2039 සඳහා ජර්මනියේ අනාවැකි

1 දී ජර්මනිය පිළිබඳ අනාවැකි 2039 ක් කියවන්න, මෙම රට එහි දේශපාලනයේ, ආර්ථිකයේ, තාක්‍ෂණයේ, සංස්කෘතියේ සහ පරිසරයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් අත්විඳිනු ඇත. එය ඔබේ අනාගතයයි, ඔබ කුමක් සඳහා දැයි සොයා ගන්න.

Quantumrun Foresight මෙම ලැයිස්තුව සකස් කර ඇත; අනාගත ප්‍රවණතාවලින් දියුණු වීමට සමාගම්වලට උපකාර කිරීම සඳහා උපාය මාර්ගික දුරදක්නා භාවිතා කරන අනාගතවාදී උපදේශන සමාගමකි.

2039 දී ජර්මනිය සඳහා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා අනාවැකි

2039 දී ජර්මනියට බලපාන ජාත්‍යන්තර සබඳතා අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2039 ජර්මනිය සඳහා දේශපාලන අනාවැකි

2039 දී ජර්මනියට බලපාන දේශපාලන සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2039 දී ජර්මනිය සඳහා රජයේ අනාවැකි

2039 දී ජර්මනියට බලපෑම් කිරීමට රජය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2039 දී ජර්මනිය සඳහා ආර්ථික අනාවැකි

2039 දී ජර්මනියට බලපාන ආර්ථිකය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2039 දී ජර්මනිය සඳහා තාක්ෂණික අනාවැකි

2039 දී ජර්මනියට බලපෑම් කිරීමට තාක්ෂණය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2039 දී ජර්මනිය සඳහා සංස්කෘතික අනාවැකි

2039 දී ජර්මනියට බලපාන සංස්කෘතිය ආශ්‍රිත අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • වයස අවුරුදු 67 ට වැඩි පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව අවම වශයෙන් මිලියන 21 දක්වා වර්ධනය වේ, 15.9 දී මිලියන 2018 සිට. සම්භාවිතාව: සියයට 601

2039 සඳහා ආරක්ෂක අනාවැකි

2039 දී ජර්මනියට බලපෑම් කිරීමට ආරක්ෂක සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2039 දී ජර්මනිය සඳහා යටිතල පහසුකම් අනාවැකි

2039 දී ජර්මනියට බලපාන යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2039 දී ජර්මනිය සඳහා පාරිසරික අනාවැකි

2039 දී ජර්මනියට බලපාන පරිසර ආශ්‍රිත අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2039 දී ජර්මනිය සඳහා විද්‍යා අනාවැකි

2039 දී ජර්මනියට බලපාන විද්‍යාව ආශ්‍රිත අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

2039 දී ජර්මනිය සඳහා සෞඛ්ය අනාවැකි

2039 දී ජර්මනියට බලපාන සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

2039 සිට තවත් අනාවැකි

2039 සිට ඉහළම ගෝලීය අනාවැකි කියවන්න - මෙහි ක්ලික් කරන්න

මෙම සම්පත් පිටුව සඳහා ඊළඟ කාලසටහන්ගත යාවත්කාලීනය

7 ජනවාරි 2022. අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ 7 ජනවාරි 2020.

යෝජනා?

නිවැරදි කිරීමක් යෝජනා කරන්න මෙම පිටුවේ අන්තර්ගතය වැඩිදියුණු කිරීමට.

තවද, අපට ඉඟි කරන්න ඔබ අප ආවරණය කිරීමට කැමති අනාගත විෂයයක් හෝ ප්‍රවණතාවක් ගැන.