Heartprints: Adnabod biometrig sy'n bwysig

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Heartprints: Adnabod biometrig sy'n bwysig

Heartprints: Adnabod biometrig sy'n bwysig

Testun is-bennawd
Mae'n ymddangos bod teyrnasiad systemau adnabod wynebau fel mesur seiberddiogelwch ar fin cael ei ddisodli gan un mwy cywir: Llofnodion cyfradd curiad y galon.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Hydref 4, 2022

  Postio testun

  Mae adnabod biometrig yn bwnc sensitif sydd wedi ysbrydoli trafodaeth gyhoeddus ar sut y gallai dorri preifatrwydd data. Mae llawer o bobl wedi nodi ei bod yn hawdd cuddio neu newid nodweddion wyneb i dwyllo dyfeisiau sganio wyneb. Fodd bynnag, darganfuwyd system fiometrig wahanol i warantu adnabyddiaeth ddigyffwrdd ond mwy cywir: olion calon.

  Cyd-destun olion calon

  Yn 2017, darganfu tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Buffalo system seiberddiogelwch newydd sy'n defnyddio radar i sganio llofnodion cyfradd curiad y galon. Mae synhwyrydd radar Doppler yn anfon signal diwifr i'r person targed, ac mae'r signal yn bownsio'n ôl gyda symudiad calon y targed. Gelwir y pwyntiau data hyn yn olion calon, y gellir eu defnyddio i nodi patrymau curiad calon unigryw unigolion. Mae olion calon yn fwy diogel na data wyneb ac olion bysedd oherwydd eu bod yn anweledig, gan ei gwneud yn heriol i hacwyr eu dwyn.

  Pan gaiff ei ddefnyddio fel dull dilysu mewngofnodi, gall olion calon berfformio dilysiad parhaus. Er enghraifft, pan fydd perchennog cofrestredig cyfrifiadur neu ffôn clyfar yn gadael, mae'n bosibl iddo allgofnodi a dychwelyd yn awtomatig unwaith y bydd y system yn canfod ei olion calon. Mae'r radar yn cymryd wyth eiliad i sganio calon am y tro cyntaf ac yna gall barhau i'w fonitro trwy ei adnabod yn barhaus. Dangoswyd hefyd bod y dechnoleg yn fwy diogel i bobl, yn debyg i electroneg Wi-Fi eraill sy'n allyrru llai nag 1 y cant o'r ymbelydredd a allyrrir gan ffôn clyfar arferol. Profodd ymchwilwyr y system 78 gwaith ar wahanol bobl, ac roedd y canlyniadau'n fwy na 98 y cant yn gywir.

  Effaith aflonyddgar

  Yn 2020, creodd byddin yr Unol Daleithiau sgan laser a all ganfod curiadau calon o leiaf 200 metr i ffwrdd gyda chywirdeb o tua 95 y cant. Mae'r datblygiad hwn yn arbennig o hanfodol ar gyfer Ardal Reoli Gweithrediadau Arbennig (SOC) Adran Amddiffyn yr Unol Daleithiau, sy'n delio â gweithrediadau milwrol cudd. Rhaid i saethwr sy'n bwriadu cael gwared ar weithredwr gelyn sicrhau bod y person cywir yn ei olwg cyn tanio. I wneud hyn, mae milwyr yn aml yn defnyddio meddalwedd sy'n cymharu nodweddion wyneb neu gerddediad y sawl a ddrwgdybir â'r rhai a gofnodwyd mewn llyfrgelloedd o ddata biometrig a gasglwyd gan yr heddlu ac asiantaethau cudd-wybodaeth. Fodd bynnag, gall technoleg o'r fath fod yn aneffeithiol yn erbyn rhywun sy'n gwisgo cuddwisg, gorchudd pen, neu hyd yn oed yn gloffio'n bwrpasol. Tra, gyda biometreg unigryw fel olion calon, gall y fyddin fod yn sicr y bydd llai o le i gam-adnabod. 

  Gall y system sganio laser, o'r enw Jetson, fesur y dirgryniadau munud mewn dillad a achosir gan guriad calon rhywun. Gan fod gan galonnau siapiau a phatrymau crebachu gwahanol, maent yn ddigon nodedig i gadarnhau hunaniaeth rhywun. Mae Jetson yn defnyddio fibromedr laser i ganfod mân newidiadau mewn pelydr laser a adlewyrchir oddi ar wrthrych o ddiddordeb. Mae vibromedrau wedi'u defnyddio ers y 1970au i astudio pethau fel pontydd, cyrff awyrennau, canonau llongau rhyfel, a thyrbinau gwynt - gan chwilio am graciau, pocedi aer a diffygion peryglus eraill mewn deunyddiau anweledig fel arall. 

  Cymwysiadau a goblygiadau olion calon

  Gall cymwysiadau ehangach a goblygiadau olion calon gynnwys: 

  • Systemau gwyliadwriaeth cyhoeddus sy'n defnyddio sganio calon i nodi pryderon gofal iechyd posibl (ee trawiad ar y galon).
  • Moesegwyr yn pryderu am ddefnyddio olion calon ar gyfer gwyliadwriaeth heb ganiatâd.
  • Cludiant cyhoeddus a meysydd awyr yn defnyddio systemau sganio calon i wirio unigolion neu riportio gweithgareddau anarferol yn awtomatig.
  • Busnesau sy'n defnyddio sganio calon i reoli mynediad i adeiladau, cerbydau ac offer.
  • Dyfeisiau technolegol personol yn defnyddio sganio calon fel codau pas.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • Beth yw risgiau neu fanteision posibl eraill o olion calon?
  • Sut arall y gallai'r biometrig hwn newid y ffordd rydych chi'n gweithio ac yn byw?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn: