Adlewyrchu golau'r haul: Geobeirianneg i adlewyrchu pelydrau'r Haul i oeri'r Ddaear

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Adlewyrchu golau'r haul: Geobeirianneg i adlewyrchu pelydrau'r Haul i oeri'r Ddaear

Adlewyrchu golau'r haul: Geobeirianneg i adlewyrchu pelydrau'r Haul i oeri'r Ddaear

Testun is-bennawd
Ai geoengineering yw'r ateb eithaf i atal cynhesu byd-eang, neu a yw'n ormod o risg?
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Chwefror 21, 2022

  Postio testun

  Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Harvard yn gweithio ar gynllun radical i oeri'r Ddaear. Maen nhw'n bwriadu chwistrellu gronynnau llwch calsiwm carbonad i'r stratosffer i oeri'r blaned trwy adlewyrchu rhai o belydrau'r haul i'r gofod. Daw’r syniad o ffrwydrad Mynydd Pinatubo ym 1991, a chwistrellodd amcangyfrif o 20 miliwn o dunelli o sylffwr deuocsid i’r stratosffer, gan oeri’r Ddaear i dymereddau cyn-ddiwydiannol am 18 mis.

  Adlewyrchu cyd-destun golau'r haul

  Yn dilyn yn ôl troed ffrwydrad Mynydd Pinatubo ym 1991, mae gwyddonwyr yn credu y gellir defnyddio proses debyg i oeri'r Ddaear yn artiffisial. Cyfeirir at yr ymgais fwriadol a mawr hon i ddylanwadu ar hinsawdd y Ddaear fel geobeirianneg. 

  Mae llawer yn y gymuned wyddonol wedi rhybuddio yn erbyn yr arfer o geobeirianneg, ond wrth i gynhesu byd-eang barhau, mae rhai gwyddonwyr, llunwyr polisi, a hyd yn oed amgylcheddwyr yn ailystyried ei ddefnydd oherwydd bod ymdrechion presennol i ffrwyno cynhesu byd-eang yn annigonol. 

  Mae'r prosiect yn golygu defnyddio balŵn uchder uchel i fynd ag offer gwyddonol 12 milltir i'r atmosffer, lle bydd tua 4.5 pwys o galsiwm carbonad yn cael ei ryddhau. Ar ôl ei ryddhau, byddai'r offer yn y balŵn wedyn yn mesur beth sy'n digwydd i'r aer o'i gwmpas. Yn seiliedig ar y canlyniadau ac arbrofion ailadroddol pellach, gellir graddio'r fenter ar gyfer effaith blanedol.

  Effaith aflonyddgar 

  Mae chwistrellu llwch i'r stratosffer yn gam syfrdanol a allai gael canlyniadau pellgyrhaeddol i'r Ddaear a'i thrigolion.

  Mae'r effaith ar raddfa fawr y gallai'r math hwn o brosiect ei gael yn y pen draw ar hinsawdd y Ddaear wedi achosi i rai arsylwyr ddweud bod y prosiect wedi croesi llinell foesol arbrofi gwyddonol. Mae eraill yn dadlau bod dynoliaeth eisoes wedi bod yn cymryd rhan mewn geobeirianneg, yn benodol oherwydd y symiau enfawr o allyriadau carbon y mae poblogaethau'r byd wedi'u pwmpio i'r atmosffer ers y chwyldro diwydiannol cyntaf. 

  Mae'r gymuned wyddonol a grwpiau amgylcheddol yn rhoi sylw helaeth i'r prosiect, ac mae pob un ohonynt yn poeni y gall y math hwn o ymgymeriad dynnu sylw'r byd rhag lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio technolegau a pholisïau presennol.

  Ceisiadau ar gyfer adlewyrchu golau'r haul 

  Gallai ymdrechion i adlewyrchu golau haul:

  • Llwyddo i oeri’r Ddaear a gwrthdroi’r newid yn yr hinsawdd, ond nid yw canlyniadau hirdymor y prosiect yn hysbys. 
  • Yn cael effeithiau difrifol ac anrhagweladwy ar hinsawdd y Ddaear, gan achosi cymhlethdodau anrhagweladwy i fywyd ar y blaned, megis effeithio ar batrymau gwynt, ffurfiannau stormydd ac achosi newidiadau newydd yn yr hinsawdd.
  • Yn cael effeithiau negyddol neu gadarnhaol ar gynnyrch cnydau yn fyd-eang, yn enwedig mewn rhanbarthau ffermio sydd eisoes yn cael eu heffeithio’n andwyol gan newid hinsawdd
  • Arwain at brotestiadau gan amgylcheddwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol unwaith y daw peryglon geobeirianneg yn hysbys.
  • Atal ymdrechion presennol i gyfyngu ar allyriadau nwyon tŷ gwydr oherwydd yr addewid y gallai geobeirianneg oeri'r Ddaear heb fod angen gwneud hynny. Gallai geoengineering atal llywodraethau, cwmnïau mawr, a busnesau rhag cymryd camau yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • A oes gan geoengineering unrhyw addewid cadarnhaol, neu a yw'n fenter beryglus gyda gormod o newidynnau i'w rheoli?
  • Os bydd geobeirianneg yn llwyddo i oeri’r Ddaear, sut gallai effeithio ar fentrau amgylcheddol allyrwyr tŷ gwydr mawr, megis gwledydd a chwmnïau mawr?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn: