Gen Z yn y gweithle: Potensial ar gyfer trawsnewid yn y fenter

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Gen Z yn y gweithle: Potensial ar gyfer trawsnewid yn y fenter

Gen Z yn y gweithle: Potensial ar gyfer trawsnewid yn y fenter

Testun is-bennawd
Efallai y bydd angen i gwmnïau newid eu dealltwriaeth o ddiwylliant y gweithle ac anghenion gweithwyr a buddsoddi mewn newid diwylliannol i ddenu gweithwyr Gen Z.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Hydref 21, 2022

  Postio testun

  Wrth i fwy o Gen Zers ddod i mewn i'r gweithlu, rhaid i arweinwyr diwydiant asesu eu gweithrediadau, tasgau gwaith, a'r buddion y maent yn eu cynnig i recriwtio a chadw'r gweithwyr iau hyn yn effeithiol. 

  Gen Z yng nghyd-destun y gweithle

  Mae Gen Zs, y grŵp poblogaeth a aned rhwng 1997 a 2012, yn dod i mewn i'r farchnad swyddi yn raddol, gan annog busnesau i newid eu strwythur gwaith a diwylliant y cwmni. Mae'r rhan fwyaf o aelodau'r genhedlaeth hon yn chwilio am waith sy'n cael ei lywio gan bwrpas lle maent yn teimlo eu bod wedi'u grymuso a gallant wneud gwahaniaeth cadarnhaol, gan eu hysgogi i flaenoriaethu gweithio i gwmnïau sy'n ymroddedig i newidiadau amgylcheddol a chymdeithasol. Yn ogystal, mae Gen Z yn eirioli'n frwd dros gynnal cydbwysedd yn eu bywydau preifat a phroffesiynol.

  Nid yw gweithwyr Gen Z yn gweld gwaith fel rhwymedigaeth broffesiynol yn unig ond yn gyfle ar gyfer twf personol a phroffesiynol. Yn 2021, sefydlodd Unilever y rhaglen Dyfodol Gwaith, sy’n ceisio buddsoddi mewn modelau cyflogaeth newydd a rhaglenni cyflogadwyedd sy’n gwella sgiliau. O 2022 ymlaen, mae'r cwmni wedi cynnal lefel cyflogaeth uchel ar gyfer ei weithwyr ac mae'n archwilio ffyrdd newydd o'u cefnogi'n barhaus. Mae cyfleoedd amrywiol y bu Unilever yn ymchwilio iddynt yn cynnwys partneriaethau â chwmnïau eraill, megis Walmart, i nodi llwybrau gyrfa ag iawndal tebyg. Mae Unilever yn sefydlu ei hun ar gyfer llwyddiant hirdymor trwy fuddsoddi yn ei weithwyr ac aros yn driw i'w bwrpas.

  Effaith aflonyddgar

  Mae'r gweithwyr iau hyn yn chwilio am weithle sy'n cynnig trefniadau gwaith hyblyg, atebolrwydd amgylcheddol, cyfleoedd datblygu gyrfa, ac amrywiaeth gweithwyr. Ar ben hynny, Gen Z yw:

  • Y genhedlaeth gyntaf o frodorion digidol dilys, gan eu gwneud ymhlith y gweithwyr mwyaf medrus yn y swyddfa yn y dechnoleg. 
  • Cenhedlaeth greadigol sy’n procio’r meddwl, gan ddod â llawer iawn o offer neu atebion newydd ymlaen i fusnesau. 
  • Yn agored i AI ac awtomeiddio yn y gweithlu; maent yn barod i ddysgu ac integreiddio gwahanol offer. 
  • Adamant ynghylch yr angen am fentrau amrywiaeth, tegwch a chynhwysiant yn y gweithle, gan roi pwyslais mawr ar weithleoedd cynhwysol.

  Mae integreiddio gweithwyr Gen Z i'r gweithle yn dod â manteision sylweddol. Yn ogystal, gall mentrau ddarparu cyfleoedd ar gyfer gweithwyr cyflogedig, megis amser i ffwrdd â thâl i wirfoddoli at achosion amgylcheddol, paru rhoddion i elusennau ecogyfeillgar, a gweithredu amgylcheddau gwaith hyblyg.

  Goblygiadau ar gyfer Gen Z yn y gweithle

  Gall goblygiadau ehangach Gen Z yn y gweithle gynnwys: 

  • Addasiadau i ddiwylliant gwaith traddodiadol. Er enghraifft, newid yr wythnos waith bum niwrnod i wythnos waith pedwar diwrnod a blaenoriaethu diwrnodau gwyliau gorfodol fel llesiant meddyliol.
  • Adnoddau iechyd meddwl a phecynnau budd-daliadau gan gynnwys cwnsela yn dod yn agweddau hanfodol ar becyn iawndal cyfan.
  • Mae gan gwmnïau weithlu mwy llythrennog yn ddigidol gyda mwyafrif o weithwyr Gen Z, gan ganiatáu integreiddio technolegau deallusrwydd artiffisial yn haws.
  • Mae cwmnïau sy'n cael eu gorfodi i ddatblygu amgylcheddau gwaith mwy derbyniol fel gweithwyr Gen Z yn fwy tebygol o gydweithio neu ymuno ag undebau gweithwyr.

   
  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • Sut arall ydych chi'n meddwl y gall cwmnïau ddenu gweithwyr Gen Z yn well?
  • Sut gallai sefydliadau greu amgylcheddau gwaith mwy cynhwysol ar gyfer cenedlaethau amrywiol?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn: