Iechyd

Dyfeisiadau golygu genetig i wella clefydau; mewnblaniadau sy'n gwneud pobl yn oruwchddynol; buddsoddiadau'r llywodraeth sy'n gwneud gofal iechyd yn fwy fforddiadwy - mae'r dudalen hon yn ymdrin â'r tueddiadau a'r newyddion a fydd yn llywio dyfodol gofal iechyd.

categori
categori
categori
categori
Rhagolygon tueddiadolNghastell Newydd EmlynHidlo
41812
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gwyddor cryonics, pam mae cannoedd eisoes wedi rhewi, a pham mae mwy na mil o rai eraill yn cofrestru i gael eu rhewi adeg marwolaeth.
42463
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gallai dau ddiferyn llygad ddod yn ffordd newydd o reoli presbyopia gan roi gobaith i'r rhai â chraffter.
42867
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cymdeithas sy'n llawn gwybodaeth heddiw wedi arwain at nifer cynyddol o bobl yn cael eu dal mewn cylch o broblemau iechyd hunan-ddiagnosis.
41447
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae datblygiadau mewn astudiaethau organoid wedi ei gwneud hi'n bosibl bron i ail-greu organau dynol gwirioneddol.
42517
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall Phages, sy'n trin afiechyd heb fygythiad ymwrthedd i wrthfiotigau, wella salwch bacteriol mewn da byw un diwrnod heb fygwth iechyd dynol.
42487
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall microsglodynnu dynol effeithio ar bopeth o driniaethau meddygol i daliadau ar-lein.
20264
Arwyddion
https://www.scientificamerican.com/article/global-warming-may-dwindle-the-supply-of-a-key-brain-nutrient/
Arwyddion
Gwyddonol Americanaidd
Gall lefelau gostyngol o asid brasterog omega-3 gael canlyniadau iechyd, gan gynnwys risg uwch ar gyfer iselder, ADHD a dementia cynnar
37280
Arwyddion
https://splinternews.com/abortion-is-a-labor-issue-1834647637
Arwyddion
Newyddion Splinter
Rwy'n treulio llawer o amser yn meddwl am ddyfodol fy nghroth—wel, pob croth, a dweud y gwir. Rwy’n amwys ynghylch cario beichiogrwydd i’r tymor byth, felly nid wyf yn disgrifio’r anhwylder nodweddiadol sy’n tarfu ar feddyliau’r rhai sy’n ystyried ehangu eu teuluoedd. Rwy'n treulio llawer o amser yn meddwl am grothau oherwydd fy mod ...
19436
Arwyddion
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/health-care/future-of-medtech.html
Arwyddion
Deloitte
Mae cwmnïau Medtech mewn sefyllfa dda i yrru dyfodol iechyd, ond ni all y mwyafrif ei wneud ar eu pen eu hunain. Yn lle hynny, dylent bartneru â thechnoleg defnyddwyr a chwmnïau iechyd digidol arbenigol i gwrdd â'r farchnad newidiol.
42439
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Cynyddodd pandemig COVID-19 bwysau iechyd meddwl ar y gymuned drawsryweddol ar gyfradd frawychus.
41393
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae nwyddau gwisgadwy gofal iechyd slic a smart wedi chwyldroi gofal cleifion digidol, ond ar ba gostau posibl?
42483
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Bellach gall pla deintyddol gael ei drin a'i lanhau gan ficrorobots yn lle technegau deintyddiaeth confensiynol.
42515
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae mwy o brawf y gall ein dannedd eu trwsio eu hunain wedi'i ddarganfod.
43321
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae sawl tîm meddygol yn ymchwilio i sut y gall golygu genynnau atgyweirio genynnau sy'n achosi colli clyw yn barhaol.
43037
Arwyddion
https://www.abc.net.au/news/2020-12-29/vaccines-make-travel-possible-again-but-industry-has-changed/13006802
Arwyddion
ABC
Cyn COVID-19 roedd pryder ynghylch a oedd twristiaeth ddim yn amgylcheddol gyfrifol. Gyda bron dim teithio rhyngwladol yn 2020 mae gennym y broblem i'r gwrthwyneb erbyn hyn, ysgrifennwch Joseph M Cheers, Colin Michael Hall a Jarkko Saarinen.
19468
Arwyddion
https://www.inverse.com/article/53324-night-owls-morning-larks-study
Arwyddion
Gwrthdro
Mae'r canlyniadau'n esbonio pam mae angen i ni "greu mwy o hyblygrwydd yn ein cymdeithas."
41738
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae’n bosibl mai goresgyn y ffactor “yuck” yw’r ffordd fwyaf cynaliadwy o fodloni’r galw cynyddol am fwyd byd-eang.
21262
Arwyddion
https://newatlas.com/medical/cancer-flash-radiation-treatment-protons/
Arwyddion
Atlas Newydd
Ar hyn o bryd therapi ymbelydredd yw ein ergyd orau o ran trin canser, ond mae celloedd iach yn aml yn dod yn ddifrod cyfochrog anffodus. Mae ymchwil newydd yn dangos sut y gellir gwneud y driniaeth yn fwy diogel trwy leihau'r amser o wythnosau i eiliadau.
41648
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae hysbysebion uniongyrchol gan gwmnïau fferyllol wedi arwain at or-bresgripsiwn o opioidau, gan achosi argyfwng opioidau modern.
41804
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n gyfrifol am les cymdeithas o dan straen difrifol o dan system gamweithredol.