ čo tradičné talk terapie a lieky sú stále široko používané, iné inovatívne prístupy, vrátane pokroku v psychedelike, virtuálnej realite a umelej inteligencii (AI ), vznikajú tiež. Kombinácia týchto inovácií s konvenčnými liečbami duševného zdravia môže výrazne zvýšiť rýchlosť a účinnosť terapií duševného zdravia. Použitie virtuálnej reality napríklad umožňuje bezpečné a kontrolované prostredie pre expozičnú terapiu. Algoritmy AI môžu zároveň pomôcť terapeutom identifikovať vzory a prispôsobiť plány liečby špecifickým potrebám jednotlivcov.
20
zoznam
zoznam
Od rozšírenia ľudskej AI až po „franken-algorithms“, táto časť správy sa bližšie pozrie na trendy v sektore AI/ML, na ktoré sa Quantumrun Foresight zameriava v roku 2023. Umelá inteligencia a strojové učenie umožňujú spoločnostiam robiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia, zefektívniť procesy a automatizovať úlohy. Toto narušenie nielenže transformuje trh práce, ale ovplyvňuje aj spoločnosť vo všeobecnosti a mení spôsob, akým ľudia komunikujú, nakupujú a získavajú informácie. Obrovské výhody technológií AI/ML sú jasné, ale môžu predstavovať výzvy aj pre organizácie a iné orgány, ktoré sa ich snažia implementovať, vrátane obáv týkajúcich sa etiky a súkromia.
27
zoznam
zoznam
Aj keď pandémia COVID-19 otriasla celosvetovou zdravotnou starostlivosťou, mohla v posledných rokoch urýchliť aj technologický a medicínsky pokrok v tomto odvetví. Táto časť správy sa bližšie pozrie na niektoré z tých prebiehajúcich vývojov v oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktoré sa Quantumrun Foresight zameriava v roku 2023. Napríklad pokroky v genetickom výskume a mikro a syntetickej biológii poskytujú nový pohľad na príčiny chorôb a stratégie prevencie a liečby. V dôsledku toho sa ťažisko zdravotnej starostlivosti presúva z reaktívnej liečby symptómov na proaktívny manažment zdravia. Precízna medicína – ktorá využíva genetické informácie na prispôsobenie liečby jednotlivcom – je čoraz rozšírenejšia, rovnako ako nositeľné technológie, ktoré modernizujú monitorovanie pacienta. Tieto trendy sú pripravené na transformáciu zdravotnej starostlivosti a zlepšenie výsledkov pacientov, ale nie sú bez niekoľkých etických a praktických výziev.
23
zoznam
zoznam
Svet zaznamenáva rýchly pokrok v environmentálnych technológiách, ktorých cieľom je znížiť negatívne ekologické dopady. Tieto technológie zahŕňajú mnoho oblastí, od obnoviteľných zdrojov energie a energeticky účinných budov až po systémy úpravy vody a ekologickú dopravu. Podobne aj podniky sú čoraz proaktívnejšie pri investíciách do udržateľnosti. Mnohí zintenzívňujú úsilie o zníženie svojej uhlíkovej stopy a minimalizáciu odpadu, vrátane investícií do obnoviteľnej energie, zavádzania udržateľných obchodných praktík a používania ekologických materiálov. Prijatím zelených technológií spoločnosti dúfajú, že znížia svoj vplyv na životné prostredie a zároveň budú ťažiť z úspor nákladov a zlepšenia reputácie značky. Táto časť správy sa bude týkať trendov v oblasti zelených technológií, na ktoré sa Quantumrun Foresight zameriava v roku 2023.
29
zoznam
zoznam
Politika určite nezostala nedotknutá technologickým pokrokom. Napríklad umelá inteligencia (AI), dezinformácie a „hlboké falzifikáty“ výrazne ovplyvňujú globálnu politiku a spôsob šírenia a vnímania informácií. Vzostup týchto technológií uľahčil jednotlivcom a organizáciám manipuláciu s obrázkami, videami a zvukom, čím sa vytvorili hlboké falzifikáty, ktoré je ťažké odhaliť. Tento trend viedol k nárastu dezinformačných kampaní s cieľom ovplyvňovať verejnú mienku, manipulovať voľby a zasievať rozdelenie, čo v konečnom dôsledku viedlo k poklesu dôvery v tradičné spravodajské zdroje a všeobecnému pocitu zmätku a neistoty. Táto časť správy bude skúmať niektoré trendy okolo technológie v politike, na ktoré sa Quantumrun Foresight zameriava v roku 2023.
22
zoznam
zoznam
Cieľom výročnej správy o trendoch Quantumrun Foresight je pomôcť jednotlivým čitateľom lepšie porozumieť tým trendom, ktoré budú formovať ich životy v nasledujúcich desaťročiach, a pomôcť organizáciám prijímať informovanejšie rozhodnutia, ktoré im umožnia riadiť ich strednodobé až dlhodobé stratégie. V tomto vydaní z roku 2023 tím Quantumrun pripravil 674 jedinečných poznatkov rozdelených do 27 čiastkových správ (nižšie), ktoré pokrývajú rôznorodú zbierku technologických objavov a spoločenských zmien. Čítajte voľne a zdieľajte!
27
zoznam
zoznam
Tento zoznam obsahuje informácie o trendoch o budúcnosti prieskumu Marsu, ktoré boli vybrané v roku 2022.
51
zoznam
zoznam
Dopravné trendy sa posúvajú smerom k udržateľným a multimodálnym sieťam s cieľom znížiť emisie uhlíka a zlepšiť kvalitu ovzdušia. Tento posun zahŕňa prechod od tradičných spôsobov dopravy, ako sú vozidlá poháňané naftou, k ekologickejším možnostiam, ako sú elektrické autá, verejná doprava, cyklistika a chôdza. Vlády, spoločnosti a jednotlivci čoraz viac investujú do infraštruktúry a technológií, aby podporili tento prechod, zlepšili environmentálne výsledky a podporili miestne ekonomiky a vytváranie pracovných miest. Táto časť správy sa bude zaoberať dopravnými trendmi, na ktoré sa Quantumrun Foresight zameriava v roku 2023.
29
zoznam
zoznam
Tento zoznam obsahuje informácie o trendoch o budúcnosti inovácií v lekárňach, ktoré boli vybrané v roku 2022.
40