ਕੰਪਨੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ

Quantumrun 2030 ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਕੁਆਂਟਮਰਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਕੁਆਂਟਮਰਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਕੋਰਿੰਗ ਗਾਈਡ

ਮਾਪ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ