පුවත් සංඥා

ප්‍රවණතා ප්‍රවෘත්තිඅලුත්සංඥා පෙරහන
සබැඳියක් ඉදිරිපත් කරන්න
46893
සංඥා
https://interestingengineering.com/science/lunar-oxygen-recipe-carbon-free-steel
සංඥා
සිත්ගන්නා ඉංජිනේරු
The extraction of oxygen from lunar soil is a major area of interest for space exploration, and researchers have made significant progress in developing a technique to produce oxygen from lunar regolith without the use of carbon. This breakthrough could have significant implications for future space missions, including the creation of carbon-free steel. According to a recent study published in the journal Metallurgical and Materials Transactions B, researchers were able to extract oxygen from simulated lunar soil through a process called molten oxide electrolysis. This process involves heating the regolith to temperatures above 1600°C, which causes it to melt and separate into a liquid metallic phase and a solid oxide phase. The researchers were then able to use an electrochemical cell to extract oxygen from the oxide phase, which they estimate could produce up to 25 kg of oxygen per day. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 31 මාර්තු 2023
46892
සංඥා
https://electrek.co/2023/03/13/ge-is-developing-a-massive-18-mw-offshore-wind-turbine/
සංඥා
ELECTrek
GE, the American multinational conglomerate, has announced the development of an enormous offshore wind turbine with a capacity of 18 megawatts (MW). This turbine is set to be the largest in the world, and will be a significant milestone in the company's commitment to renewable energy. The turbine is designed for offshore installations and is expected to increase efficiency and reduce the overall cost of energy for offshore wind farms. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 31 මාර්තු 2023
46891
සංඥා
https://www.technologyreview.com/2023/03/14/1069717/how-ai-could-write-our-laws/
සංඥා
MIT තාක්ෂණ සමාලෝචනය
The prospect of artificial intelligence (AI) writing laws has sparked a heated debate among legal and AI experts alike. According to an article in Technology Review, AI could potentially be used to draft laws that are fairer, more efficient, and more easily accessible to citizens. This would involve feeding legal databases and relevant precedents into AI algorithms, which would then generate draft laws that could be reviewed and modified by human lawmakers. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 31 මාර්තු 2023
46890
සංඥා
https://www.cnbc.com/2023/03/14/morgan-stanley-testing-openai-powered-chatbot-for-its-financial-advisors.html
සංඥා
CNBC
Morgan Stanley, a leading financial services firm, is reportedly testing an OpenAI-powered chatbot to assist its financial advisors. The chatbot is designed to improve the efficiency and accuracy of client interactions and provide more personalized advice to clients. The technology is expected to reduce the workload of financial advisors and free up their time to focus on more complex tasks. The OpenAI-powered chatbot is an artificial intelligence system that utilizes natural language processing and machine learning to communicate with clients in a conversational manner. The chatbot is designed to understand clients' needs, preferences, and financial goals, and offer personalized advice based on this information. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 31 මාර්තු 2023
47012
සංඥා
https://siliconangle.com/2023/03/30/quantum-startup-ionq-delivers-mixed-results-stock-rises-anyway/
සංඥා
සිලිකොන්ගල්
Quantum computing company IonQ Inc. closed on its first full year as a publicly traded company today, beating expectations on revenue as it delivered its fourth-quarter results but missing on earnings.
The company reported earnings before certain costs such as stock compensation of nine cents per...
ප්‍රකාශන දිනය: 31 මාර්තු 2023
46889
සංඥා
https://consciousdigital.org/the-nsas-chatgpt/
සංඥා
සවිඥානික ඩිජිටල්
Conscious Digital පිළිබඳ "The NSA's ChatGPT" ලිපිය, ChatGPT වැනි විශාල භාෂා ආකෘති සංවර්ධනය සහ භාවිතය සඳහා ජාතික ආරක්ෂක ඒජන්සිය (NSA) හි විභව මැදිහත්වීම සම්බන්ධයෙන් වැදගත් උත්සුකයන් මතු කරයි. එන්එස්ඒ බුද්ධි තොරතුරු රැස් කිරීමට සහ සබැඳි සංවාද නිරීක්ෂණය කිරීමට එවැනි ආකෘති භාවිතා කරන බව ලිපිය යෝජනා කරයි. කතුවරයා NSA හි ස්වභාවික භාෂා සැකසුම් කෙරෙහි දක්වන උනන්දුව සහ සබැඳි සන්නිවේදනයට බාධා කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ උදාහරණ කිහිපයක් උපුටා දක්වයි. ChatGPT හි පූර්වගාමියා වූ GPT-3, සංවේදී සහ රහස්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් විශාල පෙළ සංග්‍රහයක් මත පුහුණු කර ඇති බව ද කතුවරයා අවධාරණය කරයි. NSA හට එවැනි දත්ත වෙත ප්‍රවේශය තිබේද සහ එය ChatGPT පුහුණු කිරීමට සහ වැඩිදියුණු කිරීමට භාවිතා කරන්නේද යන්න කතුවරයා ප්‍රශ්න කරයි. වැඩිදුර කියවීමට, මුල් බාහිර ලිපිය විවෘත කිරීමට පහත බොත්තම භාවිතා කරන්න.
ප්‍රකාශන දිනය: 31 මාර්තු 2023
46870
සංඥා
https://cointelegraph.com/magazine/all-rise-for-robot-judge-ai-blockchain-transform-courtroom/
සංඥා
Cointelegraph
The integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology in the legal system could revolutionize the way courts operate. In a recent article published by Cointelegraph, the concept of a "robot judge" was explored, where AI-powered algorithms can analyze and evaluate legal cases more efficiently than human judges. This technology could bring about a faster and more accurate decision-making process, ultimately benefiting both the legal system and those seeking justice. Furthermore, blockchain technology can also improve the transparency and security of the legal system by providing a tamper-proof and immutable record of legal proceedings. This can ensure that all parties involved in a legal case have access to the same information, eliminating potential biases and errors. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 30 මාර්තු 2023
46869
සංඥා
https://www.ft.com/content/a8ebdf55-1bdf-42da-90cd-73ceb960e60f
සංඥා
ෆිනෑන්ෂල් ටයිම්ස්
The Financial Times has reported that global investors are increasingly turning to ethical funds in the wake of the Covid-19 pandemic. According to the publication, sustainable investment funds saw record inflows of $152bn in the first quarter of 2021, up from $37bn in the same period last year. The trend is said to have been driven by a growing awareness of the impact of climate change and social issues, as well as an increased focus on corporate governance and responsible business practices. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 30 මාර්තු 2023
46871
සංඥා
https://www.unite.ai/the-future-of-ar-glasses-is-ai-enabled/
සංඥා
Unite.AI
AI තාක්‍ෂණය ඒකාබද්ධ කිරීමත් සමඟ AR කණ්නාඩි වල අනාගතය වේගයෙන් විකාශනය වේ. Unite.ai හි මෑත ලිපියක සාකච්ඡා කළ පරිදි, AI-සක්‍රීය AR වීදුරුවලට අප අවට ලෝකය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ආකාරය විප්ලවීය වෙනසක් කිරීමට හැකියාව ඇත. මෙම කණ්නාඩි නිර්මාණය කර ඇත්තේ අපගේ භෞතික පරිසරය මත ඩිජිටල් තොරතුරු අතිච්ඡාදනය කරමින්, අපට වටිනා තීක්ෂ්ණ බුද්ධියක් සහ දත්ත ලබා දීමෙන් අපගේ දෘශ්‍ය අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීමටය. AI සංස්ථාගත කිරීමත් සමඟ, AR කණ්නාඩි තමන්ට ලැබෙන දෘශ්‍ය තොරතුරු අර්ථ නිරූපණය කිරීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට හැකි වන අතර, ඒවා පැළඳ සිටින අයට වඩාත් පුද්ගලීකරණය කළ සහ ගිලී යන අත්දැකීමක් ලබා දීමට ඔවුන්ට හැකි වේ. මෙම තාක්‍ෂණයට වෛද්‍ය ක්‍රියා පටිපාටිවලට සහාය වීම, කාර්මික කටයුතු සඳහා සහාය වීම සහ ව්‍යාපාරික සැකසුම් තුළ සන්නිවේදනය සහ සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීම ඇතුළු විභව යෙදුම් රාශියක් ඇත. වැඩිදුර කියවීමට, මුල් බාහිර ලිපිය විවෘත කිරීමට පහත බොත්තම භාවිතා කරන්න.
ප්‍රකාශන දිනය: 30 මාර්තු 2023
46888
සංඥා
https://arstechnica.com/science/2023/03/floating-solar-panels-could-provide-over-a-third-of-global-electricity/
සංඥා
ARS ටෙක්නිකා
A new study has suggested that floating solar panels have the potential to provide over a third of global electricity, which could significantly reduce carbon emissions. The research, conducted by the World Economic Forum (WEF), estimates that floating solar panels installed on just a fraction of man-made reservoirs, could generate up to 7,000 terawatt-hours (TWh) of energy per year, equivalent to 10,000 times the world's annual energy consumption. Floating solar panels have several advantages over traditional solar panels, such as taking up less land space and being more efficient due to the cooling effect of water. The study suggests that floating solar panels could be installed on 20% of the world's man-made reservoirs, which would require a total area of around 2.5 million square kilometers, less than 1% of the world's land surface. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 30 මාර්තු 2023
46887
සංඥා
https://www.anthropic.com/index/core-views-on-ai-safety
සංඥා
මානවවාදී
Anthropic is a research organization that aims to ensure that artificial intelligence (AI) is developed in a way that is safe and beneficial to humanity. Their website provides an overview of their core views on AI safety, which includes their belief that AI should be aligned with human values and goals, designed to be transparent and explainable, and subject to ongoing monitoring and evaluation. In order for AI to be aligned with human values and goals, Anthropic advocates for the use of value alignment research, which seeks to understand how to build AI systems that share the same goals and values as humans. They also stress the importance of designing AI systems that are transparent and explainable, meaning that their decisions and actions can be easily understood by humans. This will help to build trust and accountability between AI systems and their human users. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 30 මාර්තු 2023
46868
සංඥා
https://www.theverge.com/2023/2/28/23619730/meta-vr-oculus-ar-glasses-smartwatch-plans
සංඥා
කර ගැනීමේ ආසන්න මොහොත ඔන්න මෙන්න
Meta, the virtual reality (VR) company owned by Facebook, is reportedly working on developing AR glasses and a smartwatch. According to a recent report by The Verge, the company is exploring new hardware beyond its existing VR products, including Oculus headsets. The AR glasses are expected to be a wearable device that can be used to interact with the digital world without completely blocking out the physical world, unlike VR headsets. The device is expected to be a rival to other AR glasses such as Google Glass and Microsoft's HoloLens. The report suggests that the AR glasses are still in the prototype stage, but Meta is planning to launch them in the next few years. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 29 මාර්තු 2023
46867
සංඥා
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/global-government-ai-case-studies.html
සංඥා
ඩෙලොයිට්
"ගෝලීය රජයේ AI සිද්ධි අධ්‍යයන" යන මාතෘකාවෙන් යුත් Deloitte ලිපිය මගින් ලොව පුරා රජයන් සේවා සැපයීම වැඩි දියුණු කිරීම, තීරණ ගැනීම් වැඩි දියුණු කිරීම සහ මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා කෘතිම බුද්ධිය (AI) භාවිතා කරන විවිධ ක්‍රම පිළිබඳව වටිනා අවබෝධයක් සපයයි. මහජන ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍ය සේවා, ප්‍රවාහනය සහ අධ්‍යාපනය වැනි ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් හරහා රජයන් විසින් සිදු කරන ලද නව්‍ය AI මුලපිරීම් ඉස්මතු කරන සිද්ධි අධ්‍යයන මාලාවක් ලිපිය ඉදිරිපත් කරයි. වැඩිදුර කියවීමට, මුල් බාහිර ලිපිය විවෘත කිරීමට පහත බොත්තම භාවිතා කරන්න.
ප්‍රකාශන දිනය: 29 මාර්තු 2023
46971
සංඥා
https://www.smartcompany.com.au/technology/emerging-technology/chatgpt-how-small-businesses-use-advantage/
සංඥා
Smartcompany
Remember, ChatGPT should be used in conjunction with other business tools. It can’t be relied upon in isolation.
ප්‍රකාශන දිනය: 29 මාර්තු 2023
46866
සංඥා
https://www.wsj.com/articles/impact-of-geopolitical-tumult-on-businesses-to-continue-in-2023-say-risk-experts-11673403493
සංඥා
වෝල් ස්ට්රීට් ජර්නල්
According to a report by risk experts, the impact of geopolitical unrest on businesses is likely to continue in 2023. The report highlights that global businesses are facing numerous risks due to geopolitical turmoil, such as trade tensions, cyberattacks, and social unrest, and that these risks are expected to persist over the next year. The report also noted that the pandemic continues to pose a significant threat to businesses, and the emergence of new COVID-19 variants and ongoing supply chain disruptions will further exacerbate these risks. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 29 මාර්තු 2023
46865
සංඥා
https://www.politico.eu/article/online-safety-bill-uk-westminster-politics/
සංඥා
දේශපාලන
The UK government has unveiled its Online Safety Bill, which seeks to tackle harmful content and behaviors online, including hate speech, child sexual exploitation, and disinformation. The bill will require tech companies to take more responsibility for user-generated content and set up systems for dealing with complaints and appeals. It will also introduce new criminal offenses for senior executives of social media platforms who fail to remove illegal content. The legislation has been welcomed by campaigners, who say it represents a major step forward in protecting vulnerable people online. However, some critics argue that it could place too much power in the hands of tech companies and restrict freedom of speech. They also say that the bill is too vague in some areas and could be difficult to enforce. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 29 මාර්තු 2023
46864
සංඥා
https://www.theverge.com/2023/3/1/23620143/youtube-ai-tool-features-ceo-neal-mohan-google-alphabet
සංඥා
කර ගැනීමේ ආසන්න මොහොත ඔන්න මෙන්න
YouTube has announced the launch of a new AI-powered tool that will enable creators to edit their videos quickly and easily. The tool, called "SmartCut," is powered by machine learning algorithms that analyze videos and suggest cuts based on the content of the video. SmartCut aims to save creators time and effort by automating the tedious task of editing and allowing them to focus on the creative aspects of video production. The CEO of YouTube, Neal Mohan, explained in a blog post that SmartCut is part of a broader effort to invest in artificial intelligence and machine learning to enhance the platform's capabilities. The tool is expected to appeal to a wide range of creators, from amateur enthusiasts to professional video producers, and could potentially democratize video production by making it more accessible to a broader audience. To read more, use the button below to open the original external article.
ප්‍රකාශන දිනය: 29 මාර්තු 2023
46972
සංඥා
https://www.reuters.com/technology/chipmaker-micron-forecasts-line-quarterly-revenue-2023-03-28/?taid=64235c5ecb00fe0001d8de1c
සංඥා
රොයිටර් පුවත් සේවයට
Micron Technology Inc on Tuesday forecast third-quarter revenue would tumble nearly 60% from a year earlier but the steep drop was in line with Wall Street expectations and company executives painted a rosy outlook for 2025 with artificial intelligence boosting sales.
ප්‍රකාශන දිනය: 28 මාර්තු 2023
46973
සංඥා
https://betakit.com/government-of-canada-budget-2023/
සංඥා
බීටාකිට්
The Government of Canada has published its 2023 budget, which is heavy on clean energy and cleantech investment but light on innovation funding beyond that.
ප්‍රකාශන දිනය: 28 මාර්තු 2023
46974
සංඥා
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-canada-federal-budget-2023/
සංඥා
Theglobeandmail
Larger $40.1-billion deficit projected in 2023 federal budget as Liberals abandon fall forecast to balance the books within five years
ප්‍රකාශන දිනය: 28 මාර්තු 2023
46975
සංඥා
https://www.information-age.com/uk-innovation-lags-behind-global-counterparts-despite-funding-plans-123502525/
සංඥා
Information-age
Fujitsu research says 75 per cent of UK businesses accept that they won’t compete with global innovation leaders until the end of the decade
ප්‍රකාශන දිනය: 28 මාර්තු 2023